Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Parte sa Ammon

49 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo parte sa mga Ammonhon:

“Kamo nga mga tawo nga nagasimba sa dios-dios nga si Molec, ngaa ginaestaran ninyo ang mga banwa sang duta ni Gad? Wala bala sing mga kaliwat si Israel nga magpanubli sang sini nga duta? Ako, ang Ginoo, nagasiling nga magaabot ang tion nga ipasalakay ko sa mga kaaway ang Raba. Ining inyo siyudad pagagub-on kag ang mga baryo sa palibot sini pagasunugon. Sa sini nga paagi mapalayas sang mga Israelinhon ang mga nagpalayas man sa ila.

“Maghibi kamo sing tudo, kamo nga taga-Heshbon, kay nalaglag ang Ai. Maghibi man kamo nga taga-Raba! Magsuksok kamo sang sako kag magpakadto-pakari sa kilid sang pader sa pagpakita sang inyo pagpangasubo. Kay bihagon ang inyo dios-dios nga si Molec upod sa iya mga pari kag mga opisyal. Kamo nga mga maluibon, ngaa ginapabugal gid ninyo ang inyo mapatubason nga mga kapatagan? Nagasalig kamo sa inyo manggad kag nagasiling nga wala sing may magsalakay sa inyo. Ako, ang Ginoong Dios nga Makagagahom, magapadala sa inyo sang mga kaaway halin sa mga nasyon sa palibot ninyo sa pagpahadlok sa inyo. Palayason nila kamo sa inyo duta, kag wala gid sing may magbulig sa inyo nga mga nagpalagyo. Pero sa ulihi ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang mga Ammonhon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Mensahi Parte sa Edom

Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom parte sa Edom:

“Diin na bala ang mga maalamon sang Teman? Wala na bala sing may nabilin nga maayo maglaygay? Kamo nga nagaestar sa Dedan magpalagyo kamo kag magpanago sa madalom nga mga kuweba. Kay padal-an ko sang kalaglagan ang mga kaliwat ni Esau sa tion nga silutan ko sila. Indi bala nga ang mga nagapamupo sang ubas wala nila ginaubos kuha ang mga bunga kundi ginabilinan nila? Kag indi bala nga ang mga kawatan wala nila ginaubos kuha ang sa sulod sang balay kundi ginakuha lang nila ang ila kinahanglan? 10 Pero ubuson gid kuha ang tanan nga pagkabutang sang mga kaliwat ni Esau. Kuhaan ko sang tabon ang ila palanaguan agod wala sila sing panaguan. Magakalamatay ang ila kabataan, mga paryente, kag mga kaingod. Wala sing may mabilin sa ila. 11 Pero ibilin sa akon ang inyo mga ilo kay tatapon ko sila. Kag ang inyo mga balo nga babayi makasalig gid sa akon.”

12 Nagpadayon pa gid sa pagsiling ang Ginoo, “Kon ang mga inosente gani magaantos, kamo pa ayhan? Silutan gid kamo! 13 Ginasumpa ko gid sa akon kaugalingon nga ang Bozra malaglag. Maurungan gid ang mga tawo sa kahimtangan sini kag yagutaon nila ini kag pakamalauton. Ang tanan nga banwa sini mangin guba hasta san-o. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

14 Nabatian ko ang balita halin sa Ginoo, nga nagpadala siya sang mensahero sa mga nasyon sa pagpreparar sa ila sa inaway kag sa paghangkat sa ila sa pagsalakay sa nasyon sang Edom. 15 Kay siling sang Ginoo sa mga taga-Edom, “Himuon ko kamo nga mas kubos sang sa iban nga mga nasyon, kag pakalainon nila kamo. 16 Nagapabugal kamo nga nagaestar kamo sa batuhon kag mataas nga lugar. Pero sa inyo nga pagpabugal nga ina kag sa inyo pagpamahog sa iban, ginadayaan lang ninyo ang inyo kaugalingon. Kay bisan nga parehuon ninyo kataas sa pugad sang agila ang inyo ginaestaran, laglagon ko gihapon kamo. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

17 Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Maurungan gid ang mga tawo sa kahimtangan sang Edom. Ang tanan nga magaagi matingala nga daw sa indi makapati sa natabo sa sini nga nasyon. 18 Subong nga nalaglag ang Sodom kag Gomora kag ang mga banwa sa palibot sini, laglagon man ang Edom. Kag wala na gid sing may mag-estar didto. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini. 19 Salakayon ko gulpi ang Edom pareho sang leon nga halin sa kakahuyan sang Suba sang Jordan nga nagapakadto sa palahalban nga may madamo nga mga karnero. Magapalalagyo sila kag padumalahan ko ang Edom sa tawo nga akon ginpili. Sin-o ang mapaanggid sa akon? Sin-o ang mangahas sa pagkontra sa akon? Sin-o ang pangulo nga magpamatok sa akon? 20 Gani pamatii ninyo ang ginaplano ko nga himuon kontra sa Edom, lakip na sa mga pumuluyo sang Teman: Ang ila mga kabataan bihagon, kag ang ila duta laglagon tungod sang ila ginhimo.[a] 21 Sa puwerte nga pagkalaglag sang Edom magatay-og ang duta, kag ang ila paghinibi mabatian hasta sa Mapula nga Dagat. 22 Tan-awa! Ang kaaway pareho sang agila nga nagalupad sa pagdagit sa Bozra. Sa sina nga tion ang mga soldado sang Edom makulbaan pareho sang isa ka babayi nga manugbata.”

Ang Mensahi Parte sa Damascus

23 Amo ini ang mensahi parte sa Damascus: “Kinulbaan ang mga taga-Hamat kag taga-Arpad sa malain nga balita nga ila nabatian. Natublag sila kag indi mapahamtang pareho sang mabalod nga dagat. 24 Nagluya ang mga taga-Damascus kag nagpalagyo tungod sa kahadlok. Kakulba kag kasakit ang ila nabatyagan pareho sang isa ka babayi nga manugbata. 25 Ang bantog kag masinadyahon[b] nga siyudad sang Damascus ginsikway! 26-27 Ang iya pamatan-on nga mga lalaki magakalamatay sa mga karsada, pati ang tanan niya nga mga soldado. Sunugon ko ang mga pader sang Damascus kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad ni Haring Ben Hadad. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Ang Mensahi Parte sa Kedar kag Hazor

28 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo parte sa Kedar kag sa mga ginharian sang Hazor nga ginsalakay ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia:

“Magpreparar kamo kag salakaya ninyo ang Kedar! Laglaga ninyo ini nga katawhan sa sidlangan! 29 Pagaagawon ang ila mga tolda, mga pagkabutang kag mga kasapatan, pati mga kamelyo. Magasinggit sila, ‘Ginalibutan kita sang aton makahaladlok nga mga kaaway.’

30 “Mga taga-Hazor, magdali-dali kamo sa pagpalagyo! Ako, ang Ginoo, nagasiling nga magpanago kamo sa mga kuweba. Nagplano sang malain kontra sa inyo si Haring Nebucadnezar sang Babilonia. 31 Ako, ang Ginoo, nagsugo sa ila, ‘Salakaya ang katawhan nga nagapatawhay-tawhay lang kag wala sing libog. Ang ila siyudad wala sing mga puwertahan ukon mga trangka kag nagakabuhi sila nga sila-sila lang. 32 Ang ila mga kamelyo kag ang tanan nila nga kasapatan mangin inyo. Palaptahon ko bisan diin ini nga katawhan nga nagaestar sa malayo nga mga lugar[c] kag padal-an ko sila sang kalaglagan halin sa bisan diin lang. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini. 33 Mangin mamingaw nga lugar ang Hazor hasta san-o kag wala sing tawo nga mag-estar didto kundi ang talunon nga mga ido.[d]’ ”

Ang Mensahi Parte sa Elam

34 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Propeta Jeremias parte sa Elam sadtong mag-umpisa sa paghari si Zedekia sa Juda. 35 Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Pamatyon ko ang mga manugpana sang Elam—ang pinakamaayo nila nga mga soldado. 36 Salakayon ang Elam sang mga kaaway halin sa tanan nga direksyon, kag palaptahon ko ang iya mga pumuluyo bisan diin. Pagabihagon sila sa tanan nga nasyon sa kalibutan. 37 Laglagon ko sila paagi sa ila mga kaaway nga gusto magpatay sa ila. Huo, laglagon ko sila sa akon puwerte nga kaakig. Ako, ang Ginoo, nagasiling nga ipasalakay ko sila sa mga kaaway hasta nga madula sila tanan. 38 Laglagon ko ang hari kag mga opisyal sang Elam, kag pagaharian ko ina nga lugar. 39 Pero sa ulihi ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang Elam. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 49:20 Ang ila… ginhimo: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 49:25 masinadyahon: ukon, akon ginakalipay.
  3. 49:32 nagaestar sa malayo nga mga lugar: sa literal, nagautod sang ila patilya.
  4. 49:33 talunon nga mga ido: sa English, jackals.

A Message About Ammon

49 Concerning the Ammonites:(A)

This is what the Lord says:

“Has Israel no sons?
    Has Israel no heir?
Why then has Molek[a](B) taken possession of Gad?(C)
    Why do his people live in its towns?
But the days are coming,”
    declares the Lord,
“when I will sound the battle cry(D)
    against Rabbah(E) of the Ammonites;
it will become a mound of ruins,(F)
    and its surrounding villages will be set on fire.
Then Israel will drive out
    those who drove her out,(G)
says the Lord.
“Wail, Heshbon,(H) for Ai(I) is destroyed!
    Cry out, you inhabitants of Rabbah!
Put on sackcloth(J) and mourn;
    rush here and there inside the walls,
for Molek(K) will go into exile,(L)
    together with his priests and officials.
Why do you boast of your valleys,
    boast of your valleys so fruitful?
Unfaithful Daughter Ammon,(M)
    you trust in your riches(N) and say,
    ‘Who will attack me?’(O)
I will bring terror on you
    from all those around you,”
declares the Lord, the Lord Almighty.
“Every one of you will be driven away,
    and no one will gather the fugitives.(P)

“Yet afterward, I will restore(Q) the fortunes of the Ammonites,”
declares the Lord.

A Message About Edom(R)(S)

Concerning Edom:(T)

This is what the Lord Almighty says:

“Is there no longer wisdom in Teman?(U)
    Has counsel perished from the prudent?
    Has their wisdom decayed?
Turn and flee, hide in deep caves,(V)
    you who live in Dedan,(W)
for I will bring disaster on Esau
    at the time when I punish him.
If grape pickers came to you,
    would they not leave a few grapes?
If thieves came during the night,
    would they not steal only as much as they wanted?
10 But I will strip Esau bare;
    I will uncover his hiding places,(X)
    so that he cannot conceal himself.
His armed men are destroyed,
    also his allies and neighbors,
    so there is no one(Y) to say,
11 ‘Leave your fatherless children;(Z) I will keep them alive.
    Your widows(AA) too can depend on me.’”

12 This is what the Lord says: “If those who do not deserve to drink the cup(AB) must drink it, why should you go unpunished?(AC) You will not go unpunished, but must drink it. 13 I swear(AD) by myself,” declares the Lord, “that Bozrah(AE) will become a ruin and a curse,[b] an object of horror(AF) and reproach;(AG) and all its towns will be in ruins forever.”(AH)

14 I have heard a message from the Lord;
    an envoy was sent to the nations to say,
“Assemble yourselves to attack it!
    Rise up for battle!”

15 “Now I will make you small among the nations,
    despised by mankind.
16 The terror you inspire
    and the pride(AI) of your heart have deceived you,
you who live in the clefts of the rocks,(AJ)
    who occupy the heights of the hill.
Though you build your nest(AK) as high as the eagle’s,
    from there I will bring you down,”
declares the Lord.
17 “Edom will become an object of horror;(AL)
    all who pass by will be appalled and will scoff
    because of all its wounds.(AM)
18 As Sodom(AN) and Gomorrah(AO) were overthrown,
    along with their neighboring towns,”
says the Lord,
“so no one will live there;
    no people will dwell(AP) in it.

19 “Like a lion(AQ) coming up from Jordan’s thickets(AR)
    to a rich pastureland,
I will chase Edom from its land in an instant.
    Who is the chosen one I will appoint for this?
Who is like(AS) me and who can challenge me?(AT)
    And what shepherd(AU) can stand against me?”

20 Therefore, hear what the Lord has planned against Edom,(AV)
    what he has purposed(AW) against those who live in Teman:(AX)
The young of the flock(AY) will be dragged away;
    their pasture will be appalled at their fate.(AZ)
21 At the sound of their fall the earth will tremble;(BA)
    their cry(BB) will resound to the Red Sea.[c]
22 Look! An eagle will soar and swoop(BC) down,
    spreading its wings over Bozrah.(BD)
In that day the hearts of Edom’s warriors(BE)
    will be like the heart of a woman in labor.(BF)

A Message About Damascus

23 Concerning Damascus:(BG)

“Hamath(BH) and Arpad(BI) are dismayed,
    for they have heard bad news.
They are disheartened,
    troubled like[d] the restless sea.(BJ)
24 Damascus has become feeble,
    she has turned to flee
    and panic has gripped her;
anguish and pain have seized her,
    pain like that of a woman in labor.(BK)
25 Why has the city of renown not been abandoned,
    the town in which I delight?
26 Surely, her young men(BL) will fall in the streets;
    all her soldiers will be silenced(BM) in that day,”
declares the Lord Almighty.
27 “I will set fire(BN) to the walls of Damascus;(BO)
    it will consume(BP) the fortresses of Ben-Hadad.(BQ)

A Message About Kedar and Hazor

28 Concerning Kedar(BR) and the kingdoms of Hazor,(BS) which Nebuchadnezzar(BT) king of Babylon attacked:

This is what the Lord says:

“Arise, and attack Kedar
    and destroy the people of the East.(BU)
29 Their tents and their flocks(BV) will be taken;
    their shelters will be carried off
    with all their goods and camels.
People will shout to them,
    ‘Terror(BW) on every side!’

30 “Flee quickly away!
    Stay in deep caves,(BX) you who live in Hazor,(BY)
declares the Lord.
“Nebuchadnezzar(BZ) king of Babylon has plotted against you;
    he has devised a plan against you.

31 “Arise and attack a nation at ease,
    which lives in confidence,”
declares the Lord,
“a nation that has neither gates nor bars;(CA)
    its people live far from danger.
32 Their camels(CB) will become plunder,
    and their large herds(CC) will be spoils of war.
I will scatter to the winds(CD) those who are in distant places[e](CE)
    and will bring disaster on them from every side,”
declares the Lord.
33 “Hazor(CF) will become a haunt of jackals,(CG)
    a desolate(CH) place forever.
No one will live there;
    no people will dwell(CI) in it.”

A Message About Elam

34 This is the word of the Lord that came to Jeremiah the prophet concerning Elam,(CJ) early in the reign of Zedekiah(CK) king of Judah:

35 This is what the Lord Almighty says:

“See, I will break the bow(CL) of Elam,
    the mainstay of their might.
36 I will bring against Elam the four winds(CM)
    from the four quarters of heaven;(CN)
I will scatter them to the four winds,
    and there will not be a nation
    where Elam’s exiles do not go.
37 I will shatter Elam before their foes,
    before those who want to kill them;
I will bring disaster on them,
    even my fierce anger,”(CO)
declares the Lord.
“I will pursue them with the sword(CP)
    until I have made an end of them.
38 I will set my throne in Elam
    and destroy her king and officials,”
declares the Lord.

39 “Yet I will restore(CQ) the fortunes of Elam
    in days to come,”
declares the Lord.

Footnotes

  1. Jeremiah 49:1 Or their king; also in verse 3
  2. Jeremiah 49:13 That is, its name will be used in cursing (see 29:22); or, others will see that it is cursed.
  3. Jeremiah 49:21 Or the Sea of Reeds
  4. Jeremiah 49:23 Hebrew on or by
  5. Jeremiah 49:32 Or who clip the hair by their foreheads