Add parallel Print Page Options

33 Men hör nu, Job, mina ord, och lyssna till allt vad jag vill säga.

Se, jag upplåter nu mina läppar, min tunga tager till orda i min mun.

Ur ett redbart hjärta framgår mitt tal, och vad mina läppar förstå säga de ärligt ut.

Guds ande är det som har gjort mig, den Allsmäktiges fläkt beskär mig liv.

Om du förmår, så må du nu svara mig; red dig till strid mot mig, träd fram.

Se, jag är likställd med dig inför Gud, jag är danad av en nypa ler, också jag.

Ja, fruktan för mig behöver ej förskräcka dig, ej heller kan min myndighet trycka dig ned.

Men nu sade du så inför mina öron, så ljödo de ord jag hörde:

»Ren är jag och fri ifrån överträdelse, oskyldig är jag och utan missgärning;

10 men se, han finner på sak mot mig, han aktar mig såsom sin fiende.

11 Han sätter mina fötter i stocken, vaktar på alla mina vägar.»

12 Nej, häri har du orätt, svarar jag dig. Gud är ju förmer än en människa.

13 Huru kan du gå till rätta med honom, såsom gåve han aldrig svar i sin sak?

14 Både på ett sätt och på två talar Gud, om man också ej aktar därpå.

15 I drömmen, i nattens syn, när sömnen har fallit tung över människorna och de vila i slummer på sitt läger,

16 då öppnar han människornas öron och sätter inseglet på sina varningar till dem,

17 när han vill avvända någon från en ogärning eller hålla högmodet borta ifrån en människa.

18 Så bevarar han hennes själ från graven och hennes liv ifrån att förgås genom vapen.

19 Hon bliver ock agad genom plågor på sitt läger och genom ständig oro, allt intill benen.

20 Hennes sinne får leda vid maten, och hennes själ vid den föda hon älskade.

21 Hennes hull förtvinar, till dess intet är att se, ja, hennes ben täras bort intill osynlighet.

22 Så nalkas hennes själ till graven och hennes liv hän till dödens makter.

23 Men om en ängel då finnes, som vakar över henne, en medlare, någon enda av de tusen, och denne får lära människan hennes plikt,

24 då förbarmar Gud sig över henne och säger; »Fräls henne, så att hon slipper fara ned i graven; lösepenningen har jag nu fått.»

25 Hennes kropp får då ny ungdomskraft, hon bliver åter såsom under sin styrkas dagar.

26 När hon då beder till Gud, är han henne nådig och låter henne se sitt ansikte med jubel; han giver så den mannen hans rättfärdighet åter.

27 Så får denne då sjunga inför människorna och säga: »Väl syndade jag, och väl kränkte jag rätten, dock vederfors mig ej vad jag hade förskyllt;

28 ty han förlossade min själ, så att den undslapp graven, och mitt liv får nu med lust skåda ljuset.»

29 Se, detta allt kommer Gud åstad, både två gånger och tre, för den mannen,

30 till att rädda hans själ från graven, så att han får njuta av de levandes ljus.

31 Akta nu härpå, du Job, och hör mig; tig, så att jag får tala.

32 Dock, har du något att säga, så svara mig; tala, ty gärna gåve jag dig rätt.

33 Varom icke, så är det du som må höra på mig; du må tiga, så att jag får lära dig vishet.

Elihu tillrättavisar Job

33 Lyssna nu, Job, till vad jag har att säga,
    hör noga på mina ord.
Nu vill jag öppna min mun,
    orden är redan på min tunga.
Mina ord kommer från ett uppriktigt hjärta,
    mina läppar säger ärligt vad jag vet.
Guds Ande har skapat mig
    och den Väldiges ande[a] har gett mig liv.
Svara mig, om du kan,
    bemöt mig, var redo!
Inför Gud är du och jag lika.
    Jag är också formad av lera.
Ingen rädsla för mig ska behöva skrämma dig,
    och jag ska inte trycka ner dig.

Du har sagt så att jag har hört det,
    ja, jag har faktiskt fått lyssna till detta:
”Jag är ren och utan synd,
    jag är fläckfri, fri från skuld.
10 Ändå granskar han mina fel
    och räknar mig som sin fiende.
11 Han sätter mina fötter i stocken
    och bevakar alla mina vägar.”

12 Nu vill jag säga dig:
    på denna punkt har du inte rätt!
Gud är större än människor.
13     Varför ska du anklaga honom
för att han inte ger dem något svar?
14     För Gud talar både på ett sätt och två sätt,
men man märker det inte:
15     i en dröm, i en syn om natten,
när människor är i djup sömn,
    när de slumrar på sin bädd.
16 Han öppnar då människors öron,
    han varnar och förskräcker dem
17 för att hindra människan från ogärningar,
    för att hålla henne borta från högmod.
18 Han bevarar henne från graven,
    skonar hennes liv för svärdet.

19 Människan tuktas av plågor på sin bädd,
    av ständig smärta i sin kropp,
20 hon tappar matlusten
    vill inte ens ha den läckraste mat.
21 Hon magrar så att inget finns kvar,
    alla dolda ben i kroppen syns nu,
22 och hon dras allt närmare graven,
    hennes liv allt närmare dödens makter.
23 Men om en budbärare kommer från himlen,
    en medlare av tusen,
    och talar om för henne vad som är rätt,[b]
24 då förbarmar sig Gud över henne och säger:
    ”Låt henne bli fri.
Låt henne inte gå ner i graven,
    för jag har fått lösen för henne.”
25 Då förnyas hennes kropp och blir som ett barns,
    hon återfår sin ungdomskraft.
26 Hon ber till Gud,
    och han svarar med välvilja,
låter människan träda fram inför honom
    och återställer hennes rättfärdighet.
27 Då går människan till andra och säger:
    ”Jag syndade, jag förvrängde det som var rätt,
    men jag fick inte vad jag förtjänade.
28 Han lät mig slippa gå ner i graven,
    och nu får jag fortsätta att leva i ljuset.”

29 Så gör Gud med människan,
    både två och tre gånger.
30 Han låter henne återvända från graven
    och livets ljus lysa över henne.

31 Lyssna nu, Job! Hör på mig,
    var tyst och låt mig få fortsätta!
32 Men om du har något att säga, så gör det nu.
    Tala ut, för jag är angelägen om att få ge dig rätt.
33 Men om inte, så var tyst och fortsätt att lyssna.
    Jag ska lära dig vishet.

Footnotes

  1. 33:4 Eller livsande, andedräkt.
  2. 33:23 Grundtextens innebörd är osäker.

33 Men Job, hör nu mina ord, lyssna till allt vad jag har att säga!
Se, jag öppnar nu mina läppar,
    min tunga talar i min mun.
Mina ord kommer från ett uppriktigt hjärta,
det jag förstår skall jag ärligt säga.
Guds Ande har gjort mig,
    den Allsmäktiges livsande ger mig liv.
Svara mig om du förmår,
    träd fram inför mig, gör dig beredd.
Se, inför Gud är vi båda lika,
    också jag är formad av lera.
Se, rädsla för mig behöver ej skrämma dig,
och min myndighet skall ej trycka ner dig.

Men du sade inför mina öron,
    så ljöd de ord jag hörde:
"Jag är ren och utan överträdelse,
    jag är oskyldig och utan missgärning.
10 Men se, han vill ansätta mig,
    han räknar mig som sin fiende.
11 Han sätter mina fötter i stocken,
    han vaktar på alla mina vägar."

12 Du har inte rätt i detta, svarar jag dig,
ty Gud är större än en människa.
13 Hur kan du förebrå honom
    att han inte ger ett enda ord till svar?
14     Gud talar både en och två gånger,
utan att man bryr sig om det.
15 I drömmen, i nattens syn,
    när sömnen fallit tung över människorna
och de slumrar i sin bädd,
16 då öppnar han människornas öron
och bekräftar deras tuktan
17 för att hindra människan från en ogärning
och hålla henne borta från högmod.
18 Han bevarar hennes själ från graven
och hennes liv från att falla för svärd.
19 Hon tuktas med plågor på sin sjukbädd
och med ständiga smärtor i benen.
20 Hennes sinne vämjes vid mat,
    hennes själ vid den föda hon älskade.
21 Hennes kött tärs bort till dess inget finns kvar,
hennes ben, som man inte såg, blir blottade.
22 Hennes själ kommer nära graven,
    hennes liv nära de döda.

23 Om det finns en ängel för henne,
    en medlare, en av tusen,
som förkunnar för människan vad som är rätt,
24 då förbarmar sig Gud över henne och säger:
"Fräls henne, så att hon inte far ner i graven,
jag har fått lösepenning."
25 Hennes kropp får då ny ungdomskraft,
hon blir åter som i sin ungdoms dagar.
26 Hon ber till Gud som får behag till henne,
och hon får se hans ansikte med jubel.
Och Gud ger människan hennes rättfärdighet tillbaka.
27 Hon skall sjunga inför människorna:
"Jag syndade och förvrängde det rätta,
men jag fick inte vad jag förtjänade.
28 Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet,
och mitt liv skall se ljuset."
29 Se, allt detta gör Gud
    både två och tre gånger med en människa,
30 för att föra tillbaka hennes själ från graven,
så att livets ljus får stråla över henne.

31 Ge akt, Job, och lyssna på mig!
    Var stilla, så att jag får tala.
32 Men har du något att säga, så svara mig,
tala, ty jag vill gärna ge dig rätt.
33 Om inte, lyssna då till mig.
    Var stilla, jag skall lära dig vishet.