Add parallel Print Page Options

Chúa An Ủi Các Môn Ðồ

14 “Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ thì Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết Ta đi đâu và biết đường đến đó.”

Ðức Chúa Jesus Là Con Ðường Dẫn Ðến Ðức Chúa Cha

Thô-ma thưa với Ngài, “Lạy Chúa, chúng con không biết Ngài đi đâu, làm sao biết đường đến đó được?”

Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. Nếu các ngươi biết Ta, các ngươi cũng biết Cha Ta. Từ nay trở đi, các ngươi biết Ngài và đã thấy Ngài.”

Phi-líp thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì chúng con mãn nguyện rồi.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hỡi Phi-líp, Ta đã ở với các ngươi khá lâu mà các ngươi vẫn chưa biết Ta sao? Ai thấy Ta tức là thấy Cha. Sao ngươi còn hỏi, ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10 Ngươi không tin rằng Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các ngươi chẳng phải tự Ta nói, nhưng là Cha, Ðấng ở trong Ta, đang làm việc của Ngài. 11 Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hãy tin Ta; bằng không, hãy dựa vào những việc Ta làm mà tin Ta. 12 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn, vì Ta trở về với Cha.

13 Các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều chi, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. 14 Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin điều chi, Ta sẽ làm cho.”

Chúa Hứa Ban Ðức Thánh Linh

15 “Nếu các ngươi yêu kính Ta, hãy vâng giữ các điều răn Ta. 16 Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một Ðấng An Ủi[a] khác để ở với các ngươi mãi mãi. 17 Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

18 Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu; Ta sẽ đến với các ngươi. 19 Không bao lâu nữa thế gian sẽ không thấy Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Trong ngày đó các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta, các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. 21 Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính Ta; người nào yêu kính Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, và Ta sẽ yêu thương người ấy và bày tỏ chính Ta cho người ấy.”

22 Giu-đa, không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa với Ngài, “Lạy Chúa, tại sao Ngài chỉ tỏ Ngài cho chúng con mà không tỏ cho cả thế gian?”

23 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta; Cha Ta sẽ yêu thương người ấy; Chúng Ta sẽ đến với người ấy, và Chúng Ta sẽ ở với người ấy. 24 Kẻ nào không yêu kính Ta sẽ không vâng giữ lời Ta. Những lời các ngươi nghe không phải lời Ta, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Ta.

25 Ta nói những điều này với các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi. 26 Nhưng Ðấng An Ủi, tức Ðức Thánh Linh, Ðấng Cha nhân danh Ta phái đến, sẽ dạy các ngươi mọi sự và sẽ làm cho các ngươi nhớ lại mọi điều Ta đã nói với các ngươi.

27 Ta để sự bình an lại với các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Sự bình an Ta cho các ngươi không như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi.

28 Các ngươi đã nghe Ta nói, ‘Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi.’ Nếu các ngươi yêu kính Ta, các ngươi nên vui mừng, vì Ta đi về với Cha, bởi Cha vĩ đại hơn Ta.

29 Ta nói điều này với các ngươi bây giờ, trước khi nó xảy ra, để khi nó xảy ra, các ngươi tin. 30 Ta sẽ không nói với các ngươi lâu hơn nữa, vì kẻ cai trị thế gian này sắp đến, và nó chẳng có quyền gì trên Ta; 31 nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu kính Cha, Ta sẽ làm những gì Cha truyền cho Ta. Hãy đứng dậy, chúng ta hãy rời khỏi đây.”

Footnotes

  1. Giăng 14:16 ctd: Ðấng Giúp Ðỡ, Ðấng Khuyên Bảo, Ðấng Khích Lệ, Ðấng Biện Hộ.