A A A A A
Bible Book List

Koloským 3 Bible 21 (B21)

Staré a nové já

Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.

Umrtvěte proto své pozemské sklony [a] – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi [b] Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky 10 a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. 11 Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, [c] otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus!

12 Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. 13 Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14 Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.

15 Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. 16 Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 17 Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.

Bůh nikomu nestraní

18 Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší.

19 Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.

20 Děti, poslouchejte vždy své rodiče – tak se to Pánu líbí.

21 Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství.

22 Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské [d] pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. 23 Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. 24 Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. 25 Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.

Footnotes:

  1. Koloským 3:5 dosl. údy
  2. Koloským 3:6 na neposlušné lidi v někt. rukopisech chybí (srov. Ef 5:6)
  3. Koloským 3:11 dosl. Skytha
  4. Koloským 3:22 dosl. tělesné
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes