A A A A A
Bible Book List

Juan 4 Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS)

Samaria huarmihuanmi Jesús parlanacushca

Fariseocunami: “Jesusca, Juanta yalli achca yachacujcunatami charin, bautiźanatapish paita yallimi bautiźacun” ninacurcacuna. Paicuna chashna ninacujtami, Apunchij Jesusca yacharca. (Jesustajca mana bautiźarcachu, Paipaj yachacujcunallami bautiźarca). Chashna ninacucujta yachashpami Jesusca, Judeamanta llujshishpa, cutin Galileaman rirca. Chaiman ringapajca, Samaria llajtatajmi rina carca. Chaita ricushpami, Samaria llajtapi caj Sicar puebloman chayamurca. Chaica, ñaupa yaya Jacobo paipaj churi Joseman cushca allpa c'uchullapimi carca. Chai allpapimi, Jacobpaj pugyupish carca. Ña chaupi punlla shina cajpimi, Jesusca purishpa shaicushcamanta, pugyu c'uchupi tiyarirca. Chaipi tiyacujpimi, Samaria huarmi yacuta huishinaman shamurca. Pai chayajpimi Jesusca:

–Ashalla yacuta cuhuai– nirca.

Paipaj yachacujcunaca, Sicar pueblopimi, micunata randinaman rishcacuna carca.

Jesús yacuta mañajpica, Samaria huarmica cashnami nirca:

–Ñucaca Samaria huarmimari cani, Canca judiomari cangui. ¿Ima nishpataj ñucataca, ‘Yacuta cuhuai’ ninguiari?– nircami.

Judiocunahuan samariacunahuanca mana apanacuj cashcamantami, chashnaca nirca.

10 Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Taita Dios canman imata cusha nishcataca, mana yachanguichu. Canta ashalla yacuta mañacuj pi cashcatapish mana rijsinguichu. Pi cashcata rijsishpaca, canmari yacuta mañanguiman. Ñucaca, causaita cuj yacutamari cuiman– nircami.

11 Shina nijpimi chai huarmica, cashna nirca:

–Amito, imahuan huishinallatapish mana charinguica, pugyupish ucujtamari. ¿Maimantataj causaita cuj yacutaca charinguiari? 12 Canca cai pugyuta allaj, ñucanchij ñaupa yaya Jacobotapish yallichari canguiari. Paipish, churicunapish, animalcunapish cai pugyumantami ubyajcuna carca– nircami.

13 Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Maijanpish cai yacuta ubyashpaca, cutin yacunachingallami. 14 Ashtahuanpish ñuca cushca yacuta ubyashpaca, manataj yacunachingachu. Ñuca cushca yacuca, paipaj shungupica huiñai causaita cungapaj llujshicungallami– nircami.

15 Chashna nijpimi, huarmica:

–Amito, ama cutin yacunachingapaj, huishinaman ama cutin shamucungapajlla, chai yacuta ñucaman cuhuai– nircami.

16 Shina nijpimi, Jesusca:

–Cambaj cusata pushashpa tigramugri– nirca.

17 Chashna nijpi huarmica:

–Mana cusayuj canica– nishpami cutichirca.

Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–“Mana cusayuj canichu” nishpaca, cashcallatatajmi ningui. 18 Canca, pichca cusatamari charishcangui. Cunan canhuan causacujpish, manatajmari cambaj cusachu. Chaimanta, ‘Mana cusayuj canica’ nishpaca, mana llullanguichu– nircami.

19 Chashna nijpi huarmica, cashnami nirca:

–Amito, Canca Dios ima nishcata huillajmari caj yuyachingui. 20 Ñucanchij ñaupa yayacunaca, cai urcupimi Diostaca adorajcuna cashca. Cancunaca, ‘Jerusalenllapimi Diostaca adorana’ ninguichijmi– nircami.

21 Chashna nijpi Jesusca, cashnami nirca:

–Huarmi, cancunaca ña mana cai urcullapi, Jerusalenllapi Yayataca adoragringuichijchu. Ñamari chai punllaca chayamucun. 22 Cancunaca, pita adoracushcata manapish yachanguichijchu. Ñucanchijca pita adoracushcata rijsinchijmari. Quishpirinaca judiocunapuramantamari shamun. 23 Shina cajpipish, Diospaj Espíritu yuyachishca shinataj, tucui shunguhuan Yayata adoranaca cunanmari ña chayamushca. Ñucanchijtaca, Paita chashna adorachunmari Yayaca munan. 24 Taita Diosca Espiritumi. Chaimantami Paita adorajcunaca, Espíritu yuyachishca shina, tucui shunguhuantaj adorana– nircami.

25 Chashna nijpi, huarmica:

–Cristo nishca Mesías shamuna cashcataca, yachanimi. Pai shamushpami, tucuita ñucanchijmanca alli huillanga– nircami.

26 Shina nijpi Jesusca:

–Canhuan rimacujca, Paitajmari cani– nircami.

27 Yachacujcuna chayamushpaca, chai huarmihuan parlanacucujta ricushpami, mancharishpa saquirircacuna. “¿Imatataj tapucungui? ¿Imatataj paihuan parlanacucunguillapish?” mana nircacunachu.

28 Chai huarmica, paipaj puñuta shitashcahuan puebloman rishpaca, ricurijmanmi cashna huillarca:

29 –Shamuichij, shuj runata ricunguichij. Paica tucui ñuca imalla rurashcatamari huillan. ¿Manachu Paica Cristo canga imashi?– nircami.

30 Chaita uyashcahuanmi, pueblo gentecunaca Jesuspajman callpamurcacuna. 31 Chaicamaca yachacujcunaca:

–Rabí, micupaiari– nicurcacunami.

32 Shina nijpi Jesusca:

–Ñucaca, cancuna mana rijsishca micunatamari charini– nircami.

33 Chashna nijpimi, yachacujcunaca paicunapura:

–¿Pi caraj shamurcachu imashi?– ninacurcacuna.

34 Chaimantami, Jesusca cashna nirca:

–Ñuca micunaca, ñucata cachaj Yayapaj munaita rurana, Pai tucui imalla ‘Rurai’ nishcatapish pajtachinamari. 35 ¿Cancunaca: “Chagra tandanapajca, chuscu quillarajmi illan” yuyacunguichijchari? Chagracunata huichilla ricuichigari, ñamari cuchunalla shayacun. 36 Tandajpajpish pai imata japinaca allichishcami. Huiñaipaj huaquichingapajmi allicunata chasquinga. Chashna cajpimi tandajpish, tarpujpish ishquindij cushicungacuna. 37 “Shujcuna tarpushcataca, shujtajcunami tandan” nishcaca allillatajmi. 38 Ñucapish cancuna mana chagrashcatami, tandaj cachani. Shujtajcuna chagrashcata japishpami, chai chagracunapi p'ucushcata tandagringuichij– nircami.

Samariapi causajcunaca achcacunami Jesusta crishcacuna

39 Paica: «Tucui ñuca imalla rurashcatamari huillan» nishpa chai huarmi huillajpica, chai pueblopi causaj samaritanocunaca achcacunami Jesusta crircacuna. 40 Chaimantami Samariapi causajcuna Jesuspajman shamushpa, paicunahuan saquirichun mañarcacuna. Chaimantami, ishqui punllacama chaipi saquirirca. 41 Chai punllacunapi Jesusllataj huillajpica, ashtahuan shujtajcunapishmi crircacuna.

42 Paicunaca chai huarmitaca:

–Ña mana can huillashcallamanta crinchijchu. Ashtahuanpish cai pachapi causajcunata Quishpichij Cristo cajtaca, ñucanchij quiquintaj paita uyashcamantami crinchij– nircacunami.

Mandajpaj churitami Jesús alliyachishca

43 Jesusca, ishqui punlla q'uipami, Samariamanta llujshishpa Galileaman rirca. 44 Pai quiquinllatajmi: ‘Dios ima nishcata huillajtaca quiquin llajtallapimi, mana alli nishpa chasquincuna’ nirca. 45 Pai nishca shinallatajmi Galileaman Jesús shamujpica, chaipi causajcunaca alli chasquircacuna. Paicunapish fiesta punllapi Jerusalenman rishpa, chai punllacunapi Jesús tucui imalla rurashcata ricushcamantami, chashna chasquircacuna.

46 Jesusca, sarunman yacumanta vinota rurashca Caná llajtamanmi cutin tigramurca. Chaica Galileapimi carca. Capernaumpica, jatun mandaj churashca mandajpaj shuj churimi ungushca cashca carca. 47 Chai mandajca, Judeamanta Galileaman Jesús chayamushcata uyashpami, huañunalla ancha ungushca paipaj churita alliyachinaman richun mañangapaj Paipajman rirca.

48 Jesusca, chai mandajtaca:

–Ima señalcunata, jatun mancharinacunatapish rurajllapimi, cancunaca cringuichij– nirca.

49 Shina nijpipish chai mandajca:

–Amito, ñuca huahuaca huañungamari, jacupaiari– nircami.

50 Chashna nijpi, Jesús chai runata:

–Rilla, cambaj churica ña allimari– nijpica, pai rimashcata crishpa rircallami.

51 Pai ña huasiman chayacujpi, paipaj servijcuna tupamushpaca:

–Quiquinpaj churica ña allimari– nishpami huillarcacuna.

52 Chaita uyashpaca:

–¿Ima horastaj alliyarcari?– nishpa tapujpi:

–Caina chaupi punlla yallillatami, fiebreca p'itirirca– nircacunami.

53 «Cambaj churica, ñamari alli» nishpa chai horas shinallatataj Jesús nishcatami, chai yayaca yuyarirca. Chaimantami paica, paipaj tucui huasi ucupuracunandij crirca.

54 Jesusca, Judeamanta Galileaman tigrashpami, cai cati señaltaca rurarca.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS)

Mushuj Testamento Diospaj Shimi (Quichua‐Chimborazo New Testament) Copyright © 2010 by Biblica, Inc.™ Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes