Lovsång

26 (A) På den dagen ska man sjunga denna sång i Juda land:

Vi har en stark stad.
    Frälsningen gör han
        till murar och värn.
(B) Öppna portarna
    och låt ett rättfärdigt folk tåga in,
        ett folk som förblir troget.
(C) Den som är fast i sitt sinne
        bevarar du i frid,
    i frid, för han förtröstar på dig.
(D) Förtrösta på Herren för evigt,
    för Herren Herren
        är en evig klippa.
(E) Han störtar ner dem som tronar
            i höjden,
        den stolta staden ödmjukar han.
    Han slår den ner till jorden,
        han tar ner den i stoftet.
(F) Den trampas ner under fötterna –
    fattigas fötter, svagas steg.

(G) Den rättfärdiges väg är jämn.
    Du, den Rättvise,
        jämnar den rättfärdiges stig.
(H) Ja, på dina domars väg, Herre,
        väntar vi dig.
    Ditt namn och din ära
        är vår själs längtan.
(I) Min själ längtar efter dig om natten,
        anden i mig söker dig,
    för när dina domar drabbar jorden
        lär sig världens invånare
            rättfärdighet.
10 När den ogudaktige får nåd
        lär han sig inte rättfärdighet.
    I det land där rätt skulle råda
        handlar han orätt,
            han ser inte Herrens höghet.
11 Herre, din hand är upplyft,
        men de ser det inte.
    De ska se din iver för folket
        och blygas,
    den eld som är avsedd
        för dina fiender ska förtära dem.
12 (J) Herre, du ska ge oss frid,
    för allt som vi har uträttat
        har du utfört åt oss.
13 Herre vår Gud, andra herrar än du
        har härskat över oss,
    men bara genom dig
        prisar vi ditt namn.
14 (K) De är döda, de får inte liv igen,
        deras andar kan inte uppstå.
    Därför har du gripit in
        och förgjort dem,
    du har utplånat minnet av dem.

15 Du har förökat folket, Herre.
    Du har förökat folket
        och visat dig härlig,
    du har utvidgat
        landets alla gränser.
16 (L) Herre, i nöden sökte de dig,
        de utgöt tysta böner
    när din tillrättavisning
        drabbade dem.
17 (M) Som en havande kvinna våndas
    när hon är nära att föda
        och ropar ut sin smärta,
    så är det med oss inför dig, Herre.
18 (N) Vi var havande och våndades,
        men vi födde vind.
    Vi har inte gett landet frälsning,
        och ingen föds till att bo
            på jorden.

19 (O) Dina döda ska bli levande,
        mina dödas[a] kroppar ska uppstå.
    Vakna upp och jubla,
        ni som bor i stoftet,
    för din dagg är ljusets dagg,
        och jorden ska ge igen
            de avsomnade.
20 (P) Kom, mitt folk,
    och gå in i dina kamrar,
        stäng igen dörrarna efter dig.
    Göm dig ett litet ögonblick
        tills vreden har gått förbi.
21 (Q) För se, Herren kommer
        ut ur sin boning
    för att straffa jordens invånare
        för deras missgärning.
    Jorden ska blotta
        sina blodskulder
    och inte längre dölja
        sina dräpta.

Footnotes

  1. 26:19 mina dödas   Andra handskrifter (Peshitta): "deras döda".

Juda lovsjunger Herren

26 På den dagen ska man i Juda land sjunga denna sång:

Vi har en stark stad,
    och han sätter upp murar och vallar till vår räddning.
Öppna portarna,
    så att ett rättfärdigt folk kan komma in,
    ett folk som förblir troget.
Den som är uthållig i sitt sinne
    ger du fullkomlig frid,
    därför att han förtröstar på dig.
Förtrösta alltid på Herren,
    för Herren, Herren är den eviga klippan.
Han ödmjukar dem som bor där uppe
    i den högt belägna staden.
Han slår ner den, jämnar den med marken,
    krossar den till grus.
Den trampas ner
    under de fattigas och svagas fötter.

Den rättfärdiges väg är jämn.
    Du, den Rättsinnige,
har jämnat ut den rättfärdiges stig.
    På dina bestämmelsers väg
står vårt hopp till dig, Herre.
    Vi längtar efter ditt namn och din ära.
Om natten längtar jag efter dig,
    anden i mig söker dig.
När dina domar kommer över jorden
    lär sig världens befolkning rättfärdighet.
10 Om man visar nåd mot den onde
    lär han sig ingen rättfärdighet.
I de rättsinnigas land handlar han gudlöst
    och bryr sig inte om Herrens majestät.
11 Herre, din hand är lyft,
    men de ser det inte.
Låt dem se din lidelse för ditt folk
    och skämmas.
Låt dem brinna i den eld
    som är avsedd för dina fiender!

12 Herre, ge oss en varaktig fred.
    Allt vi gör kommer från dig.
13 Herre, vår Gud,
    andra herrar har härskat över oss,
men endast ditt namn vill vi ära.
14     De döda får inte liv igen,
de dödas andar[a] uppstår inte.
    Så har du straffat dem,
förgjort dem,
    utplånat hela minnet av dem.
15 Du har gjort folket stort, Herre,
    du har gjort folket stort.
Du har gjort det till din ära,
    och du har utvidgat landets alla gränser.[b]

16 Herre, i sin nöd sökte de dig.
    När ditt straff kom över dem, viskade de en bön.
17 Som en kvinna som ska föda
    skriker i födslovåndor,
så var det med oss
    inför dig, Herre.
18 Vi var havande och våndades
    men födde vind.
Vi förde ingen räddning till jorden,
    inga invånare föddes in i världen.[c]

19 Dina döda ska bli levande igen,
    deras kroppar ska uppstå.
Vakna upp och ropa av glädje,
    ni som vilar i mullen!
För din dagg är som morgonens dagg,
    och jorden ska åter föda fram sina döda.[d]

20 Kom, mitt folk, gå in i era rum
    och lås dörrarna om er!
Göm er en liten stund,
    tills vreden är över.
21 Se! Herren kommer från sin boning
    för att straffa jordens folk för deras synd.
Jorden ska blotta sina blodsskulder
    och inte längre dölja sina dräpta.

Footnotes

  1. 26:14 Se not till 14:9.
  2. 26:15 Grundtextens innebörd är osäker i v. 15, 16.
  3. 26:18 I versens senare del är grundtextens innebörd osäker.
  4. 26:19 deras kroppar är en översättning som följer Peshitta och andra översättningar; enligt grundtexten: min kropp. sina döda är samma hebreiska ord som i v. 14 översätts de dödas andar; se not till 14:9. Grundtextens exakta innebörd är generellt här något osäker.