A A A A A
Bible Book List

Jeremjáš 39 Bible 21 (B21)

Pád Jeruzaléma

39 V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše [a] přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl jej. Devátého dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vlády [b] pak byla městská hradba prolomena. Poté, co pronikli do města, zasedli všichni velmoži babylonského krále v Prostřední bráně: Nergal-šarecer ze Sin-magiru, rab-saris Sar-sechim, rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži babylonského krále.

Jakmile je judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu.

Královský palác i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající lid. 10 Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel gardistů Nebuzardan v judské zemi a svěřil jim toho dne vinice a pole.

11 Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli gardistů Nebuzardanovi nařídil: 12 „Vezmi ho k sobě a postarej se o něj, ať se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli tě požádá.“ 13 Velitel gardistů Nebuzardan, rab-saris Nebušazban, rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali 14 pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří. Svěřili ho Gedaliášovi, [c] synu Achikama, syna Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem.

15 Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: 16 „Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi: [d] Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. 17 Tebe však v ten den vysvobodím, praví Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. 18 Ano, opravdu tě zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin.?

Footnotes:

  1. Jeremjáš 39:1 leden 588 př. n. l. (2.Král 25:1)
  2. Jeremjáš 39:2 18. července 586 př. n. l.
  3. Jeremjáš 39:14 2.Král 25:22
  4. Jeremjáš 39:16 Jer 38:7
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes