Add parallel Print Page Options

Nagtakod si Jeremias sang Gota sa Iya Liog

27 1-2 Sang bag-o pa lang naghari si Zedekia nga anak ni Josia sa Juda, nagsiling ang Ginoo sa akon, “Jeremias, maghimo ka sang gota kag tabang[a] nga panit kag itakod sa imo liog. Dayon ibantala ini nga mensahi sa mga hari sang Edom, Moab, Ammon, Tyre, kag Sidon paagi sa ila mga ambasador nga nagkadto sa Jerusalem sa pagpakigkita kay Haring Zedekia sang Juda. Ihatag sa ila ini nga mensahi para sa ila mga hari: ‘Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel: Paagi sa akon puwerte nga gahom gintuga ko ang kalibutan, ang mga katawhan, kag ang mga kasapatan, kag pagusto ako kon sin-o ang akon padumalahon sini. Gani karon itugyan ko ang inyo mga nasyon sa akon alagad nga si Haring Nebucadnezar sang Babilonia. Bisan ang talunon nga mga sapat ipasakop ko sa iya pagdumala. Magaalagad ang tanan nga nasyon sa iya, sa iya anak, kag sa iya apo, hasta sa tion nga malaglag ang Babilonia. Kag sa sina nga tion, ang Babilonia naman ang magaalagad sa madamo nga nasyon kag sa gamhanan nga mga hari.

“ ‘Pero kon may nasyon ukon ginharian nga indi mag-alagad ukon magpasakop kay Haring Nebucadnezar sang Babilonia, silutan ko ina nga nasyon ukon ginharian paagi sa inaway, gutom, kag balatian hasta nga mapasakop ko sila kay Nebucadnezar. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini. Gani indi kamo magpamati sa inyo mga propeta, mga manugpakot, mga nagasaysay sang kahulugan sang mga damgo, mga manugbabaylan ukon espiritista, nga nagasiling nga indi kamo pagsakupon sang hari sang Babilonia. 10 Kabutigan ang ila ginasiling sa inyo. Kag kon patihan ninyo, pahalinon ko kamo sa inyo duta. Tabugon ko kamo kag laglagon. 11 Pero ang nasyon nga magpasakop kag mag-alagad sa hari sang Babilonia magapabilin sa ila kaugalingon nga duta, kag magapadayon sila sa pag-estar dira kag sa pagpanguma. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.’ ”

12 Amo man nga mensahi ang ginsiling ko kay Haring Zedekia sang Juda. Nagsiling ako, “Magpasakop kamo sa hari sang Babilonia. Mag-alagad kamo sa iya kag sa iya katawhan kag magakabuhi kamo. 13 Kay kon indi, ikaw kag ang imo katawhan mapatay sa inaway, sa gutom, kag sa balatian, subong sang ginsiling sang Ginoo nga matabo sa nasyon nga indi mag-alagad sa hari sang Babilonia. 14 Indi kamo magpamati sa ginasiling sang mga propeta nga indi kamo pagsakupon sang hari sang Babilonia, kay kabutigan ang ila ginasiling sa inyo. 15 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: ‘Wala ko ginpadala ina nga mga propeta. Nagahambal sila sing butig sa akon ngalan. Gani kon magpati kamo sa ila, tabugon ko kamo kag laglagon, pati ang ina nga mga propeta.’ ”

16 Dayon nagsiling ako sa mga pari kag sa tanan nga tawo, “Nagasiling ang Ginoo nga indi kamo magpamati sa mga propeta nga nagasiling nga sa indi madugay ibalik na ang mga kagamitan sang templo halin sa Babilonia. Kabutigan ang ila ginasiling sa inyo. 17 Indi kamo magpamati sa ila, kundi mag-alagad kamo sa hari sang Babilonia, kag magakabuhi kamo. Indi na lang kuntani malaglag ini nga siyudad! 18 Kon matuod nga mga propeta sila kag ang ila ginahambal halin sa Ginoo, magpakitluoy sila sa Ginoo nga Makagagahom nga ang mga kagamitan nga nabilin sa templo, sa palasyo sang hari sang Juda, kag sa Jerusalem indi na pagdal-on sa Babilonia. 19 Kay nagasiling ang Ginoo nga Makagagahom nga ang saway nga mga haligi sang templo, ang suludlan sang tubig nga ginatawag nga Dagat, mga karo nga ginagamit sa paghakot sang tubig, kag ang iban pa nga mga kagamitan sa sini nga siyudad pagadal-on sa Babilonia. 20 Ini nga mga kagamitan wala ginpangdala ni Haring Nebucadnezar sa Babilonia sang ginbihag niya halin sa Jerusalem si Haring Jehoyakin sang Juda nga anak ni Jehoyakim, kaupod ang mga opisyal sang Juda kag Jerusalem. 21-22 Pero karon, amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, ‘Ini nga mga kagamitan pagadal-on sa Babilonia kag magpabilin didto hasta sa tion nga kuhaon ko kag dal-on pabalik sa Jerusalem.’ ”

Footnotes

  1. 27:1-2 tabang: lubid nga ginatakod sa gota.