Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Pegr kyukˈa nimil aj Judiy tiˈjjo a otaq bˈaj kyukˈa Cornelio

11  Aye tsanjil exqe nimil, a iteˈtaq toj txˈotxˈ te Judey, kybˈi tqanil qa otaq chi nimiˈn nya Judiyqe tiˈj Tyol Dios. Tuˈnpetziˈn, tej tmeltzˈaj juntl majl Pegr toj Jerusalén, jaw yolbˈil tiˈj, kyuˈn jun jteˈbˈin nimil aj Judiy. Xi kyqanin: ¿Tiquˈn txaˈja qˈolbˈil kyeˈ xjal, a nya Judiyqe, ex tiquˈn xwaˈn kyukˈa? ¿Ma nyatzin bˈiˈn tuˈn, qa nya wenjo anetziˈn toj qkawbˈil?

Me atzin te Pegr xi tqˈmaˈn kye tzeˈnxix tzaje xkyeye a otaq bˈaj. Chiˈ kyjaluˈn: Loqintaq weˈ intin toj tnam te Jope, chi Pegrjo, ex tzuntaq nchin naˈn weˈ Dios, tej tok jun nwutzikyˈa. Nliˈy ikyxixtaqjo tzeˈnku jun iqbˈil xmoˈnqetaqjo kyaje ttxaˈn, ex tzaj likyˈikyˈin twutz kyaˈj, ex tuˈntaq tkˈuˈl jaˈ intintaqa. Me ok nkaˈyinxixa tiˈtaqjo at toj, ex nliˈy ilaˈtaq wiq txuk kyukˈa kyaje kyqan, junx kyukˈa kan, exqe txuk bˈaˈn chi lipin. Ex xi nbˈiˈn tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla, a tzaj qˈmante weˈy: Weˈksa, Pegr. Bˈyoˈnqekujiy txuk lo, ex kux chex tchyoˈn.

Xitzin ntzaqˈwiˈn: Mina, wAjaw, quˈn naˈmx tokx toj ntziˈy jun tiˈla, a nya wen tchyoˈljtz qxola, tzeˈn kyij ttzˈibˈin tojxjo ojtxe qkawbˈila.

Tzaj qˈmaˈn juntl majl weˈy toj kyaˈj kyjaluˈn: Mina tzˈok tqˈoˈn te nya wen, quˈn ate Dios o qˈmante qa wen.

10 Oxe maj yolin ikyjo, chi Pegr. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx jax likyˈikyˈin juntl majljo iqbˈil toj kyaˈj. 11 Texjo or anetziˈn, pon kanin oxe ichin xi chqˈoˈn toj tnam Cesarea jyol weˈy tojjo ja, jaˈ intintaqa junx kyukˈa wukˈiy. 12 Ex ate Xewbˈaj Xjan tzaj qˈmaˈnte weˈy, tuˈn mina jaw kaˈmin wanmiˈn, ex tuˈn nxiˈy kyukˈa. Ex i xiˈtzin qaql nimil wukˈiy, aye loqe lo. Qkyaqilxa o okxa toj tja jun ichin, 13 a tzaj qˈmante qeˈy tzeˈn tten, tej tlonte jun angel waˈltaq, ex tqˈma te kyjaluˈn: Chqˈonxa jun aˈla toj tnam te Jope, tuˈntzin ttzaj Simun, ojtzqiˈn tukˈa juntl tbˈi, Pegr. 14 Atzin ktzajil qˈmante tey tzeˈn kkletiliy, junx kyukˈa tkˈwala ex t‑xuˈjila.

15 Atzaj teˈ wok teˈn yolil kye, chi Pegr, bˈeˈx tyekˈeku Xewbˈaj Xjan, qa bˈeˈx okx toj kyanmin, ikyxjo tzeˈnku tyekˈe qxol te tnejil. 16 Bˈeˈxsin ultz toj nkˈuˈja tiˈjjo otaq tqˈma tAjaw Tkyaqil: Twutzxix ma jawsin te Juan aˈ, te jawsbˈil aˈ, me ayetzin kyeˈ, nya noq oˈkx chi kˈwelix kyeˈ toj aˈ, qalaˈ ex kˈwelix te Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn.

17 Quˈn tuˈntziˈn, chi Pegr, ma txi tqˈoˈn te qMan Dios Xewbˈaj Xjan kye, ikyxjo tzeˈnku tzaj qˈoˈn qe, a awo o qo nimin tiˈj Jesucrist, a tAjaw Tkyaqil. ¿Tinajtzin wetza woklin, tuˈn tel wiˈjlinjiˈy, a tbˈinchbˈin Dios, ex tuˈn mina kubˈ nniminjiˈy kyoklin xjal, a nya aj Judiyqe, a otaq tzaj tqˈoˈn Dios?

18 Tej kybˈinte nimil aj Jerusalén jniˈ yol lo, mix i jawe yolinil, ex i nimsin tbˈi Dios ex kyqˈma: Ikytziˈn, majqex kyeˈ nya aj Judiyqe, ma txi qˈoˈn ambˈil kye tuˈn Dios, tuˈn kytxˈixpin kynabˈl, ex tuˈn tknet chwinqil kyuˈn te jun majx.

Tej t‑xi chqˈoˈn Bernabé tzmax toj tnam Antyokiy kyuˈn tsanjil Jesús

19 Otaqxi kyim Esteban ikyjo, tej t‑xi xkye joybˈil qˈoj kyiˈj nimil. Tuˈnpetziˈn, ilaˈ bˈeˈx oq tuˈn kykanin toj txˈotxˈ Fenicia, Chipre, ex Antyokiy. Antza, i yoline kye xjal Judiy, tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, me mix i yoline kyukˈa aj nya Judiy. 20 Me metziˈn, i kanin ilaˈ nimil te Chipre ex te Cirene toj tnam te Antyokiy, ex i yolin kyeˈ xjal, a nya Judiyqe, ex kyqˈma yol te Tbˈanil Tqanil tiˈj Jesús, a tAjaw Tkyaqil. 21 Attaq tipin tAjaw Tkyaqil kyukˈa. Tuˈnpetziˈn, txqan xjal kyij kytzaqpiˈn ojtxe kynimbˈil, ex i nimin tiˈjjo Jesús.

22 Ayetzin kyeˈ Ttanim Dios toj Jerusalén, tej kybˈin teˈ tqanil lo, xi kychqˈoˈn Bernabé tzmax Antyokiy. 23-24 Tej tkanin Bernabé antza, el tnikyˈ teˈ tkyˈiwbˈil Dios, a otaq tzaj tqˈoˈn kyibˈajjo otaq chi nimin, ex ox tzalajx wen. Xi tqˈmaˈn jun tumil kye kykyaqilx, quˈn tuˈn tbˈanilxtaq te Bernabé, ex nojnintaq tanmin tukˈa Xewbˈaj Xjan ex nimtaq tnimbˈil. Tuˈn ikyjo, xi tqˈmaˈn, tuˈn kybˈet jikyin wen toj kychwinqil, ex tuˈn kynimin tukˈa tkyaqil kyanmin tiˈj tAjaw Tkyaqil. Tuˈnpetziˈn, at txqan xjal nimin tiˈj qAjaw.

25 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xtaˈj Bernabé tzma Tarso jyolte Saulo. 26 Atziˈn, tej tjyet, bˈeˈx tzaj tkˈleˈn, tuˈn kyul toj Antyokiy. Antza, i tene junku abˈqˈe tukˈa Ttanim Dios, ex i xnaqˈtzin kye txqan xjal. Ex antza toj Antyokiy, xi xkye kyqˈolbˈajtzjo jniˈ nimil te taqˈnil Crist.

27 Kyojjo qˈij anetziˈn, jun jteˈbˈin yolil Tyol Dios i xiˈ toj Jerusalén tzma Antyokiy. 28 Kyxol, attaq jun, Agabo tbˈi, ja weˈ yolil noq tuˈn Xewbˈaj Xjan, qa tuˈntaq ttzaj nim waˈyaj toj tkyaqil txˈotxˈ te Israel. Me ikyxixsin bˈajjo toj tkawbˈil Claudio, tej toktaq te tnejilxix kawil te Rom. 29 Tuˈn tqanil ikyjo, ayetzaj nimil te Antyokiy kubˈ kybˈisin tuˈn tjaw chmet tmojbˈil junjunkye, tzeˈnkux attaq kye, tuˈn t‑xi smet te Ttanim Dios najleqetaq toj Judey. 30 Ikytzin bˈantjo kyuˈn, ex noq te Bernabé ex Saulo xi smaˈne mojbˈil kye nejinel toj Ttanim Dios toj Jerusalén, tuˈn t‑xi kysipin kye nimil antza.