Add parallel Print Page Options

Ang Pagkasakop sang Jerusalem

39 Amo sini ang pagkasakop sang Jerusalem: Sang ikanapulo nga bulan sang ikasiyam nga tuig sang paghari ni Zedekia sa Juda, nagsalakay si Haring Nebucadnezar sang Babilonia kag ang iya bug-os nga soldado sa Jerusalem. Kag sang ikasiyam nga adlaw sang ikaapat nga bulan sang ikaonse nga tuig sang paghari ni Zedekia, naguba sang mga taga-Babilonia ang mga pader sang siyudad. Sang masulod na nila ang Jerusalem, nagpungko ang mga opisyal sang hari sang Babilonia sa Tunga nga Puwertahan.[a] Sila amo si Nergal Sharezer nga taga-Samgar, si Nebo Sarsekim nga isa ka pangulo nga opisyal, kag ang isa pa ka Nergal Sharezer nga isa man ka mataas nga opisyal, kag ang iban pa nga mga opisyal sang hari sang Babilonia.

Sang makita ini ni Haring Zedekia kag sang tanan niya nga soldado nagpalagyo sila. Naghalin sila sa siyudad sang kagab-ihon, kag didto sila nag-agi sa hardin sang hari, sa may puwertahan sa tunga sang duha ka pader, kag nagderetso sila sa Kapatagan sang Jordan.[b] Pero ginlagas sila sang mga soldado sang Babilonia, kag naabtan sila sa kapatagan sang Jerico. Gindakop nila si Zedekia kag gindala kay Haring Nebucadnezar sa Ribla sa duta sang Hamat, kag didto ginsentensyahan siya ni Nebucadnezar. Didto sa Ribla, ginpapatay ni Nebucadnezar ang mga anak nga lalaki ni Zedekia sa iya mismo atubangan. Ginpapatay man niya ang tanan nga opisyal sang Juda. Ginpalukat niya ang mga mata ni Zedekia kag ginpakadenahan siya kag gindala sa Babilonia.

Sa pihak nga bahin, ginsunog sang mga taga-Babilonia ang palasyo sang hari kag ang mga balay sa Jerusalem, kag ginpangguba nila ang mga pader sang siyudad. Sa pagpangulo ni Nebuzaradan nga pangulo sang mga guwardya, ginpangdala sa Babilonia ang mga tawo nga nabilin sa siyudad, pati atong mga nagdampig kay Nebuzaradan. 10 Pero ginbilin ni Nebuzaradan sa Juda ang pila ka imol gid nga mga tawo nga wala sing duta, kag ginhatagan niya sila sang mga talamnan sang ubas kag mga uma.

11 Karon, si Haring Nebucadnezar sang Babilonia nagmando kay Nebuzaradan nga pangulo sang mga guwardya parte kay Jeremias. Siling niya, 12 “Tatapa si Jeremias, kag indi siya pag-anha. Himua ang bisan ano nga iya ginapangabay.” 13 Gani gintuman ini ni Nebuzaradan nga pangulo sang mga guwardya, ni Nebushazban nga pangulo nga opisyal, ni Nergal Sharezer nga isa man ka mataas nga opisyal, kag sang iban pa nga mga opisyal sang hari sang Babilonia. 14 Ginpakuha nila si Jeremias didto sa lagwerta sang mga guwardya kag gintugyan kay Gedalia nga anak ni Ahikam kag apo ni Shafan, nga amo ang nagdala sa iya pauli sa iya balay. Gani nagpabilin si Jeremias sa Juda upod sang iban niya nga mga kasimanwa.

15 Sang didto pa si Jeremias sa prisohan sa lagwerta sang mga guwardya, nagsiling ang Ginoo sa iya: 16 “Magkadto ka kay Ebed Melec nga taga-Etiopia kag silinga siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, nagasiling, ‘Tumanon ko na ang akon ginsiling kontra sa sini nga siyudad. Indi ko ini pagpauswagon kundi laglagon. Makita mo gid mismo ini nga matabo. 17 Pero luwason ko ikaw sa sina nga tion. Indi ka pag-itugyan sa mga tawo nga imo ginakahadlukan. 18 Luwason ko gid ikaw. Indi ka mapatay sa inaway kundi maluwas ka, tungod kay nagasalig ka sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.’ ”

Footnotes

  1. 39:3 nagpungko… sa Tunga nga Puwertahan: sa pagpakita nga naagaw na nila ang siyudad kag sila na ang nagakontrolar sini.
  2. 39:4 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.