Add parallel Print Page Options

Nagpatindog ang mga Israelinhon sang Monumento

Sang nakatabok na ang tanan nga katawhan sang Israel sa Suba sang Jordan, nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Magpili ka sang dose ka tawo, isa sa kada tribo, kag sugua sila nga magkuha ang kada isa sa ila sang isa ka bato sa tunga sang suba, didto mismo sa ginatindugan sang mga pari. Dayon dal-on nila ini sa lugar nga inyo tineran karon nga gab-i.”

Gani gintawag ni Josue ang dose ka tawo nga iya ginpili halin sa kada tribo sang Israel, kag ginsilingan, “Kadto kamo sa tunga sang suba, sa atubangan sang Kahon sang Ginoo nga inyo Dios. Ang kada isa sa inyo magkuha kag magpas-an sang isa ka bato para sa tagsa ka tribo sang Israel kag tumpukon dayon ninyo agod mangin isa ka monumento bilang handumanan sa ginhimo sang Ginoo. Sa ulihi, kon magpamangkot sa inyo ang inyo mga kabataan kon ano ang buot silingon sang sini nga mga bato, sugiran ninyo sila nga nag-untat sa pag-ilig ang Suba sang Jordan sang gintabok ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo. Ini nga mga bato isa ka handumanan para sa katawhan sang Israel hasta san-o.”

Gintuman sang dose ka Israelinhon ang ginsugo sa ila ni Josue. Suno sa ginsiling sang Ginoo kay Josue, nagkuha sila sang dose ka bato sa tunga sang suba, isa ka bato para sa kada tribo sang Israel. Gindala nila ang mga bato sa ila gintineran kag ginbutang didto. Nagbutang man si Josue sang dose ka bato sa tunga sang suba, sa lugar nga gintindugan mismo sang mga pari nga nagdala sang Kahon sang Kasugtanan. Hasta subong didto pa ato nga mga bato. 10 Nagpabilin nga nagatindog sa tunga sang suba ang mga pari hasta nga natuman sang mga tawo ang tanan nga ginsugo sang Ginoo kay Josue, nga suno man sa ginsugo ni Moises kay Josue.

11 Sang nakatabok na sila tanan, gintabok man sang mga pari ang Kahon sang Ginoo. Kag nag-una liwat ang mga pari sa mga tawo.[a] 12 Nakatabok man kag nag-una sa mga tawo ang mga lalaki nga armado halin sa tribo ni Reuben, Gad, kag katunga sang tribo ni Manase, suno sa ginsugo ni Moises sa ila. 13 Ining 40,000 ka armado nga mga lalaki nag-agi sa presensya sang Ginoo[b] kag nagkadto sa kapatagan sang Jerico agod magpakig-away.

14 Sa sina nga adlaw, ginpadunggan sang Ginoo si Josue sa atubangan sang mga Israelinhon. Kag gintahod si Josue sang mga tawo sa bug-os niya nga kabuhi pareho sang ginhimo sang mga tawo kay Moises.

15 Pagkatabok sadto sang mga Israelinhon sa Suba, nagsiling ang Ginoo kay Josue, 16-17 “Sugua ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Kasuguan[c] nga maghalin na sila dira sa tunga sang Suba sang Jordan.” Kag gintuman ato ni Josue. 18 Gani naghalin ang mga pari sa suba nga dala ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo. Paglapak pa lang nila sa higad, nag-ilig liwat ang suba kag nag-awas ang tubig pareho sadto.

19 Ang pagtabok sang mga Israelinhon sa Suba sang Jordan natabo sang ikanapulo nga adlaw sang nahauna nga bulan. Dayon nagkampo ang mga Israelinhon sa Gilgal, sa sidlangan dampi sang Jerico. 20 Didto ginplastar ni Josue ang dose ka bato nga ginpakuha niya sa Suba sang Jordan. 21 Nagsiling si Josue sa mga Israelinhon, “Sa ulihi, kon magpamangkot sa inyo ang inyo mga kabataan kon ano ang buot silingon sini nga mga bato, 22 sugiran ninyo sila nga naglakat ang mga Israelinhon sa mamala nga duta sang magtabok sila sa Suba sang Jordan. 23 Sugiran ninyo sila nga ginpamala sang Ginoo nga inyo Dios ang Suba sang Jordan hasta nga nakatabok kamo pareho sang ginhimo niya sa Mapula nga Dagat hasta nga nakatabok kami. 24 Ginhimo niya ini agod kilalahon sang tanan nga tawo sa kalibutan nga gamhanan gid ang Ginoo, kag agod magtahod kamo permi sa Ginoo nga inyo Dios.”

Footnotes

  1. 4:11 Kag nag-una… sa mga tawo: ukon, Nagtabok ang mga pari samtang nagatan-aw ang mga tawo.
  2. 4:13 sa presensya sang Ginoo: siguro ang buot silingon, sa atubangan sang Kahon sang Kasugtanan.
  3. 4:16-17 Kahon sang Kasuguan: Amo man ini ang Kahon sang Kasugtanan.