Add parallel Print Page Options

Nakaluwas si Jeremias sa Kamatayon

26 1-2 Sang bag-o pa lang naghari si Jehoyakim nga anak ni Josia sa Juda, nagsiling ang Ginoo sa akon, “Magtindog ka sa lagwerta sang akon templo kag maghambal sa tanan nga katawhan sang mga banwa sang Juda nga nagakadto diri sa akon templo sa pagsimba. Isugid sa ila ang tanan nga isugo ko sa imo, kag indi mo gid ini pagbuhinan. Basi pa lang mamati sila sa imo kag magbiya sa ila malaot nga pagginawi. Kon himuon nila ina, indi ko pagpadayunon ang kalaglagan nga ginplano ko nga himuon sa ila tungod sa ila malaot nga mga ginahimo. Silinga sila nga amo ini ang akon ginasiling: Kon indi kamo magpamati sa akon kag magtuman sa akon kasuguan nga ginhatag ko sa inyo, kag kon indi kamo magpamati sa ginasiling sang akon mga alagad nga mga propeta, nga permi ko ginapadala sa inyo pero wala ninyo ginapamatii, laglagon ko ini nga templo, subong nga ginlaglag ko ang Shilo. Kag ini nga siyudad pakamalauton sang tanan nga nasyon sa bug-os nga kalibutan.”

Ang mga pari, mga propeta, kag ang tanan nga tawo nakabati sining mga ginhambal ni Jeremias sa templo sang Ginoo. Pero pagkatapos hambal ni Jeremias sini, ginlibutan siya sang mga pari, mga propeta kag mga tawo, kag ginsilingan, “Dapat ka nga mapatay! Ngaa nagsiling ka sa ngalan sang Ginoo nga ining templo laglagon pareho sang Shilo, kag ining siyudad mangin mamingaw kag indi na pag-estaran?” Gani gindakop nila si Jeremias didto sa templo sang Ginoo.

10 Sang mabatian ini sang mga opisyal sang Juda, naghalin sila sa palasyo kag nagkadto sa templo. Nagpungko sila didto sa alagyan sang Bag-o nga Puwertahan sang templo sa paghukom. 11 Dayon nagsiling ang mga pari kag mga propeta sa mga opisyal kag sa tanan nga tawo didto, “Ini nga tawo dapat nga sentensyahan sang kamatayon tungod kay naghambal siya kontra sa sini nga siyudad. Kamo mismo ang nakabati sa iya!”

12 Nagsiling si Jeremias sa tanan nga opisyal kag sa tanan nga tawo didto: “Ginpadala ako sang Ginoo sa paghambal kontra sa sini nga templo kag siyudad, subong sang inyo nabatian. 13 Gani magbag-o na kamo sa inyo pagginawi kag pamatasan, kag magtuman sa Ginoo nga inyo Dios. Kay kon himuon ninyo ina, indi pagpadayunon sang Ginoo ang kalaglagan nga iya ginsiling kontra sa inyo. 14 Kon parte sa akon, wala ako sing may mahimo. Himua ninyo sa akon kon ano ang maayo kag husto para sa inyo. 15 Pero tandai ninyo ini: kon patyon ninyo ako, may salabton kamo kag ang mga tawo sa sini nga siyudad tungod sa inyo pagpatay sa tawo nga wala sing sala, kay sa pagkamatuod ginpadala ako sang Ginoo sa paghambal sining tanan nga butang nga inyo nabatian subong.”

16 Dayon nagsiling ang mga opisyal kag ang mga tawo sa mga pari kag mga propeta, “Ini nga tawo indi dapat sentensyahan sang kamatayon, kay naghambal siya sa aton sa ngalan sang Ginoo nga aton Dios.”

17 May pila ka manugdumala nga nagtindog sa atubangan kag nagsiling sa bug-os nga katilingban, 18 “Sang si Hezekia ang hari sang Juda, si Micas nga taga-Moreshet nagsugid sang mensahi sang Ginoo sa tanan nga katawhan sang Juda. Siling niya, ‘Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom nga pagalaglagon ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem. Mangin pareho ini sa gin-arado nga uma, kag mangin tinumpukan sang mga nagkalaguba. Kag mangin kagulangan ang bukid nga ginatindugan sang templo.’ 19 Ginpatay bala siya ni Hezekia ukon sang bisan sin-o sa Juda? Wala! Sa baylo, nagtahod si Hezekia sa Ginoo kag nagdangop sa iya. Gani wala pagpadayuna sang Ginoo ang kalaglagan nga iya ginsiling kontra sa ila. Karon, kon patyon ninyo si Jeremias, kamo mismo ang magadala sang grabe nga silot sa inyo kaugalingon.”

20 Sadto nga tion, may isa man ka tawo nga nagasugid sang mensahi sang Ginoo. Ang iya ngalan si Uria nga anak ni Shemaya nga taga-Kiriat Jearim. Naghambal man siya kontra sa sini nga siyudad kag nasyon pareho sang ginsiling ni Jeremias. 21 Sang mabatian ni Haring Jehoyakim kag sang tanan niya nga mga opisyal kag mga pangulo ang ginsiling ni Uria, gintinguhaan nila nga patyon siya. Pero nabalitaan ini ni Uria, gani nagpalagyo siya sa Egipto tungod sa kahadlok. 22 Pero ginsugo ni Haring Jehoyakim si Elnatan nga anak ni Acbor kag ang iban pa nga mga tawo sa pagkadto sa Egipto. 23 Ginkuha nila si Uria didto kag gindala kay Haring Jehoyakim, kag ginpapatay siya ni Haring Jehoyakim paagi sa espada kag ginpahaboy ang iya bangkay sa pampubliko nga lulubngan.

24 Pero si Jeremias iya ginbuligan ni Ahikam nga anak ni Shafan, gani wala siya gintugyan sa mga tawo agod patyon.