Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Parte sa Moab

48 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, parte sa Moab:

“Kaluluoy ang Nebo kay pagalaglagon ini. Mahuy-an kag agawon ang Kiriataim, kag ang iya dalangpan sa mataas nga lugar magakalarumpag. Indi na pagdayawon ang Moab. Didto sa Heshbon nagaplano ang kaaway sa paglaglag sang Moab. Nagasiling sila, ‘Dali, laglagon ta ang Moab.’ Ang banwa sang Madmen salakayon man sang mga kaaway kag mangin mamingaw ini. Pamatii ninyo ang pagsinggit sa Horonaim tungod sa puwerte nga inaway kag kalaglagan. Malaglag gid ang Moab, kag magahinibi ang mga kabataan. Ang mga pumuluyo sang Moab magahinibi sing tudo samtang nagapataklad sila sa Luhit kag nagapadulhog sa Horonaim. Huo, mabatian ang ila paghinibi tungod sa kalaglagan.

“Luwasa ang inyo kaugalingon! Magpalagyo kamo sa kamingawan. Kamo nga mga taga-Moab, nagasalig kamo sa inyo abilidad kag manggad, gani bihagon kamo pati ang inyo dios-dios nga si Kemosh kag ang iya sini nga mga pari kag mga opisyal.

“Magaabot ang manuglaglag sa kada banwa kag wala sing banwa nga makaluwas. Malaglag pati ang mga banwa sa kapatagan kag sa pulopatag sa ibabaw sang bukid. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini. May pakpak lang kuntani ang Moab agod makalupad siya palayo,[a] kay indi na pag-estaran ang mga banwa sini kag mangin mamingaw na ini. 10 Pakamalauton ang tawo nga nagapatumbaya sa paghimo sang buluhaton sang Ginoo kontra sa Moab. Pakamalauton ang tawo nga wala nagapatay sa mga taga-Moab. 11 Matawhay ang pagkabuhi sang Moab halin sang una. Wala gid ini mabihag. Pareho ini sa bino nga wala pagtanduga ukon pag-ihuwad halin sa isa ka suludlan pakadto sa isa. Gani ang iya sabor amo gihapon.

12 “Pero magaabot ang tion nga magapadala ako sang mga kaaway nga magaula sang Moab halin sa iya suludlan kag magadugmok sini. 13 Dayon ikahuya sang Moab ang dios-dios nga si Kemosh, subong nga ginkahuya sang katawhan sang Israel ang ila dios-dios sa Betel. 14 Nagapabugal ang mga taga-Moab nga mga maisog ang ila mga soldado sa inaway. 15 Pero malaglag gid ang Moab kag ang mga banwa sini. Pamatyon ang pinakamaayo nila nga mga pamatan-on. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom nga Hari, ang nagasiling sini.

16 “Madali na lang ang kalaglagan sang Moab. 17 Magpangasubo kamo, tanan kamo nga kadampig sang Moab![b] Magsiling kamo, ‘Tapos na ang Moab! Nabali na ang iya baston, ang baston nga simbolo sang iya pagkagamhanan kag pagkabantog.’

18 “Kamo nga mga pumuluyo sang Dibon, magpaubos kamo kag magpungko sa yab-ok, kay ang manuglaglag sang Moab magasalakay man sa inyo kag panggub-on niya ang inyo napaderan nga mga banwa. 19 Kamo nga nagaestar sa Aroer, magtindog kamo sa higad sang dalan kag magbantay. Magpamangkot kamo sa mga nakapalagyo kon ano ang natabo. 20 Magasabat sila, ‘Nalaglag kag nahuy-an ang Moab. Gani magpangasubo kamo kag maghibi. Isinggit ninyo sa Arnon nga nalaglag ang Moab.’

21 “Pagasilutan man ang mga banwa sa pulopatag sa ibabaw sang bukid: ang Holon, Jaza, Mefaat, 22 Dibon, Nebo, Bet Diblataim, 23 Kiriataim, Bet Gamul, Bet Meon, 24 Keriot kag Bozra. Magaabot na ang silot sa tanan nga banwa sang Moab, sa malayo man ukon sa malapit. 25 Wala na sing gahom ang Moab, gani maluya na ini subong. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

26 “Hubuga ang Moab, kay nagrebelde siya sa akon. Magaligid siya sa iya kaugalingon nga suka kag mangin kaladlawan siya. 27 Kamo nga mga pumuluyo sang Moab, indi bala nga ginyaguta ninyo ang Israel? Ngaa, nadakpan bala siya sa pagpangawat? Ti, ngaa nagalungo-lungo gid kamo sa pagyaguta sa iya? 28 Maghalin na kamo sa inyo mga banwa kag mag-estar sa pil-as,[c] pareho sa mga pating nga nagapugad sa mga pangpang. 29 Puwerte gid kamo ka bugalon. Nabatian ko kon daw ano kamo ka bugalon kag matinaas-taason. 30 Ako, ang Ginoo, nakahibalo kon daw ano kamo kahambog, pero wala ini sing pulos. 31 Gani magahibi ako para sa Moab kag sa mga taga-Kir Hareset.[d] 32 Magahibi man ako para sa katawhan sang Sibma, sobra pa sa paghibi ko sa mga taga-Jazer. Sibma, pareho ka sang tanom nga ubas nga ang imo mga sanga naglambot sa tabok sang Patay nga Dagat hasta sa Jazer. Pero karon gin-ubos panguha sang manuglaglag ang imo mga bunga. 33 Wala na sing may mabatian nga kinalipay kag kinasadya sa mga uma kag sa mga talamnan sang ubas sa duta sang Moab. Wala na nagailig ang bino sa iya pulugaan. Wala na sing may nagalinas sang ubas nga nagasininggit sa kalipay. May pagsininggit matuod pero indi pagsininggit sa kalipay. 34 Ang paghinibi sang mga taga-Heshbon mabatian hasta sa Eleale kag sa Jahaz. Ang paghinibi sang mga taga-Zoar mabatian hasta sa Horonaim kag sa Eglat Shelishiya. Kay bisan ang sapa sang Nimrim nagmala na. 35 Pauntaton ko sa Moab atong mga nagahalad sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag nagasunog sang insenso sa ila mga dios-dios. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

36 “Gani nagapangasubo gid ako para sa Moab kag sa mga taga-Kir Hareset, pareho sang masubo nga sunata sang plawta sa patay. Wala na ang manggad nga ila naangkon. 37 Ang tagsa-tagsa nagapakita sang pagpangasubo paagi sa pagpakalbo, pagpamarbas, pagpilas sang ila mga kamot, kag pagsuksok sang sako. 38 Nagahinibi ang mga tawo sa atop sang ila mga balay kag sa mga plasa, kay ginlaglag ko ang Moab nga daw sa banga nga ginbuka kay wala na sing may naluyag. 39 Daw ano ang pagkalaglag sang Moab! Pamatii ang paghinibi sang iya mga pumuluyo. Nahuy-an gid ang Moab, kag ginayaguta ini kag ginakangil-aran sang tanan nga nasyon sa palibot sini.”

40 Nagpadayon pa gid sa pagsiling ang Ginoo, “Tan-awa! Ang kaaway sang Moab pareho sang agila nga nagalupad sa pagdagit sini. 41 Maagaw ang mga banwa[e] kag ang mabakod nga mga kuta sang Moab. Sa sina nga tion ang mga soldado sang Moab makulbaan pareho sang isa ka babayi nga manugbata. 42 Malaglag gid ang Moab tungod sa iya pagrebelde sa akon. 43 Ang dangatan sang mga taga-Moab amo ang kahadlok, buho, kag siod. 44 Ang bisan sin-o nga magpalagyo sa kahadlok mahulog sa buho. Ang bisan sin-o nga magguwa sa buho madakpan gihapon sa siod, kay silutan ko gid ang Moab sa gintalana nga tion. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini. 45 Ang makaluluoy nga mga nakapalagyo gusto magpanago sa Heshbon. Pero ining Heshbon nga gin-gamhan anay ni Haring Sihon nagadabadaba sa kalayo. Ginalamon sang kalayo ang mga bukid nga ginapanaguan sang mga taga-Moab nga gusto sang inaway.

46 “Kaluluoy gid kamo, mga taga-Moab! Nalaglag kamo nga nagasimba sa dios-dios nga si Kemosh, kag ginbihag ang inyo kabataan. 47 Pero sa ulihi ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang Moab. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.” Amo ato ang mensahi parte sa Moab.

Footnotes

 1. 48:9 May pakpak lang… palayo: ukon, Asini ang Moab agod wala sing may magtubo nga mga tanom.
 2. 48:17 kadampig sang Moab: ukon, nagaestar sa palibot sang Moab.
 3. 48:28 pil-as: ukon, kabatuhan.
 4. 48:31 Kir Hareset: ukon, Kir Heres.
 5. 48:41 mga banwa: ukon, Keriot.

A Message About Moab(A)

48 Concerning Moab:(B)

This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says:

“Woe to Nebo,(C) for it will be ruined.
    Kiriathaim(D) will be disgraced and captured;
    the stronghold[a] will be disgraced and shattered.
Moab will be praised(E) no more;
    in Heshbon[b](F) people will plot her downfall:
    ‘Come, let us put an end to that nation.’(G)
You, the people of Madmen,[c] will also be silenced;
    the sword will pursue you.
Cries of anguish arise from Horonaim,(H)
    cries of great havoc and destruction.
Moab will be broken;
    her little ones will cry out.[d]
They go up the hill to Luhith,(I)
    weeping bitterly as they go;
on the road down to Horonaim(J)
    anguished cries over the destruction are heard.
Flee!(K) Run for your lives;
    become like a bush[e] in the desert.(L)
Since you trust in your deeds and riches,(M)
    you too will be taken captive,
and Chemosh(N) will go into exile,(O)
    together with his priests and officials.(P)
The destroyer(Q) will come against every town,
    and not a town will escape.
The valley will be ruined
    and the plateau(R) destroyed,
    because the Lord has spoken.
Put salt(S) on Moab,
    for she will be laid waste[f];(T)
her towns will become desolate,
    with no one to live in them.

10 “A curse on anyone who is lax in doing the Lord’s work!
    A curse on anyone who keeps their sword(U) from bloodshed!(V)

11 “Moab has been at rest(W) from youth,
    like wine left on its dregs,(X)
not poured from one jar to another—
    she has not gone into exile.
So she tastes as she did,
    and her aroma is unchanged.
12 But days are coming,”
    declares the Lord,
“when I will send men who pour from pitchers,
    and they will pour her out;
they will empty her pitchers
    and smash her jars.
13 Then Moab will be ashamed(Y) of Chemosh,(Z)
    as Israel was ashamed
    when they trusted in Bethel.(AA)

14 “How can you say, ‘We are warriors,(AB)
    men valiant in battle’?
15 Moab will be destroyed and her towns invaded;
    her finest young men(AC) will go down in the slaughter,(AD)
    declares the King,(AE) whose name is the Lord Almighty.(AF)
16 “The fall of Moab is at hand;(AG)
    her calamity will come quickly.
17 Mourn for her, all who live around her,
    all who know her fame;(AH)
say, ‘How broken is the mighty scepter,(AI)
    how broken the glorious staff!’

18 “Come down from your glory
    and sit on the parched ground,(AJ)
    you inhabitants of Daughter Dibon,(AK)
for the one who destroys Moab
    will come up against you
    and ruin your fortified cities.(AL)
19 Stand by the road and watch,
    you who live in Aroer.(AM)
Ask the man fleeing and the woman escaping,
    ask them, ‘What has happened?’
20 Moab is disgraced, for she is shattered.
    Wail(AN) and cry out!
Announce by the Arnon(AO)
    that Moab is destroyed.
21 Judgment has come to the plateau(AP)
    to Holon,(AQ) Jahzah(AR) and Mephaath,(AS)
22     to Dibon,(AT) Nebo(AU) and Beth Diblathaim,
23     to Kiriathaim,(AV) Beth Gamul and Beth Meon,(AW)
24     to Kerioth(AX) and Bozrah(AY)
    to all the towns(AZ) of Moab, far and near.
25 Moab’s horn[g](BA) is cut off;
    her arm(BB) is broken,”
declares the Lord.

26 “Make her drunk,(BC)
    for she has defied(BD) the Lord.
Let Moab wallow in her vomit;(BE)
    let her be an object of ridicule.(BF)
27 Was not Israel the object of your ridicule?(BG)
    Was she caught among thieves,(BH)
that you shake your head(BI) in scorn(BJ)
    whenever you speak of her?
28 Abandon your towns and dwell among the rocks,
    you who live in Moab.
Be like a dove(BK) that makes its nest
    at the mouth of a cave.(BL)

29 “We have heard of Moab’s pride(BM)
    how great is her arrogance!—
of her insolence, her pride, her conceit
    and the haughtiness(BN) of her heart.
30 I know her insolence but it is futile,”
declares the Lord,
    “and her boasts(BO) accomplish nothing.
31 Therefore I wail(BP) over Moab,
    for all Moab I cry out,
    I moan for the people of Kir Hareseth.(BQ)
32 I weep for you, as Jazer(BR) weeps,
    you vines of Sibmah.(BS)
Your branches spread as far as the sea[h];
    they reached as far as[i] Jazer.
The destroyer has fallen
    on your ripened fruit and grapes.
33 Joy and gladness are gone
    from the orchards and fields of Moab.
I have stopped the flow of wine(BT) from the presses;
    no one treads them with shouts of joy.(BU)
Although there are shouts,
    they are not shouts of joy.

34 “The sound of their cry rises
    from Heshbon(BV) to Elealeh(BW) and Jahaz,(BX)
from Zoar(BY) as far as Horonaim(BZ) and Eglath Shelishiyah,
    for even the waters of Nimrim are dried up.(CA)
35 In Moab I will put an end
    to those who make offerings on the high places(CB)
    and burn incense(CC) to their gods,”
declares the Lord.
36 “So my heart laments(CD) for Moab like the music of a pipe;
    it laments like a pipe for the people of Kir Hareseth.(CE)
    The wealth they acquired(CF) is gone.
37 Every head is shaved(CG)
    and every beard(CH) cut off;
every hand is slashed
    and every waist is covered with sackcloth.(CI)
38 On all the roofs in Moab
    and in the public squares(CJ)
there is nothing but mourning,
    for I have broken Moab
    like a jar(CK) that no one wants,”
declares the Lord.
39 “How shattered(CL) she is! How they wail!
    How Moab turns her back in shame!
Moab has become an object of ridicule,(CM)
    an object of horror to all those around her.”

40 This is what the Lord says:

“Look! An eagle is swooping(CN) down,
    spreading its wings(CO) over Moab.
41 Kerioth[j](CP) will be captured
    and the strongholds taken.
In that day the hearts of Moab’s warriors(CQ)
    will be like the heart of a woman in labor.(CR)
42 Moab will be destroyed(CS) as a nation(CT)
    because she defied(CU) the Lord.
43 Terror(CV) and pit and snare(CW) await you,
    you people of Moab,”
declares the Lord.
44 “Whoever flees(CX) from the terror
    will fall into a pit,
whoever climbs out of the pit
    will be caught in a snare;
for I will bring on Moab
    the year(CY) of her punishment,”
declares the Lord.

45 “In the shadow of Heshbon
    the fugitives stand helpless,
for a fire has gone out from Heshbon,
    a blaze from the midst of Sihon;(CZ)
it burns the foreheads of Moab,
    the skulls(DA) of the noisy boasters.
46 Woe to you, Moab!(DB)
    The people of Chemosh are destroyed;
your sons are taken into exile
    and your daughters into captivity.

47 “Yet I will restore(DC) the fortunes of Moab
    in days to come,”
declares the Lord.

Here ends the judgment on Moab.

Footnotes

 1. Jeremiah 48:1 Or captured; / Misgab
 2. Jeremiah 48:2 The Hebrew for Heshbon sounds like the Hebrew for plot.
 3. Jeremiah 48:2 The name of the Moabite town Madmen sounds like the Hebrew for be silenced.
 4. Jeremiah 48:4 Hebrew; Septuagint / proclaim it to Zoar
 5. Jeremiah 48:6 Or like Aroer
 6. Jeremiah 48:9 Or Give wings to Moab, / for she will fly away
 7. Jeremiah 48:25 Horn here symbolizes strength.
 8. Jeremiah 48:32 Probably the Dead Sea
 9. Jeremiah 48:32 Two Hebrew manuscripts and Septuagint; most Hebrew manuscripts as far as the Sea of
 10. Jeremiah 48:41 Or The cities