Add parallel Print Page Options

Ang Paandam kay Zedekia

34 1-2 Ginsalakay ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia ang Jerusalem kag ang mga banwa sa palibot sini. Kaupod niya sa pagsalakay ang tanan niya nga soldado pati ang mga soldado halin sa tanan nga ginharian nga sakop niya. Sadto nga tion nagsiling ang Ginoo, ang Dios sang Israel, kay Jeremias: “Magkadto ka kay Haring Zedekia sang Juda kag silinga siya nga ako, ang Ginoo, nagasiling: Itugyan ko ini nga siyudad sa hari sang Babilonia kag pagasunugon niya ini. Indi ka gid makapalagyo sa iya, kundi madakpan ka kag itugyan sa iya. Magaatubang ka sa iya agod sentensyahan, kag dayon bihagon ka pa-Babilonia. Pero Haring Zedekia, pamatii ining akon promisa sa imo: Indi ka mapatay sa inaway, kundi mapatay ka nga malinong. Magasunog ang imo katawhan sang insenso sa pagpadungog sa imo, pareho sa ila ginhimo sang paglubong sang imo mga katigulangan nga naghari antes sa imo. Magapangasubo sila sa imo kag magasiling, ‘Abaw, patay na ang amon hari!’ Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ginhambal ini tanan ni Jeremias kay Haring Zedekia sang Juda didto sa Jerusalem. Nagasalakay na sadto ang mga soldado sang hari sang Babilonia sa Jerusalem, Lakish, kag Azeka. Amo na lang ini ang nabilin nga mga banwa sang Juda nga napalibutan sang pader.

Ang Paghilway sa mga Ulipon

May ginsiling pa gid ang Ginoo kay Jeremias sadtong tion nga naghimo sang kasugtanan si Haring Zedekia sa tanan nga katawhan sang Jerusalem nga hatagan niya sang kahilwayan ang mga ulipon. Nagsugo si Zedekia nga ang bisan sin-o nga may mga ulipon nga Hebreo, lalaki man ukon babayi, kinahanglan nga hatagan nila sang kahilwayan. Wala sing kapareho nila nga mga Judio nga magapabilin nga ulipon. 10 Gani ang tanan nga tawo, pati ang mga opisyal, nagsugot sa sini nga kasugtanan kag ginhilway nila ang ila mga ulipon, lalaki man ukon babayi. 11 Pero sang ulihi nagbaylo ang ila hunahuna kag gin-ulipon nila liwat ang mga ulipon nga ila ginhilway.

12-13 Gani nagsiling ang Ginoo, ang Dios sang Israel, kay Jeremias, “Naghimo ako sang kasugtanan sa inyo mga katigulangan sang ginpaguwa ko sila sa duta sang Egipto nga sa diin gin-ulipon sila. Nagsiling ako sa ila, 14 ‘Sa kada pito ka tuig kinahanglan nga hilwayon ninyo ang inyo kapareho nga Hebreo nga ginbaligya sa inyo bilang ulipon. Pagkatapos nga nakaalagad siya sa inyo sing anom ka tuig, kinahanglan nga hilwayon gid ninyo siya.’ Pero wala gid magtuman ukon magpamati ang inyo mga katigulangan sa akon. 15 Sang nagligad nga mga inadlaw naghinulsol kamo kag ginhimo ninyo ang husto sa akon panulok. Nagsugot kamo sa paghilway sang inyo mga kasimanwa nga gin-ulipon ninyo. Naghimo pa gani kamo sang kasugtanan sa akon parte sini didto mismo sa templo nga akon ginpili nga lugar para padunggan ako. 16 Pero nagbaylo ang inyo hunahuna kag wala ninyo ako pagtahura. Gin-ulipon ninyo liwat ang mga ulipon nga inyo ginhilway. Gusto gid nila ang kahilwayan, pero ginpilit ninyo sila nga mangin ulipon ninyo liwat.

17 “Gani ako, ang Ginoo, nagasiling nga tungod nga wala ninyo ako pagtumana kag wala ninyo paghatagi sang kahilwayan ang inyo mga kasimanwa nga gin-ulipon ninyo, hatagan ko kamo sang kahilwayan—kahilwayan nga mapatay sa inaway, gutom kag balatian. Himuon ko kamo nga makangilil-ad sa tanan nga ginharian sa kalibutan. 18-19 Ang mga opisyal sang Juda kag Jerusalem kag ang mga opisyal sang palasyo, pati ang mga pari kag ang tanan nga pumuluyo naghimo sang kasugtanan sa akon paagi sa ila nga paglakat sa tunga sang ginpihak nga torite nga baka. Pero wala nila pagtumana ang ila kasugtanan sa akon, gani himuon ko man sa ila ang ila ginhimo sa tinday nga baka. 20 Itugyan ko sila sa ila mga kaaway nga gusto magpatay sa ila. Kag ang ila mga bangkay mangin kalan-on sang mga pispis kag talunon nga mga sapat.

21 “Itugyan ko gid si Haring Zedekia sang Juda kag ang iya mga opisyal sa mga soldado sang hari sang Babilonia nga ila kaaway nga gusto magpatay sa ila. Bisan nag-untat na sila sa pagsalakay sa inyo, 22 manduan ko sila sa pagsalakay liwat sa inyo siyudad. Salakayon nila ini kag agawon, kag dayon sunugon. Himuon ko nga mamingaw ang mga banwa sang Juda kag wala na sing may mag-estar sa sini. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Warning to Zedekiah

34 While Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army and all the kingdoms and peoples(A) in the empire he ruled were fighting against Jerusalem(B) and all its surrounding towns, this word came to Jeremiah from the Lord: “This is what the Lord, the God of Israel, says: Go to Zedekiah(C) king of Judah and tell him, ‘This is what the Lord says: I am about to give this city into the hands of the king of Babylon, and he will burn it down.(D) You will not escape from his grasp but will surely be captured and given into his hands.(E) You will see the king of Babylon with your own eyes, and he will speak with you face to face. And you will go to Babylon.

“‘Yet hear the Lord’s promise to you, Zedekiah king of Judah. This is what the Lord says concerning you: You will not die by the sword;(F) you will die peacefully. As people made a funeral fire(G) in honor of your predecessors, the kings who ruled before you, so they will make a fire in your honor and lament, “Alas,(H) master!” I myself make this promise, declares the Lord.’”

Then Jeremiah the prophet told all this to Zedekiah king of Judah, in Jerusalem, while the army of the king of Babylon was fighting against Jerusalem and the other cities of Judah that were still holding out—Lachish(I) and Azekah.(J) These were the only fortified cities left in Judah.

Freedom for Slaves

The word came to Jeremiah from the Lord after King Zedekiah had made a covenant with all the people(K) in Jerusalem to proclaim freedom(L) for the slaves. Everyone was to free their Hebrew slaves, both male and female; no one was to hold a fellow Hebrew in bondage.(M) 10 So all the officials and people who entered into this covenant agreed that they would free their male and female slaves and no longer hold them in bondage. They agreed, and set them free. 11 But afterward they changed their minds(N) and took back the slaves they had freed and enslaved them again.

12 Then the word of the Lord came to Jeremiah: 13 “This is what the Lord, the God of Israel, says: I made a covenant with your ancestors(O) when I brought them out of Egypt, out of the land of slavery.(P) I said, 14 ‘Every seventh year each of you must free any fellow Hebrews who have sold themselves to you. After they have served you six years, you must let them go free.’[a](Q) Your ancestors, however, did not listen to me or pay attention(R) to me. 15 Recently you repented and did what is right in my sight: Each of you proclaimed freedom to your own people.(S) You even made a covenant before me in the house that bears my Name.(T) 16 But now you have turned around(U) and profaned(V) my name; each of you has taken back the male and female slaves you had set free to go where they wished. You have forced them to become your slaves again.

17 “Therefore this is what the Lord says: You have not obeyed me; you have not proclaimed freedom to your own people. So I now proclaim ‘freedom’ for you,(W) declares the Lord—‘freedom’ to fall by the sword, plague(X) and famine.(Y) I will make you abhorrent to all the kingdoms of the earth.(Z) 18 Those who have violated my covenant(AA) and have not fulfilled the terms of the covenant they made before me, I will treat like the calf they cut in two and then walked between its pieces.(AB) 19 The leaders of Judah and Jerusalem, the court officials,(AC) the priests and all the people of the land who walked between the pieces of the calf, 20 I will deliver(AD) into the hands of their enemies who want to kill them.(AE) Their dead bodies will become food for the birds and the wild animals.(AF)

21 “I will deliver Zedekiah(AG) king of Judah and his officials(AH) into the hands of their enemies(AI) who want to kill them, to the army of the king of Babylon,(AJ) which has withdrawn(AK) from you. 22 I am going to give the order, declares the Lord, and I will bring them back to this city. They will fight against it, take(AL) it and burn(AM) it down. And I will lay waste(AN) the towns of Judah so no one can live there.”

Footnotes

  1. Jeremiah 34:14 Deut. 15:12

Zedekiah Warned by God

34 The word which came to Jeremiah from the Lord, (A)when Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army, (B)all the kingdoms of the earth under his dominion, and all the people, fought against Jerusalem and all its cities, saying, “Thus says the Lord, the God of Israel: ‘Go and (C)speak to Zedekiah king of Judah and tell him, “Thus says the Lord: ‘Behold, (D)I will give this city into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire. And (E)you shall not escape from his hand, but shall surely be taken and delivered into his hand; your eyes shall see the eyes of the king of Babylon, he shall speak with you (F)face[a] to face, and you shall go to Babylon.’ ” ’ Yet hear the word of the Lord, O Zedekiah king of Judah! Thus says the Lord concerning you: ‘You shall not die by the sword. You shall die in peace; as in (G)the ceremonies of your fathers, the former kings who were before you, (H)so they shall burn incense for you and (I)lament for you, saying, “Alas, lord!” For I have pronounced the word, says the Lord.’ ”

Then Jeremiah the prophet spoke all these words to Zedekiah king of Judah in Jerusalem, when the king of Babylon’s army fought against Jerusalem and all the cities of Judah that were left, against Lachish and Azekah; for only (J)these fortified cities remained of the cities of Judah.

Treacherous Treatment of Slaves

This is the word that came to Jeremiah from the Lord, after King Zedekiah had made a covenant with all the people who were at Jerusalem to proclaim (K)liberty to them: (L)that every man should set free his male and female slave—a Hebrew man or woman—(M)that no one should keep a Jewish brother in bondage. 10 Now when all the princes and all the people, who had entered into the covenant, heard that everyone should set free his male and female slaves, that no one should keep them in bondage anymore, they obeyed and let them go. 11 But afterward they changed their minds and made the male and female slaves return, whom they had set free, and brought them into subjection as male and female slaves.

12 Therefore the word of the Lord came to Jeremiah from the Lord, saying, 13 “Thus says the Lord, the God of Israel: ‘I made a (N)covenant with your fathers in the day that I brought them out of the land of Egypt, out of the house of bondage, saying, 14 “At the end of (O)seven years let every man set free his Hebrew brother, who [b]has been sold to him; and when he has served you six years, you shall let him go free from you.” But your fathers did not obey Me nor incline their ear. 15 Then you [c]recently turned and did what was right in My sight—every man proclaiming liberty to his neighbor; and you (P)made a covenant before Me (Q)in the house which is called by My name. 16 Then you turned around and (R)profaned My name, and every one of you brought back his male and female slaves, whom you had set at liberty, at their pleasure, and brought them back into subjection, to be your male and female slaves.’

17 “Therefore thus says the Lord: ‘You have not obeyed Me in proclaiming liberty, every one to his brother and every one to his neighbor. (S)Behold, I proclaim liberty to you,’ says the Lord(T)‘to the sword, to pestilence, and to famine! And I will deliver you to (U)trouble among all the kingdoms of the earth. 18 And I will give the men who have transgressed My covenant, who have not performed the words of the covenant which they made before Me, when (V)they cut the calf in two and passed between the parts of it— 19 the princes of Judah, the princes of Jerusalem, the [d]eunuchs, the priests, and all the people of the land who passed between the parts of the calf— 20 I will (W)give them into the hand of their enemies and into the hand of those who seek their life. Their (X)dead bodies shall be for meat for the birds of the heaven and the beasts of the earth. 21 And I will give Zedekiah king of Judah and his princes into the hand of their enemies, into the hand of those who seek their life, and into the hand of the king of Babylon’s army (Y)which has gone back from you. 22 (Z)Behold, I will command,’ says the Lord, ‘and cause them to return to this city. They will fight against it (AA)and take it and burn it with fire; and (AB)I will make the cities of Judah a desolation without inhabitant.’ ”

Footnotes

  1. Jeremiah 34:3 Lit. mouth to mouth
  2. Jeremiah 34:14 Or sold himself
  3. Jeremiah 34:15 Lit. today
  4. Jeremiah 34:19 Or officers