A A A A A
Bible Book List

Juan 10 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Ñˈoom na tjañoomˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tiom canmaⁿ

10  ’Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, juu tsˈaⁿ na nchii ˈndyootsˈa tiom wjaaquieeˈ yuu na ñjomndye canmaⁿ, sa̱a̱ cwiicheⁿ joo wjaawaaⁿ juu tiomˈñeeⁿ na nncwincjeeⁿˈeⁿ juunaˈ, tsaⁿˈñeeⁿ cwiluiiñê tsaⁿcanchˈue ndoˈ tsaⁿ na mawincjeˈ tiom. Sa̱a̱ nquii tsˈaⁿ na cwiluiiñe na mateixˈee canmaⁿ, xcwe ˈndyootsˈa tiom nncjaaqueⁿˈeⁿ. Tsˈaⁿ na machˈee cwenta ˈndyootsˈa tiomˈñeeⁿ, matseicanaaⁿñe na nncwinoom. Ndoˈ joo canmaⁿˈñeeⁿ na mateixˈeeⁿ cwitaˈjnaaⁿˈyoˈ jñeeⁿˈeⁿ. Macwjeeⁿˈeⁿ ncueeyoˈ, wjaachom jooyoˈ. Ndoˈ quia na jnda̱ tjeiiⁿˈeⁿ chaˈtso canmaⁿ na machˈeeⁿ cwenta, wjaajñeeⁿ jo nda̱a̱yoˈ, ˈoontyjo̱yoˈ naxeeⁿˈeⁿ ee cwitaˈjnaaⁿˈyoˈ jñeeⁿˈeⁿ. Cwii tsˈaⁿ na ticataˈjnaaⁿˈyoˈ na nchii tyˈoyoˈ, xocˈoontyjo̱yoˈ naxeⁿˈ, hasta nleiˈnomyoˈ juu. Ee ticataˈjnaaⁿˈyoˈ jndyeeˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ na nchii tyˈoyoˈ.

Luaaˈ ñˈoom na cweˈ tjañoomˈ na seineiⁿ Jesús nda̱a̱na. Sa̱a̱ tîcalaˈno̱ⁿˈna ljoˈ ñeˈcatsonaˈ.

Jesús cwiluiiñê tsˈaⁿ na canda̱a̱ˈya mateixˈee canmaⁿ

Ndoˈ seineiⁿticheⁿ Jesús nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ. Tsoom:

—Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, ja cwiluiindyo̱ ˈndyootsˈa tiom na cwiˈooquieˈ canmaⁿ. Chaˈtso ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na jnda̱ tquiocalue na cwiluiindye na nnteiˈxˈee canmaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na jndyo̱o̱, joo naⁿˈñeeⁿ laˈxmaⁿna naⁿcantyˈue ndoˈ nnˈaⁿ na cwiwincjeˈ tiom. Sa̱a̱ joo canmaⁿ na mayuuˈcheⁿ cwiluiindye cwentaya tînquiandyena cantyja ˈnaaⁿ naⁿˈñeeⁿ. Ja ˈndyootsˈa tiom cwiluiindyo̱. Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na nncjaaquieeˈ cantyja ˈnaⁿya, tsaⁿˈñeeⁿ nluiˈnˈmaaⁿñê. Nntseijomnaˈ jom chaˈcwijom cwii catsmaⁿ na maljeiiyoˈ na nlcwaˈ na macaluiˈyoˈ tiomˈñeeⁿ ndoˈ na macwjeeˈnndaˈyoˈ.

10 ’Tsaⁿcanchˈue ñequiiˈcheⁿ na macwjeeⁿˈeⁿ na nnchˈueeⁿ nntseicueⁿˈeⁿ ndoˈ na nntseiˈnaⁿˈaⁿ. Ja jndyo̱o̱ na nñequia na ticantycwii na cwitaˈndoˈ nnˈaⁿ, ndoˈ cha na canda̱a̱ˈya na nlaˈxmaⁿna juu joˈ. 11 Ja cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na canda̱a̱ˈya mateixˈee canmaⁿ. Juu tsˈaⁿ na canda̱a̱ˈya na mateixˈee canmaⁿ ntsmeiⁿˈ, mañequiaañe na cueˈ cwentaayoˈ. 12 Sa̱a̱ juu tsaⁿntjom na nchii cwiluiiñê tyˈoyoˈ ee cweˈ machˈeeⁿ cwenta jooyoˈ, noomˈm na ndyocwjeeˈcañoom lobo. Quia joˈ maˈñeeⁿ canmaⁿˈñeeⁿ, maleinoom. Ndoˈ juu loboˈñeeⁿ mantyjo̱ ndoˈ matˈuii jooyoˈ. 13 Maleinom tsaⁿˈñeeⁿ ee cweˈ tsaⁿntjom jom, joˈ chii ticajnda ntyjeeⁿ canmaⁿˈñeeⁿ.

14-15 ’Ja cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na canda̱a̱ˈya mateixˈa̱ya canmaⁿ. Ndoˈ chaˈxjeⁿ wajnaaⁿˈ Tsotya̱ ja, mati ja mawajnaⁿˈa jom. Maluaaˈ matseijomnaˈ na wajnaⁿˈa canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿˈa, ndoˈ quiooˈ ntsma̱a̱ⁿˈa cwitajnaaⁿˈyoˈ ja. Ndoˈ mañequiaandyo̱ na cˈio̱ cwentaa canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿˈa. 16 Mati mamˈaⁿ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na cwiluiindyena canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿˈa na ticˈomna tmaaⁿˈwaa. Mati joona cwiluiindyo̱ na cjo̱cacho̱o̱ya, ndoˈ nnquiontyjo̱na na nncwaⁿya joona. Ndoˈ nncuaa na ñeˈcwii tmaaⁿˈ, ndoˈ ñeˈcwii tsˈaⁿ na nnteixˈee joona.

17 ’Nquii Tsotya̱ jeeⁿ candyaˈ tsˈoom ja, ee mañequiaandyo̱ na cˈio̱ cwentaa nnˈaⁿ na cwiluiindye canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿˈa cha nñequiaaⁿ na nncwando̱ˈnndaˈa. 18 Tjaaˈnaⁿ ˈñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nntseicueeˈ ja na nchii ñˈoomya. Mannco̱tya̱ mañequiaandyo̱ na ljoˈ catjo̱ⁿ. Waa najndo̱ na cwiluiindyo̱ na catsˈaa na ljoˈ, ndoˈ mati waa na jndo̱ na nncwando̱ˈxco̱. Luaaˈ ñˈoom na sa̱ˈntjom Tsotya̱ya na catseixmaⁿya.

19 Jnda̱ na jndye nnˈaⁿ judíos ñˈoommeiⁿˈ sˈaanaˈ na tîcatjoomˈnndaˈ na jlaˈneiⁿna cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. 20 Ee jndyendye joona jluena:

—Tsaⁿjndii matseixmaaⁿ, ndoˈ jnda̱ teintjeiⁿñê. ¿Chiuu na cwindyeˈyoˈ ñˈoom na matseineiiⁿ?

21 Sa̱a̱ ntˈomndye joona jlue:

—Nchaa lˈuu ñˈoommeiⁿˈ laˈxmaⁿnaˈ ñˈoom na nntseineiⁿ tsˈaⁿ na mˈaaⁿ nacje ˈnaaⁿˈ tsaⁿjndii. ¿Aa nntsˈaacheⁿnaˈ cwii tsˈaⁿ na mˈaaⁿ nacje ˈnaaⁿˈ tsaⁿjndii nnda̱a̱ nntsˈaa na nntyˈiaaˈ tsˈaⁿ na nchjaaⁿˈ?

Tînquiandye nnˈaⁿ judíos cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús

22 Tsjoom Jerusalén tueeˈ xuee quia cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ judíos na cwijaañjoomˈ nˈomna xjeⁿ na tiooxconndaˈ weloo weloona cwenta watsˈom tˈmaⁿ lˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom. 23 Ndoˈ xcwe ncueesuaˈ quia tueeˈ xueeˈñeeⁿ. Jesús mˈaaⁿ watsˈom tˈmaⁿ ˈnaaⁿna. Manoom naquiiˈ cwii wˈaa cwentaaˈ watsˈomˈñeeⁿ na cweˈ wanaaⁿ ndiocheⁿ na sˈaa Salomón. 24 Quia joˈ nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnˈaⁿ judíos tjaaˈndyena tsei Jesús. Taˈxˈeena nnoom jluena:

—¿Cwanti yo na maleichuˈ jâ na matseiñˈeeⁿˈndyuˈ jâ? Xeⁿ na mayuuˈ cwiluiindyuˈ Cristo, ntyjayu catsuˈ nda̱a̱yâ.

25 Matso Jesús nda̱a̱na:

—Jnda̱ tsjo̱o̱ na ljoˈ nda̱a̱ˈyoˈ, sa̱a̱ maxjeⁿ tîcalayuˈyoˈ. Majoo tsˈiaaⁿ na matsˈaa ñequio najndeii na matseixmaⁿ Tsotya̱, joonaˈ cwitjeiˈyuuˈndyenaˈ cantyja ˈnaⁿya. 26 Sa̱a̱ ˈo tiñeˈcalayuˈyoˈ ñˈeⁿndyo̱ cweˈ ncˈe nchii cwiluiindyoˈ canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿˈa. 27 Ee nnˈaⁿ na cwiluiindye canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿˈa cwindyena jndyeya, ndoˈ ja mawajnaⁿˈa joona, ndoˈ joona cwinquiontyjo̱na naxa̱ⁿˈa. 28 Ja mañequia na ticantycwii na cwitaˈndoˈna, meiⁿ tajom catsuundyena. Ndoˈ tjaa meiⁿcwii tsˈaⁿ na nnda̱a̱ nncwjiˈ joona lˈo̱o̱. 29 Ee nquii Tsotya̱ na tquiaaⁿ joona lˈo̱o̱, jom cwiluiitˈmaⁿñetyeeⁿ na chaˈtso, ndoˈ meiⁿcwii tjaa ˈñeeⁿ juu nnda̱a̱ nncwjiˈ joona lˈo̱o̱ⁿ. 30 Ja ñequio Tsotya̱ ñeˈcwii cwiluiindyo̱ ñˈeⁿñê.

31 Jnda̱ na jndye nnˈaⁿ judíosˈñeeⁿ na luaaˈ ñˈoom tso Jesús, jlaˈxcwiinndaˈna ljo̱ˈ na nntueeˈna nacjoomˈm. 32 Quia joˈ tsoom nda̱a̱na:

—Majndye tsˈiaaⁿ na ya jnda̱ sˈaaya jo nda̱a̱ˈyoˈ ñequio najndeii na matseixmaⁿ Tsotya̱ya. ¿Cwaaⁿ cwii juunaˈ na machˈeenaˈ na ñeˈcajñomˈyoˈ ljo̱ˈ ja?

33 Ndoˈ tˈo̱o̱ judíosˈñeeⁿ nnoom, jluena:

—Nchii ñeˈcajño̱o̱ⁿyâ ljo̱ˈ ˈu cweˈ cwii tsˈiaaⁿ na ya macheˈ. Nlˈaayâ na luaaˈ ˈu ee matseiˈjnaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee ˈu cweˈ tsˈaⁿ ˈu, sa̱a̱ macheˈ na cwiluiindyuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

34 Jesús tˈo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Naquiiˈ ljeii ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwileiñˈomˈyoˈ, manquiuˈyoˈ na nquii Tyˈo̱o̱tsˈom matsoom: “Nda̱a̱ˈ ˈo na cwiluiitquiendyoˈ jo nda̱a̱ nnˈaⁿ matsjo̱o̱ na matseijomnaˈ ˈo chaˈna nnco̱.”

35 Matsoticheⁿ Jesús:

—Tso Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnˈaⁿ judíos na matseijomnaˈ joona chaˈna nqueⁿ. Ndoˈ manquiuuya na tixocatsˈaanaˈ na cweˈ cantu ñˈoom na tsoom. 36 Joˈ chii tixcwe na cwinduˈyoˈ na matseijnaaⁿˈa jom ncˈe na tsjo̱o̱ na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ. Ee nqueⁿ tyˈioom tsˈiaaⁿ ja, ndoˈ sa̱ˈntjoom ja na candyocˈo̱o̱ⁿndyo̱ quiiˈntaaⁿˈ ˈo nnˈaⁿ tsjoomnancue. 37 Joˈ chii xeⁿ nchii tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tsotya̱ matsˈaa, ticalayuˈyoˈ ñˈeⁿndyo̱. 38 Sa̱a̱ ncˈe na matsˈaa tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ, joˈ chii calayuˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿ mañejoo tsˈiaaⁿˈñeeⁿ meiiⁿ na tiñeˈcalayuˈyoˈ ñˈeⁿndyo̱ ja. Ee cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ nliuˈyoˈ ndoˈ nlaˈno̱ⁿˈyoˈ na nquii Tsotya̱ ñeˈcwii cwiluiiñê ñˈeⁿndyo̱, ndoˈ ja ñeˈcwii cwiluiindyo̱ ñˈeⁿñê.

39 Quia joˈ cwiicheⁿ cwii ndiiˈ jlaˈjndaaˈndyena na nntˈuena jom, sa̱a̱ tîcanda̱a̱ lˈana, tjaaⁿ.

40 Quia joˈ teiˈtyˈio̱o̱nndaaˈâ jndaa Jordán ñˈeⁿ Jesús yuu ñetˈoomjndyee Juan na tyotseitsˈoomñê nnˈaⁿ. Ndoˈ majndye xuee ñetˈo̱o̱ⁿyâ joˈ joˈ ñˈeⁿ Jesús. 41 Ndoˈ jndye nnˈaⁿ tquieˈcañom na mˈaaⁿyâ na ñeˈcandyena ñˈoom na tyoñequiaaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ ncˈiaana:

—Juan meiⁿcwii tsˈiaaⁿ tyoochˈeeⁿ na xocanda̱a̱ nluiinaˈ na cweˈ tsˈaⁿ nntsˈaa. Sa̱a̱ chaˈtso ñˈoom na tyoñequiaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ tsaⁿmˈaaⁿˈ, ñequiiˈcheⁿ na mayuuˈ joonaˈ.

42 Ndoˈ majndye nnˈaⁿ tyolaˈyuˈ ñˈeⁿ Jesús joˈ joˈ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes