Add parallel Print Page Options

Ang Duha ka Basket nga Higos

24 May ginpakita ang Ginoo sa akon nga palanan-awon sa tapos nga ginbihag ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia si Haring Jehoyakin sang Juda, nga anak ni Jehoyakim. Gindala si Jehoyakin sa Babilonia pati ang iya mga opisyal kag ang hanas nga mga panday kag mga trabahador. Ang nakita ko sa akon palanan-awon duha ka basket nga higos[a] nga ara sa atubangan sang templo sang Ginoo. Ang mga higos sa isa ka basket maayo gid kag luto, nga bag-o lang ginpupo. Pero ang mga higos sa isa ka basket kalain gid kag indi gid makaon.

Dayon nagpamangkot ang Ginoo sa akon, “Jeremias, ano ang imo nakita?” Nagsabat ako, “Mga higos. Ang iban maayo gid, pero ang iban kalain gid kag indi gid makaon.”

Dayon nagsiling ang Ginoo sa akon, Ako, ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nagasiling nga kabigon ko nga pareho sa maayo nga mga higos ang mga Israelinhon nga ginpabihag ko sa mga taga-Babilonia.[b] Bantayan ko sila agod maayo ang ila kahimtangan, kag dal-on ko sila pabalik sa sini nga duta. Pabangunon ko sila liwat kag indi paglaglagon. Palig-unon ko sila kag indi paggabuton. Hatagan ko sila sang handom nga kilalahon nila ako nga amo ang Ginoo. Mangin katawhan ko sila, kag ako mangin ila Dios, kay magabalik sila sa akon sa bug-os nila nga tagipusuon.

“Pero kabigon ko nga pareho sa malain nga mga higos nga indi makaon si Haring Zedekia sang Juda kag ang iya mga opisyal, pati ang tanan nga Israelinhon nga nabilin nga buhi sa Jerusalem ukon sa Egipto. Himuon ko sila nga makangilil-ad sa tanan nga ginharian sa kalibutan. Tamayon sila kag hikayan, yagutaon kag pakamalauton sa tanan nga lugar nga sa diin tabugon ko sila. 10 Padal-an ko sila sang inaway, gutom, kag balatian hasta nga malaglag sila sing bug-os sa duta nga ginhatag ko sa ila kag sa ila mga katigulangan.”

Footnotes

  1. 24:1 higos: ang bunga sang kahoy nga higera (ukon “fig tree”).
  2. 24:5 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon.