A A A A A
Bible Book List

Jozueu 15 Albanian Bible (ALB)

15 Pjesa që iu dha me short fisit të bijve të Judës, simbas familjeve të tyre, shtrihej deri në kufirin e Edomit, në shkretëtirën e Tsinit, në skajin jugor.

Kufiri i tyre jugor fillonte në skajin e Detit të Kripur, nga kepi që drejtohet në jug,

dhe zgjatej në jug në drejtim të të përpjetës së Akrabimit, kalonte nëpër Tsin, pastaj ngjitej në drejtim të Adarit dhe kthente nga ana e Karkaas;

kalonte pastaj nga Atsmoni dhe vazhdonte deri në përruan e Egjiptit, dhe mbaronte në det. "Ky do të jetë," tha Jozueu, "kufiri juaj në jug".

Kufiri në lindje ishte Deti i Kripur deri në grykëderdhjen e Jordanit. Kufiri verior fillonte me mëngën e detit pranë grykëderdhjes së Jordanit;

pastaj kufiri ngjitej në drejtim të Beth-Oglahut, kalonte në veri të Beth-Arabahut dhe ngjitej deri në gurin e Bohanit, birit të Rubenit.

Pastaj nga Lugina e Akorit kufiri ngjitej në Debir, kthehej prapa në veri në drejtim të Gilgalit, që ndodhet përballë së përpjetës të Adumumit, në jug të luginës; pastaj kufiri kalonte në ujërat e En-Shemeshit dhe mbaronte në En-Roguel.

Kufiri pas kësaj ngjitej nëpër luginën e birit të Hinonit deri te shpatet jugore të qytetit të Jebusejve (që është Jeruzalemi). Pastaj kufiri ngjitej deri në majën e malit që ndodhet përballë luginës së Hinomit në perëndim, që mbetet në skajin e luginës të Refaimit në veri.

Nga maja e malit kufiri shtrihej deri në burimin e ujërave të Neftoahut, vazhdonte në drejtim të qyteteve të malit Efron dhe pastaj kthente deri në Baalah, që është Kirjath-Jearimi.

10 Nga Baalahu kufiri kthente pastaj në perëndim të malit Seir, kalonte mbi faqen veriore të malit Jearim (që është Kesaloni), zbriste në Beth-Shemesh dhe kalonte nëpër Timah.

11 Pastaj kufiri arrinte anën veriore të Ekronit, kthente nga Shikroni, kalonte nëpër malin e Baalahut, shtrihej deri në Jabneel dhe mbaronte në det.

12 Kufiri në perëndim ishte Deti i Madh. Këta ishin rreth e qark kufijtë e bijve të Judës simbas familjeve të tyre.

13 Kalebit, birit të Jefunehut, Jozueu i dha një pjesë në mes të bijve të Judës, ashtu siç e kishte porositur Zoti; Kirjath-Arba, që është Hebroni (Arba ishte ati i Anakut).

14 Dhe Kalebi dëboi që andej tre djemtë e Anakut, Sheshain, Ahimanin dhe Talmain, pasardhës të Anakut;

15 Që këtej ai u ngrit kundër banorëve të Debirit (që më parë quhej Kirjath-Sefer).

16 Dhe Kalebi tha: "Atij që do të sulmojë Kirjath-Seferin dhe do ta shtjerë në dorë, unë do t’i jap për grua vajzën time Aksah".

17 Atëherë Othnieli, bir i Kenazit, vëllai i Kalebit, e shtiu në dorë, dhe Kalebi i dha për grua bijën e tij Aksah.

18 Kur ajo erdhi të banojë me të, i mbushi mendjen Othnielit t’i kërkonte atit të saj një fushë. Atëherë ajo zbriti nga gomari dhe Kalebi i tha: Çfarë do??".

19 Ajo iu përgjigj: "Më bëj një dhuratë; mbasi më ke dhënë tokë në Negev, më jep edhe burime ujore". Kështu ai i dhuroi burimet e sipërme dhe burimet e poshtme.

20 Kjo qe trashëgimia e fisit të bijve të Judës, simbas familjeve të tyre;

21 qytetet e vendosura në skajin e fisit të bijve të Judës, në drejtim të kufirit të Edomit, në Negev ishin: Kabtseeli, Ederi dhe Jaguri,

22 Kinahu, Dimonahu, Adadahu,

23 Kadeshi, Hatsori, Ithnami,

24 Zifi, Telemi, Bealothi,

25 Hatsor-Hadattahu, Kerioth-Hetsroni (domethënë në Hatsori),

26 Amami, Shema, Moladahu,

27 Hatsar-Gadahu, Heshmoni, Beth-Peleti,

28 Hatsar-Shuali, Beer-Sheba, Bizjothjahu,

29 Baala, Ijimi, Etsemi,

30 Eltoladi, Kesili, Hormahu,

31 Tsiklagu, Madmanahu, Sansanahu,

32 Lebaothi, Shilhimi, Aini, Rimoni; gjithsej njëzet e nëntë qytete me fshatrat e tyre.

33 Në ultësirë: Eshaoli, Tsoreahu, Ashnahu,

34 Zanoahu, En-Ganimi, Tapuahu, Enami;

35 Jarmuthi, Adulami, Sosohu, Azekahu,

36 Shaaraimi, Adithaimi, Gederahu dhe Gederothaimi: katërmbëdhjetë qytete me gjithë fshatrat e tyre;

37 Tsenani, Hadashahu, Migdal-Gadi,

38 Dileani, Mitspahu, Joktheeli,

39 Lakishi, Bokskathi, Egloni,

40 Kaboni, Lahmasi, Kitlishi,

41 Gederothi, Beth-Dagoni, Naamahu dhe Makedahu; gjashtëmbëdhjetë qytete me gjithë fshatrat e tyre;

42 Libnahu, Etheri, Ashani;

43 Jiftahu, Ashna, Netsibi;

44 Kejlahu, Akzibi dhe Mareshahu: nëntë qytete me fshatrat e tyre;

45 Ekroni me qytetet dhe fshatrat e tij;

46 nga Ekroni deri në det, çdo gjë që ishte afër Ashdotit me fshatrat e tyre;

47 Ashdoti me gjithë qytetet dhe fshatrat e tij; Gaza me qytetet dhe fshatrat e tij deri në përroin e Egjiptit dhe në detin e Madh me bregun e tij.

48 Në zonën malore: Shanoiri, Jatiri dhe Sokohu,

49 Danahu, Kirjath-Sanahu, domethënë Debiri,

50 Anabi, Esthemothi, Animi,

51 Gosheni, Holoni dhe Gilohu: njëmbëdhjetë qytete bashkë me fshatrat e tyre;

52 Arabi, Dumahu, Esheani,

53 Janumi, Beth-Tapuahu, Afekahu,

54 Humtahu, Kirjath-Arba (domethënë Hebroni) dhe Tsiori: nëntë qytete me gjithë fshatrat e tyre;

55 Maoni, Karmeli, Zifi dhe Jutahu,

56 Jizreeli, Jokdeami, Zanoahu,

57 Kaini, Gibeahu dhe Timnahu: dhjetë qytete me fshatrat e tyre;

58 Halhuli, Beth-Tsuri, Gedori,

59 Maarathi, Beth-Anothi dhe Eltekoni: gjashtë qytete me fshatrat e tyre;

60 Kirjath-Baal (domethënë Kirjath-Jearimi) dhe Rabahu: dy qytete bashkë me fshatrat e tyre.

61 Në shkretëtirë: Beth-Arabahu, Midini, Sekakahu,

62 Nibshani, qyteti i kripës dhe Engedi: gjashtë qytete me fshatrat e tyre.

63 Përsa u përket Jebusejve që banonin në Jeruzalem, bijtë e Judës nuk mundën t’i dëbojnë; kështu që Jebusejtë kanë banuar në Jeruzalem bashkë me bijtë e Judës deri në ditën e sotme.

Joshua 15 New International Version (NIV)

Allotment for Judah

15 The allotment for the tribe of Judah, according to its clans, extended down to the territory of Edom, to the Desert of Zin in the extreme south.

Their southern boundary started from the bay at the southern end of the Dead Sea, crossed south of Scorpion Pass, continued on to Zin and went over to the south of Kadesh Barnea. Then it ran past Hezron up to Addar and curved around to Karka. It then passed along to Azmon and joined the Wadi of Egypt, ending at the Mediterranean Sea. This is their[a] southern boundary.

The eastern boundary is the Dead Sea as far as the mouth of the Jordan.

The northern boundary started from the bay of the sea at the mouth of the Jordan, went up to Beth Hoglah and continued north of Beth Arabah to the Stone of Bohan son of Reuben. The boundary then went up to Debir from the Valley of Achor and turned north to Gilgal, which faces the Pass of Adummim south of the gorge. It continued along to the waters of En Shemesh and came out at En Rogel. Then it ran up the Valley of Ben Hinnom along the southern slope of the Jebusite city (that is, Jerusalem). From there it climbed to the top of the hill west of the Hinnom Valley at the northern end of the Valley of Rephaim. From the hilltop the boundary headed toward the spring of the waters of Nephtoah, came out at the towns of Mount Ephron and went down toward Baalah (that is, Kiriath Jearim). 10 Then it curved westward from Baalah to Mount Seir, ran along the northern slope of Mount Jearim (that is, Kesalon), continued down to Beth Shemesh and crossed to Timnah. 11 It went to the northern slope of Ekron, turned toward Shikkeron, passed along to Mount Baalah and reached Jabneel. The boundary ended at the sea.

12 The western boundary is the coastline of the Mediterranean Sea.

These are the boundaries around the people of Judah by their clans.

13 In accordance with the Lord’s command to him, Joshua gave to Caleb son of Jephunneh a portion in Judah—Kiriath Arba, that is, Hebron. (Arba was the forefather of Anak.) 14 From Hebron Caleb drove out the three Anakites—Sheshai, Ahiman and Talmai, the sons of Anak. 15 From there he marched against the people living in Debir (formerly called Kiriath Sepher). 16 And Caleb said, “I will give my daughter Aksah in marriage to the man who attacks and captures Kiriath Sepher.” 17 Othniel son of Kenaz, Caleb’s brother, took it; so Caleb gave his daughter Aksah to him in marriage.

18 One day when she came to Othniel, she urged him[b] to ask her father for a field. When she got off her donkey, Caleb asked her, “What can I do for you?”

19 She replied, “Do me a special favor. Since you have given me land in the Negev, give me also springs of water.” So Caleb gave her the upper and lower springs.

20 This is the inheritance of the tribe of Judah, according to its clans:

21 The southernmost towns of the tribe of Judah in the Negev toward the boundary of Edom were:

Kabzeel, Eder, Jagur, 22 Kinah, Dimonah, Adadah, 23 Kedesh, Hazor, Ithnan, 24 Ziph, Telem, Bealoth, 25 Hazor Hadattah, Kerioth Hezron (that is, Hazor), 26 Amam, Shema, Moladah, 27 Hazar Gaddah, Heshmon, Beth Pelet, 28 Hazar Shual, Beersheba, Biziothiah, 29 Baalah, Iyim, Ezem, 30 Eltolad, Kesil, Hormah, 31 Ziklag, Madmannah, Sansannah, 32 Lebaoth, Shilhim, Ain and Rimmon—a total of twenty-nine towns and their villages.

33 In the western foothills:

Eshtaol, Zorah, Ashnah, 34 Zanoah, En Gannim, Tappuah, Enam, 35 Jarmuth, Adullam, Sokoh, Azekah, 36 Shaaraim, Adithaim and Gederah (or Gederothaim)[c]—fourteen towns and their villages.

37 Zenan, Hadashah, Migdal Gad, 38 Dilean, Mizpah, Joktheel, 39 Lachish, Bozkath, Eglon, 40 Kabbon, Lahmas, Kitlish, 41 Gederoth, Beth Dagon, Naamah and Makkedah—sixteen towns and their villages.

42 Libnah, Ether, Ashan, 43 Iphtah, Ashnah, Nezib, 44 Keilah, Akzib and Mareshah—nine towns and their villages.

45 Ekron, with its surrounding settlements and villages; 46 west of Ekron, all that were in the vicinity of Ashdod, together with their villages; 47 Ashdod, its surrounding settlements and villages; and Gaza, its settlements and villages, as far as the Wadi of Egypt and the coastline of the Mediterranean Sea.

48 In the hill country:

Shamir, Jattir, Sokoh, 49 Dannah, Kiriath Sannah (that is, Debir), 50 Anab, Eshtemoh, Anim, 51 Goshen, Holon and Giloh—eleven towns and their villages.

52 Arab, Dumah, Eshan, 53 Janim, Beth Tappuah, Aphekah, 54 Humtah, Kiriath Arba (that is, Hebron) and Zior—nine towns and their villages.

55 Maon, Carmel, Ziph, Juttah, 56 Jezreel, Jokdeam, Zanoah, 57 Kain, Gibeah and Timnah—ten towns and their villages.

58 Halhul, Beth Zur, Gedor, 59 Maarath, Beth Anoth and Eltekon—six towns and their villages.[d]

60 Kiriath Baal (that is, Kiriath Jearim) and Rabbah—two towns and their villages.

61 In the wilderness:

Beth Arabah, Middin, Sekakah, 62 Nibshan, the City of Salt and En Gedi—six towns and their villages.

63 Judah could not dislodge the Jebusites, who were living in Jerusalem; to this day the Jebusites live there with the people of Judah.

Footnotes:

  1. Joshua 15:4 Septuagint; Hebrew your
  2. Joshua 15:18 Hebrew and some Septuagint manuscripts; other Septuagint manuscripts (see also note at Judges 1:14) Othniel, he urged her
  3. Joshua 15:36 Or Gederah and Gederothaim
  4. Joshua 15:59 The Septuagint adds another district of eleven towns, including Tekoa and Ephrathah (Bethlehem).
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes