Add parallel Print Page Options

37 “Nagakubakuba ang akon dughan tungod sa sina nga bagyo. Pamatii ninyo ang tingog sang Dios nga nagadaguhob. Ginpakilat niya sa kalangitan hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Dayon mabatian ang daguhob sang iya makusog nga tingog. Wala niya ginapunggan ang pagdaguhob sang iya tingog. Makatilingala gid ang nagadaguhob nga tingog sang Dios. Nagahimo siya sang makatilingala nga mga butang nga indi naton matungkad. Ginamanduan niya ang snow nga magtupa sa duta kag ang ulan nga mag-ulan sing mabaskog, agod makapahuway ang mga tawo sa ila obra kag makapamalandong sa mga ginahimo sang Dios. Ang mga sapat nagapanago sa ila palanaguan kag nagapabilin sila didto sa panahon sang bagyo. Ang bagyo kag ang matugnaw nga hangin nagahalin sa ila sini talaguan. 10 Sa ginhawa sang Dios nagaporma ang yelo;[a] nangin yelo ang malapad nga tubig. 11 Ginapuno niya sang tubig ang mga panganod, kag ginapakilat ini. 12 Nagalibot-libot ang mga panganod sa bug-os nga kalibutan suno sa mando sang Dios. 13 Nagapadala ang Dios sang mabaskog nga ulan sa paghatag sang tubig sa duta, ukon sa pagdisiplina sa tawo, ukon sa pagpakita sang iya gugma.

14 “Pamatii ini, Job, kag pamalandungi ang makatilingala nga mga butang nga ginahimo sang Dios. 15 Nakahibalo ka bala kon paano ginakontrolar sang Dios ang mga panganod kag kon paano niya ginapakirab ang kilat? 16 Nakahibalo ka bala kon paano nagalutaw-lutaw ang mga panganod sa ibabaw? Buhat ini sang makatilingala nga Dios nga ang iya kaalam wala sing limitasyon. 17 Ikaw nga nagapalamalhas tungod sa mainit nga hangin halin sa bagatnan, 18 makabulig ka bala sa Dios sa paghumlad sang panganod kag himuon ini nga matig-a pareho sa espiho nga saway?[b] 19 Kon maalamon ka, sugiri kami kon ano ang dapat namon isiling sa Dios. Indi kami kahibalo kon paano namon ihambal ang amon rason kay nadulman ang amon panghunahuna. 20 Indi ako magsiling sa Dios nga magpakigbais ako sa iya, kay basi laglagon niya ako. 21 Wala sing tawo nga makatulok sa adlaw kay nagasilak ini sing masanag sa kalangitan kon mahawanan sang hangin ang mga panganod. 22 Halin sa aminhan nagaguwa ang Dios nga nagabadlak pareho sa bulawan kag ang iya kasilaw makatilingala. 23 Indi naton matungkad ang Makagagahom nga Dios nga labaw sa tanan. Matarong gid siya kag wala nagapamigos, 24 gani ginatahod siya sang mga tawo. Wala niya ginasapak ang mga tawo nga nagakabig sang ila kaugalingon nga mga maalam.”

Footnotes

  1. 37:10 yelo: ang buot silingon diri, ice.
  2. 37:18 panganod… saway: Siguro ang buot silingon diri nga ang panganod makabulig bilang proteksyon sa mainit nga hangin.