A A A A A
Bible Book List

Jesaja 26 Svenska 1917 (SV1917)

26 På den tiden skall man sjunga denna sång i Juda land: »Vår stad giver oss styrka; murar och värn bereda oss frälsning.

Låten upp portarna, så att ett rättfärdigt folk får draga därin, ett som håller tro.

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.

Förtrösten då på HERREN till evig tid; ty HERREN, HERREN är en evig klippa.

Ty dem som trona i höjden, dem störtar han ned, ja, den höga staden; han ödmjukar den, ödmjukar den till jorden, han slår den ned i stoftet.

Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter, under de armas steg.»

Men den rättfärdiges väg är jämn; åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig.

Ja, på dina domars väg, HERRE, förbida vi dig; till ditt namn och ditt pris står vår själs trängtan.

Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.

10 Om nåd bevisas mot den ogudaktige, så lär han sig icke rättfärdighet; i det land, där rätt skulle övas, gör han då vad orätt är och ser icke HERRENS höghet.

11 HERRE, din hand är upplyft, men de se det icke; må de nu med blygsel se din nitälskan för folket; ja, må eld förtära dina ovänner.

12 HERRE, du skall skaffa frid åt oss, ty allt vad vi hava uträttat har du utfört åt oss.

13 HERREN, vår Gud, andra herrar än du hava härskat över oss, men allenast dig prisa vi, allenast ditt namn.

14 De döda få icke liv igen, skuggorna stå ej åter upp; därför hemsökte och förgjorde du dem och utrotade all deras åminnelse.

15 Du förökade en gång folket, HERRE; du förökade folket och bevisade dig härlig; du utvidgade landets alla gränser.

16 HERRE, i nöden hava de nu sökt dig, de hava utgjutit tysta böner, när din tuktan kom över dem.

17 Såsom en havande kvinna, då hon är nära att föda, våndas och ropar i sina kval, så var det med oss inför ditt ansikte, o HERRE.

18 Vi voro också havande och våndades; men när vi födde, var det vind. Vi kunde icke bereda frälsning åt landet; inga människor födas mer till att bo på jordens krets.

19 Men dina döda må få liv igen; mina dödas kroppar må åter stå upp. Vaknen upp och jublen, I som liggen i graven; ty din dagg är en ljusets dagg, och jorden skall giva igen de avsomnade.

20 Välan då, mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig; göm dig ett litet ögonblick, till dess att vreden har gått förbi.

21 Ty se, HERREN träder ut ur sin boning, för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning; och jorden skall låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet, och skall icke längre betäcka dem som där hava blivit dräpta.

Jesaja 26 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Juda lovsjunger Herren

26 På den dagen ska man i Juda land sjunga denna sång:

Vi har en stark stad,
    och han sätter upp murar och vallar till vår räddning.
Öppna portarna,
    så att ett rättfärdigt folk kan komma in,
    ett folk som förblir troget.
Den som är uthållig i sitt sinne
    ger du fullkomlig frid,
    därför att han förtröstar på dig.
Förtrösta alltid på Herren,
    för Herren, Herren är den eviga klippan.
Han ödmjukar dem som bor där uppe
    i den högt belägna staden.
Han slår ner den, jämnar den med marken,
    krossar den till grus.
Den trampas ner
    under de fattigas och svagas fötter.

Den rättfärdiges väg är jämn.
    Du, den Rättsinnige,
har jämnat ut den rättfärdiges stig.
    På dina bestämmelsers väg
står vårt hopp till dig, Herre.
    Vi längtar efter ditt namn och din ära.
Om natten längtar jag efter dig,
    anden i mig söker dig.
När dina domar kommer över jorden
    lär sig världens befolkning rättfärdighet.
10 Om man visar nåd mot den onde
    lär han sig ingen rättfärdighet.
I de rättsinnigas land handlar han gudlöst
    och bryr sig inte om Herrens majestät.
11 Herre, din hand är lyft,
    men de ser det inte.
Låt dem se din lidelse för ditt folk
    och skämmas.
Låt dem brinna i den eld
    som är avsedd för dina fiender!

12 Herre, ge oss en varaktig fred.
    Allt vi gör kommer från dig.
13 Herre, vår Gud,
    andra herrar har härskat över oss,
men endast ditt namn vill vi ära.
14     De döda får inte liv igen,
de dödas andar[a] uppstår inte.
    Så har du straffat dem,
förgjort dem,
    utplånat hela minnet av dem.
15 Du har gjort folket stort, Herre,
    du har gjort folket stort.
Du har gjort det till din ära,
    och du har utvidgat landets alla gränser.[b]

16 Herre, i sin nöd sökte de dig.
    När ditt straff kom över dem, viskade de en bön.
17 Som en kvinna som ska föda
    skriker i födslovåndor,
så var det med oss
    inför dig, Herre.
18 Vi var havande och våndades
    men födde vind.
Vi förde ingen räddning till jorden,
    inga invånare föddes in i världen.[c]

19 Dina döda ska bli levande igen,
    deras kroppar ska uppstå.
Vakna upp och ropa av glädje,
    ni som vilar i mullen!
För din dagg är som morgonens dagg,
    och jorden ska åter föda fram sina döda.[d]

20 Kom, mitt folk, gå in i era rum
    och lås dörrarna om er!
Göm er en liten stund,
    tills vreden är över.
21 Se! Herren kommer från sin boning
    för att straffa jordens folk för deras synd.
Jorden ska blotta sina blodsskulder
    och inte längre dölja sina dräpta.

Footnotes:

  1. 26:14 Se not till 14:9.
  2. 26:15 Grundtextens innebörd är osäker i v. 15, 16.
  3. 26:18 I versens senare del är grundtextens innebörd osäker.
  4. 26:19 deras kroppar är en översättning som följer Peshitta och andra översättningar; enligt grundtexten: min kropp. sina döda är samma hebreiska ord som i v. 14 översätts de dödas andar; se not till 14:9. Grundtextens exakta innebörd är generellt här något osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes