Add parallel Print Page Options

Tej tul kanin Pabl toj Éfeso yolil Tyol Dios

19  Axtaqtza taˈye Apolos toj Corint, majx tqanx ikyˈx Pabl toj kˈul, tuˈn tkanin toj tnam te Éfeso. Antza, el jyete txqan xjal tuˈn, a nimilqetaq toj kywutz. Exsin xi tqanin Pabl kye: ¿Kuˈxsin Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn, tej kyjaw nimiˈn?

Tzajtzin kytzaqˈwintz kyjaluˈn: ¡Mina! Ntiˈx qeˈ o qbˈi, iˈchaqxpetla noq tuˈn tyolajtz tiˈjjo Xewbˈaj Xjan.

Tuˈn ikyjo, xitzin tqanin Pabl: ¿Tzeˈntzin tzelpine kyetza kynimbˈil, ex tzeˈn i okiˈy, tej kykuˈxa toj aˈ te jawsbˈil aˈ?

Oˈkx n‑el qnikyˈjiˈy tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil Juan, exsiˈn tjawsbˈil aˈ, chi chiˈ.

Xitzin tqˈmaˈn Pabl: Twutzx teˈ, tzuntaq nchi kuˈx kyeˈ xjal toj aˈ tuˈn Juan, te jawsbˈil aˈ, aj kynimintaq tiˈj qMan Dios. Me tzuntaq nxi tqˈmaˈn kye, a nchi nimintaq, qa iltaq tiˈj tuˈn t‑xi nimitjo juntl, a lipchetztaq tiˈj, a Jesucrist.

Tej kybˈinte ikyjo, bˈeˈx i nimin, ex bˈeˈx i kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ toj tumil tbˈi Jesús, a tAjaw Tkyaqil. Atzaj teˈ kykubˈ tqˈoˈn Pabl tqˈobˈ kyibˈaj, ex bˈeˈx okx Xewbˈaj Xjan toj kyanmin. Ex i yolin kyojileˈ yol, a nya ojtzqiˈn kyuˈn, ex tzuntaq chi qˈumlaj tiˈjjo tqanil ntzaj kybˈintaq te qMan Dios. Bˈalaqa kabˈlajajtaq kybˈajjo ichin anetziˈn.

Tojxjo oxe xjaw, tzuntaq nxiˈ Pabl tojjo ja te kynabˈl Dios Judiy. Antza, tzuntaq qˈumlaj tiˈjjo Tbˈanil Tqanil, me ntiˈxtaq chˈin t‑xobˈil. Tzuntaq nyolin, ex tzuntaq xmoxin, tuˈn tkubˈ kykˈuˈjxjal, tuˈn kynimin tiˈjjo Tkawbˈil qMan Dios. Me iteˈ junjun, a noq xi kychˈuẍsin kyanmin, tuˈn mina t‑xi kynimin, ex noq i ja yolbˈin kywutzxjal tiˈjjo nimbˈil tiˈj Jesús. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx etz Pabl toj ja te kynaˈbˈl Dios Judiy, junx kyukˈa nimil, exsin i xi tkˈleˈntz toj jun ja te xnaqˈtzbˈil, a tetaqjo jun ichin, Tirano tbˈi. 10 Antza, yoline Pabl kykyaqil qˈij, ex ikytzin oke tuˈn, toj kabˈe abˈqˈe. Ikytzin kybˈiyeˈ Tyol Diosjo, aye Judiy exqetziˈn nya Judiy, a najleqetaq tojjo txˈotxˈ te Asia. 11 Ex kyojjo qˈij anetziˈn, tzaj tqˈoˈn Dios tumil te Pabl, tuˈn tbˈant ilaˈ techil te yekˈbˈil teˈ tipin Dios. 12 Majqexpeˈ suˈtj exqetziˈn xbˈalin, a jaˈ ok aqˈle t‑xmilil Pabl, xi qˈiˈn kye yabˈ, ex noq tuˈn ikyjo, bˈeˈxtaq nchi qˈanit, ex ayetzin kye taqˈnil tajaw il, a iteˈkxtaq toj kyanmin, bˈeˈx nchi etztaq kyeˈ.

13 Me ayetzin kye junjun Judiy, a nchi bˈettaq toj tnam, ex nchi etztaq taqˈnil tajaw il kyuˈn, toj kyanminxjal kyajtaq kyeˈ tuˈn tokin tbˈi Jesús, a tAjaw Tkyaqil kyuˈn, te qˈanbˈil kyexjal. Ikytzin kyqˈma kyjaluˈn, kye taqˈnil tajaw il: Kxel qqˈmaˈn kyeˈy, tuˈn kyetza toj kyanmin xjal, noq tiˈj tumil tbˈi Jesús, a nqˈumlaj Pabl tiˈj, chi chiˈ.

14 Ikytaqtzin nbˈantjo kyuˈn wuq tkˈwaljo jun Judiy, Esceva tbˈi, a nejinel kyxol pale. 15 Me jun maj, attaq jun taqˈnil tajaw il, xi tzaqˈwinte kyjaluˈn: Wojtzqin weˈ Jesús, ex bˈin weˈ wuˈn alkye Pabl; me ayetzinkyetza, ¿Tiˈn kyeˈ kyoklin tuˈn kyyoliˈn ikyjo?

16 Ex texjo paq anetziˈn, bˈeˈx xi joqpaj tej ichin, a attaq taqˈnil tajaw il toj tanmin kyibˈaj xjal, a nchi yolintaq, ex tukˈa txqan tipin, bˈeˈx i kubˈjo ichin tuˈn, ex i bˈaj tbˈyoˈn. Tuˈntzin ikyjo, ẍbˈiˈqqe ex iẍjlinqe tej kyoq tojjo ja, jaˈ iteˈkxtaq.

17 Kykyaqilxjo Judiy ex nya Judiy i bˈinte, a najleqetaq toj tnam te Éfeso. Tuˈntziˈn, bˈeˈx tzaj txqan kyxobˈil, ex tuˈnjo ikyjo, jaw nimsite tbˈi Jesús, a tAjaw Tkyaqil.

18 Ex nimku xjal, a otaq chi nimin, i kanin paˈl kyibˈ kywutzxjal tiˈjjo tkyaqil nya bˈaˈn, a otaq bˈant kyuˈn. 19 Ex ilaˈtaqjo, a otaq chi ok te yuẍ, ul kyiˈn jniˈ kyuˈj te kytyuẍbˈil, ex kubˈ kypatin kywutzjo a iteˈtaq. Tej tkubˈ nabˈlitjo, a jteˈ otaq japineˈ loqˈbˈin kye uˈj, bˈalaqa lajaj toj ox kˈal mil saqpwaq. 20 Tuˈntzintzjo, nim xjal i bˈinte, ex nim i lonte yekˈbˈil tipin Tbˈanil Tqanil tAjaw Tkyaqil.

21 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, kubˈ tbˈisin Pabl, tuˈn t‑xiˈ qˈolbˈil kyeˈ aj te Macedonia ex Acay, ex tuˈn tikyˈx tzmax Jerusalén. Ex tqˈma, qa tajtaq tuˈn tikyˈx toj tnam te Rom, aj tmeltzˈajtaq toj Jerusalén. 22 Tuˈntzintzjo, bˈeˈx i xi tchqˈoˈn kabˈe mojilte, Timotey ex Erasto, tzmax Macedonia te qˈolte tqanil antza. Atzin tetz, axsi kyije jun jteˈbˈin qˈijl toj Éfeso, jun tnam toj txˈotxˈ te Asia.

Tej kyjaw tiljxjal aj Éfeso tiˈj Pabl

23 Tojjo tnam anetziˈn, jaw tilj xjal tiˈjjo Tbˈanil Tqanil, 24 noq tuˈn ttzi jun ichin, txˈnol saqpwaq, Demetrio tbˈi. A ichin anetziˈn, tzuntaq nchi bˈant muchˈ twutzbˈiyil ja tuˈn, te yekˈbˈilte ja te naˈbˈlte jun kydios, Artemisa tbˈi. Tuˈn ikyjo, tkyˈeˈtaq Demetrio, tuˈn kyniminxjal tiˈjjo Tbˈanil Tqanil, quˈn bˈiˈntaq tuˈn, qa ma chi niminxjal, nlaytaq chi loqˈin tiˈjjo kˈaẍjil anetziˈn; ex bˈeˈx aku najjo txqan kykanebˈ tiˈjjo kyaqˈin ikyjo.

25 Tuˈnpetziˈn, oke tchmoˈn jniˈ tukˈa, exqetziˈn txqantl, a chˈime ikyxtaq kyaqˈiˈn, exsin xi tqˈmaˈntz kye kyjaluˈn: Noq sameqiˈy, tata, chi Demetrio. Bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, qa noq tuˈn qaqˈin lo, bˈaˈnxix otoˈya. 26 Me ikytzin tzeˈnku n‑ok kykaˈyiˈn, ex n‑ok kybˈiˈn, lu jun maˈ xjal, Pabl tbˈi; lu nyolin qa nya diosqe dios, a kybˈinchbˈin xjal. Ex nimx xjal, ma kubˈ kykˈuˈj tuˈn, nya oˈkxjo tzaluˈn toj Éfeso, qalaˈ toj tkyaqil txˈotxˈ te Asia. 27 Nya wenjo luˈn, quˈn bˈalaqa nlay bˈant tikyˈjo qkˈaẍjil. Bˈapetla teˈ, qalaˈ bˈala majxjo ja te naˈbˈlte qdios, a Artemisa, okla knajsitiljo tbˈanil yolbˈilte, ex tuˈntzintzjo, bˈeˈxla k‑elil iˈjlin nim toklin qdios anetziˈn, a kˈuˈjlinxix tzaluˈn toj Asia ex toj tkyaqil twutz txˈotxˈ.

28 Tej kybˈinte xjal ikyjo, bˈeˈx jaw kyikyˈinxix, ex jaw kyẍchˈin kyjaluˈn: Nimxix toklin Artemisa, a qdios a awo aj Éfeso.

29 Nimx i ja naj xjal tojjo tkyaqil tnam, ex ok kytzyuˈn kabˈe tukˈa Pabl, a Gay ex Aristarco kybˈi, kabˈe ichin te aj Macedonia, ex i el jukikin kyuˈn tzmax tkˈatz ja, jaˈ nchi chmete xjal. 30 Tajtaq Pabl tuˈn tokx yolil kywutz xjal antza, me mix kytziye nimil. 31 Ex kyxoljo kawil te Asia, iteˈtaq junjun tukˈa Pabl, xi kychqˈoˈn qˈmalte, tuˈn mina tzˈokx antza. 32 Me atzin teˈ tojjo ja, jaˈ iteˈkxitaq xjal, iteˈtaq junjun chˈuq njaw kyẍchˈintaq jun tumil, me mikyxi kyuˈn txqantl. Nbˈajtaqjo luˈn, tuˈn otaq chi jaw najxjal. Me txqantl teˈ ntiˈtaq bˈiˈn kyuˈn, tiquˈn nkychmoˈntaq kyibˈ antza.

33 Tiˈjjo nbˈajtaq iteˈ junjunkye, xi chikyˈbˈinte te Lejantr, jun xjal, a otaq txi kylimoˈn Judiy, kywutz kykyaqiljo, a iteˈtaq antza. Xitzin tqanin Lejantr tukˈa tqˈobˈ, tuˈn mina chi chˈotj xjal, quˈn tuˈntaq tyolin twutz tnam te kolbˈil kye jniˈ Judiy. 34 Me atzaj teˈ tel kynikyˈxjal qa Judiytaq teˈ Lejantr, i jaw ẍchˈin kabˈe or kykyaqilx. Chi chiˈ kyjaluˈn: Nimx toklin Artemisa, a qdios a awo aj Éfeso.

35 Atzin teˈ aj tzˈibˈil te tnam, tej kyxmoxit‑xjal tuˈn, tqˈma: Noq sameqiˈy, ayiˈy xjal te Éfeso. Tkyaqil xjal te twutz txˈotxˈ bˈiˈn tuˈn, qa a tnam lo, atzin qˈoˈnkjo te xqˈuqil te ja te naˈbˈlte Artemisa, a qdios nimxix toklin, ex te kaˈyil teˈ twutzbˈiyil, a tzaj tzˈaq toj kyaˈj. 36 Mix aˈl aku kubˈ ewinte luˈn. Tuˈnpetziˈn, mina chi chˈotja, ex mina kubˈ kybˈinchiˈn jun tiˈla, aj qa nya bˈisinxix wen. 37 Quˈn aye xjal, a ma chi ul kyiˈn tzaluˈn, nya ma chi jaw yolbˈin kyeˈ tiˈj qdios ex tiˈjjo ja te naˈbˈlte. 38 Qa at te Demetrio tqˈoj tiˈj jun aˈla, exqetziˈn nchi aqˈnin tukˈa, kˈaˈ cheˈx qˈmalte kywutz kawil. Teyile te junjuntz kˈaˈ klonte tibˈ. 39 Qatzin kyaj kyetza, tuˈn kyqaniˈn juntl tiˈla, iltzin tiˈjtz tuˈn tyolajtz kywutz kawil ex toj tumilxix. 40 Tuˈn a ma bˈaj jaˈlin, aku qo ok qˈoˈn te meltzˈil kynaˈbˈlxjal tuˈn tbˈantjo nya bˈaˈn. Me ntiˈxix jun tumil quˈn te tzaqˈwilte, qa ma tzaj qanin qe, tiquˈn ma jaw tiljxjal. 41 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, bˈeˈx el tpaˈn tej aj tzˈibˈil tibˈ kyiˈjxjal.