A A A A A
Bible Book List

Juan 3 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Tyjeeˈcañoom Nicodemo Jesús

Tyomˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ na tyoluiitquieñe quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ judíos. Tsaⁿˈñeeⁿ tyotseijomñê ñˈoom na quitˈmaⁿ nˈom nnˈaⁿ tmaaⁿˈ fariseos. Jom jñoom Nicodemo. Jñoom na mˈaaⁿ Jesús cwii teijaaⁿ. Matsoom nnom:

—Maestro, manquiuuyâ na ˈu cwiluiindyuˈ tsˈaⁿ na jñom Tyˈo̱o̱tsˈom na caˈmo̱ⁿˈ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ nda̱a̱yâ. Ee xocanda̱a̱ nntsaˈ tsˈiaaⁿmeiⁿˈ xeⁿ nchii Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ ñˈeⁿndyuˈ.

Jesús tˈo̱o̱ⁿ, matsoom nnom:

—Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ njomˈ, xeⁿ ticaluiixcoñe tsˈaⁿ tixocanda̱a̱ nntseijomñe cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom.

Ndoˈ taxˈeeñe Nicodemo nnoom, matso:

—¿Chiuu nntsˈaa tsˈaⁿ na nluiiñennaaⁿˈaⁿ na jnda̱ tquieñê? Ee tixocanda̱a̱ nncjaaquieeˈnnaaⁿˈaⁿ tsiatsjaaⁿˈ tsoñeeⁿ ndoˈ na nluiiñennaaⁿˈaⁿ.

Jesús tˈo̱o̱ⁿ, matsoom nnom:

—Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ya njomˈ. Xeⁿ ticaluiiñe tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ndaatioo ndoˈ ñequio Espíritu, tixocanda̱a̱ nncjaquieeˈñê cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ncˈe na nnˈaⁿ jaa, joˈ chii mati ndaaya mannˈaⁿ joona. Maluaaˈ matseijomnaˈ tsˈaⁿ na tuiiñe cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu Santo. Tseixmaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Tinntseiñˈeeⁿˈñenaˈ tsˈomˈ juu ñˈoom na matsjo̱o̱ya: “Maxjeⁿ jndeiˈnaˈ na caluiindyoˈxcoˈyoˈ.” Ndiˈ na cˈuaa camˈaaⁿ jndye, sa̱a̱ tileicantyjo̱ˈ yuu jnaⁿnaˈ, meiⁿ yuu wjaanaˈ. Malaaˈtiˈ matseijomnaˈ na tileicalaˈno̱ⁿˈ nnˈaⁿ chiuu waa na tuiiñe tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu.

Tˈo̱ Nicodemo, tsonnaaⁿˈaⁿ:

—Maxjeⁿ ticatseiˈno̱ⁿˈa.

10 Matso Jesús:

—Aa ljoˈ, ndoˈ ˈu tˈmaⁿ cwiluiindyuˈ na maˈmo̱o̱ⁿˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ Israel. Joˈ chii ticatseitiuuya na tileicatseiˈno̱ⁿˈ ñˈoommeiiⁿ. 11 Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ya njomˈ. Matseina̱ⁿya cantyja na mantyjiiya, ndoˈ macwjiˈyuuˈndyo̱ ljoˈ na jnda̱ ntyˈiano̱o̱ⁿ, sa̱a̱ ˈo tiñeˈcalayuˈyoˈ ñˈoomˈñeeⁿ. 12 Jnda̱ mamatseina̱ⁿya nda̱a̱ nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿ ˈnaⁿ na niom tsjoomnancue cha calaˈno̱ⁿˈyoˈ, sa̱a̱ tiñeˈcalayuˈyoˈ ñˈoomˈñeeⁿ. Quia joˈ, ¿chiuu ya nntsˈaa cha na nlayuˈyoˈ ñˈoom na mañequia cantyja ˈnaaⁿˈ cañoomˈluee?

13 ’Ee tjaaˈnaⁿ tsˈaⁿ na jnda̱ tjawa cañoomˈluee cha nnda̱a̱ nntseicandii nnˈaⁿ chiuu macaⁿnaˈ na calˈana na nlcoˈxcwenaˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyena. Macanda̱ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaaⁿya cañoomˈluee ntyjiiya. 14 Quia ñetˈom nnˈaⁿ judíos jo ndoˈ ndyuaa yuu na tjaa nnˈaⁿ cˈom, quia joˈ tyˈiom Moisés cwii xjo na tuiinaˈ chaˈna catsuu cjooˈ cwii tsˈoom. Maluaaˈ matseijomnaˈ na nntyˈioom nnˈaⁿ ja tsˈoomˈnaaⁿ na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaaⁿya cañoomˈluee. 15 Luaaˈ nluii cha meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñˈeⁿndyo̱ nntseixmaⁿ na ticantycwii na nncwandoˈ.

Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom nnˈaⁿ

16 ’Ncˈe Tyˈo̱o̱tsˈom tˈmaⁿ waa na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom nnˈaⁿ tsjoomnancue, joˈ chii Ja na ñennco̱ na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ tquiaaⁿ na tuiindyo̱ cha ticwii cwii tsˈaⁿ na nntseiyuˈ ñˈeⁿndyo̱ tixocatsuuñe. Mˈaaⁿ na ticantycwii na wandoˈ. 17 Ja na cwiluiindyo̱ Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom nchii jñoom ja quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ cha na catˈuiiya joona cantyja jnaaⁿna. Jom jñoom ja cha nnda̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿndyena.

18 ’Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na nntseiyuˈ ñequio ja, ticatˈuii Tyˈo̱o̱tsˈom juu cantyja ˈnaaⁿˈ jnaaⁿˈ. Sa̱a̱ meiⁿquia tsˈaⁿ na tiñeˈcatseiyuˈ, jeˈ mamatˈuiinaˈ juu cantyja jnaaⁿˈ, ee na tiñeˈcatseiyuˈ ñˈeⁿndyo̱ na macanda̱ ja cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ. 19 Jnda̱ mamatˈuiinaˈ nnˈaⁿ na tyoolayuˈ ee ja na cwiluiindyo̱ naxuee jnda̱ tyja̱cano̱o̱ⁿya joona, sa̱a̱ neiiⁿtinaˈ na cwilaˈjomndyena cantyja ˈnaaⁿˈ na jo̱o̱ⁿñe, ee cwilˈana yuu na ticatsa̱ntjomnaˈ. 20 Ee ticwii cwii tsˈaⁿ na machˈee natia, jeeⁿ jnoomˈm ja na cwiluiindyo̱ naxueeñe. Tsaⁿˈñeeⁿ tiñeˈcatseijomñê ñˈeⁿndyo̱ ja, ee jeeⁿ nquiaⁿˈaⁿ na nntseicano̱o̱ⁿya natia na machˈeeⁿ. 21 Sa̱a̱ juu tsˈaⁿ na machˈee yuu na matyˈiomyanaˈ, tsaⁿˈñeeⁿ matseijomñê ñˈeⁿndyo̱ ja na cwiluiindyo̱ naxueeñe. Ndoˈ na ljoˈ cwiwitquiooˈya na chaˈtso na machˈeeⁿ, machˈeeⁿ ncˈe Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ ñˈeⁿñê.

Matseineiⁿti Juan cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús

22 Jnda̱ joˈ jluiˈ Jesús Jerusalén ndoˈ jâ nnˈaⁿ na tˈmaaⁿ na calaˈjomndyô̱ ñˈeⁿ tsˈiaaⁿ na machˈeeⁿ, mati jluiiˈâ ñˈeⁿñê. Tyomaˈno̱o̱ⁿyâ ñˈeⁿñê tsˈo̱ndaa Judea. Tyomˈaaⁿyâ joˈ joˈ cwantindyo xuee. Ndoˈ jndye nnˈaⁿ tquieˈcañom jom na nleitsˈoomndye. 23 Mati Juan tyotseitsˈoomñê nnˈaⁿ cwii joo na jndyu Enón, manndyooˈ Salim, ee majndye ndaatioo mˈaaⁿ joˈ. Ndoˈ tyoˈoo nnˈaⁿ na tyotseitsˈoomñê joona. 24 Ee xjeⁿˈñeeⁿ tyoojuˈ Herodes jom wˈaancjo.

25 Quia joˈ ntˈom nnˈaⁿ judíos na cwilaˈjomndye ñˈoom na mañequiaa jom, jlaˈñˈeeⁿˈ ndyueena ñequio ncˈiaana nnˈaⁿ judíos na cweˈ tquieya. Ee cwilaˈntjaˈndye naⁿˈñeeⁿ ñˈeⁿndyena cwaaⁿ cwii nnom na jndati tseixmaⁿ na cwiwitsˈoomndye nnˈaⁿ. ¿Aa cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na mañequiaa Juan, oo, aa cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús? 26 Quia joˈ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈoom na mañequiaa Juan tyˈentyjaaˈna jom. Jluena nnoom:

—ˈU ta na maˈmo̱o̱ⁿˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱yâ, juu tsˈaⁿ na tyocañˈeⁿ ñˈeⁿndyuˈ xndyaaˈ jndaa Jordán, nquii na tjeiˈyuuˈndyuˈ cantyja ˈnaaⁿˈ nda̱a̱yâ, cantyˈiaˈ, cwiwitsˈoomndye nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, ndoˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ cwiˈoontyjo̱ naxeeⁿˈeⁿ.

27 Juan tˈo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—Tjaa na nnda̱a̱ nntsˈaa tsˈaⁿ xeⁿ nchii Tyˈo̱o̱tsˈom matseijndaaˈñê ljoˈ nntseixmaⁿ tsˈaⁿ. 28 Mancjoˈyoˈ nquiuˈyoˈ na ñetsjo̱o̱ cantyja ˈnaⁿya, ja nchii Cristo cwiluiindyo̱. Tyˈo̱o̱tsˈom tyˈioom tsˈiaaⁿ ja na catseijndo̱ˈa nˈom nnˈaⁿ na calaˈjndaaˈndyena naquiiˈ nˈomna na calaˈljona Cristo. 29 ˈO cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ ñˈoom na tjañoomˈ na juu tsaⁿsˈa na macoˈñom yuscu na macoco ñˈeⁿñê, masaaˈ yuscuˈñeeⁿ jom. Sa̱a̱ juu tsˈaⁿ na matseijomñe ñˈeⁿ tsaⁿsˈaˈñeeⁿ, nchii mˈaaⁿ na liooˈ na macoˈñom xˈiaaˈ yuscuˈñeeⁿ. Nchii joˈ. Cwiquioo na neiiⁿˈ na mandiiñe ñˈoom na matseineiⁿ xˈiaaˈ. Maluaaˈ matseijomnaˈ na matseicanda̱a̱ˈñenaˈ na neiⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús. 30 Joˈ chii jeeⁿ xcwe na jom cjaaluiitˈmaⁿñetyeeⁿ sa̱a̱ ja catseicjetinaˈ.

Luaa nquii na jnaⁿ cañoomˈluee

31 Tsoti Juan:

—Ncˈe tsaⁿmˈaaⁿˈ jnaaⁿ cañoomˈluee, tˈmaⁿti cwiluiiñê, nchiiti chaˈtsondye nnˈaⁿ. Ja na cweˈ tsˈaⁿ ja, matseixmaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue ndoˈ matseina̱ⁿya cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. Sa̱a̱ nquii tsaⁿmˈaaⁿˈ na jnaaⁿ cañoomˈluee, cwiluiitˈmaⁿñetyeeⁿ na chaˈtso. 32 Ndoˈ macwjiˈyuuˈñê cantyja na jnda̱ ntyˈiaaⁿˈaⁿ ñequio na jnda̱ jñeeⁿ, sa̱a̱ tjaaˈnaⁿ ˈñeeⁿ juu ñeˈcoˈñom ñˈoom na macwjiˈyuuˈñê. 33 Juu tsˈaⁿ na macoˈñom ñˈoom na macwjiˈyuuˈñê, matseijomñe tsaⁿˈñeeⁿ na Tyˈo̱o̱tsˈom cwiluiiñe na mayuuˈ. 34 Ee nquii na jñom Tyˈo̱o̱tsˈom jo nda̱a̱ nnˈaⁿ, ñˈoomˈm matseineiⁿ, ee canda̱a̱ˈya mañequiaaⁿ Espíritu na cwiluiiñê naquiiˈ tsˈom. 35 Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom Jnaaⁿ. Ndoˈ naquiiˈ lˈo̱ jnda̱ tqueeⁿ chaˈtsoti na maniom. 36 Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñequio Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom, matseixmaⁿ na ticantycwii na wandoˈ añmaaⁿˈ. Sa̱a̱ ˈñeeⁿ juu na ticatseiñˈoomˈñe na nntseiyuˈ ñequio Jnaaⁿ, tsaⁿˈñeeⁿ xocandaaˈ na nncwandoˈ añmaaⁿˈ. Tyeⁿ waa na matseiwˈii Tyˈo̱o̱tsˈom juu.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes