Add parallel Print Page Options

Ang Paglaom sa Palaabuton

23 1-2 Nagsiling ang Ginoo, ang Dios sang Israel, “Kaluluoy kamo nga mga pangulo sang akon katawhan! Pareho kamo sa mga manugbantay sang karnero nga nagapamatay kag nagapalapta sang mga karnero. Gani tungod nga ginpalapta ninyo ang akon katawhan kag wala gin-atipan, silutan ko kamo. Oo, silutan ko kamo tungod sa kalautan nga inyo ginhimo. Ako mismo ang magatipon sa mga nabilin ko nga katawhan halin sa nagkalain-lain nga mga lugar nga sa diin ginpalapta ko sila, kag dal-on ko sila pabalik sa ila duta, kag didto magadamo gid sila. Hatagan ko sila sang mga pangulo nga mag-atipan sa ila, kag indi na sila mahadlok ukon makulbaan, kag wala na sing may madula sa ila. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Nagsiling pa ang Ginoo, “Magaabot ang tion nga paharion ko ang isa ka matarong nga hari nga kaliwat ni David. Magahari siya nga may kaalam, kag himuon niya ang matarong kag husto sa sini nga duta. Amo ini ang ngalan nga itawag sa iya: ‘Ang Ginoo amo ang Nagahatag sa Aton sang Pagkamatarong.[a]’ Kag sa sina nga tion maluwas ang Juda kag makaangkon sang kalinong ang Israel.

“Kag sa sina man nga tion ang mga tawo indi na magsumpa nga nagasiling, ‘Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga nagpaguwa sa mga Israelinhon sa Egipto.’ Sa baylo, magasiling sila, ‘Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga nagpaguwa sa mga kaliwat sang Israel sa nasyon sa aminhan kag sa tanan nga nasyon nga sa diin ginpalapta niya sila.’ Dayon magaestar sila sa ila kaugalingon nga duta.”

Ang Silot sa Butigon nga mga Propeta

Daw sa mabuka ang akon tagipusuon tungod sa butigon nga mga propeta. Nagapalangurog ang akon mga tul-an, kag daw sa hubog ako tungod sa balaan nga mensahi sang Ginoo kontra sa ila. 10 Puno na gid ang duta sang mga tawo nga nagasimba sa mga dios-dios,[b] kay ang mga propeta nagahimo sang kalautan kag nagaabuso sang ila gahom. Tungod sini ginsumpa sang Ginoo ang duta, gani nagmala ini kag nagkalalaya ang mga tanom. 11 Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo: “Ang mga pari pareho man sa mga propeta. Indi sila diosnon kag nagahimo sila sang kalautan bisan sa akon templo mismo. 12 Gani mangin madanlog kag madulom ang ila dalan. Magakalasandad kag magakalatumba sila, kay padal-an ko sila sang kalaglagan sa tion nga silutan ko sila. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

13 “Nakita ko nga puwerte kalaot sang mga propeta sang Samaria, kay nagapanagna sila sa ngalan ni Baal kag ginpatalang nila ang akon katawhan nga mga Israelinhon. 14 Pero nakita ko nga mas malaot pa gid ang mga propeta sang Jerusalem, kay nagasimba sila sa mga dios-dios kag nagabutig pa. Ginaganyat nila ang mga malaot sa paghimo pa gid sang malaot, gani wala sila nagabiya sa ila kalautan. Ang katawhan sang Jerusalem pareho kalaot sa katawhan sang Sodom kag Gomora.

15 “Gani ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling parte sa sini nga mga propeta: Pakan-on ko sila sang mapait nga pagkaon kag paimnon sang tubig nga may hilo; kay tungod sa ila naglapta ang kalautan sa bug-os nga duta.”

16 Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom sa katawhan sang Jerusalem, “Indi kamo magpamati sa ginasiling sang sining butigon nga mga propeta. Ginapasalig lang nila kamo sang indi matuod. Ang ginasugid nila sa inyo nga mga palanan-awon wala naghalin sa akon kundi halin lang sa ila hunahuna. 17 Amo ini ang ila ginahambal permi sa mga tawo nga nagatamay sa akon kag nagasunod sa ila matig-a nga mga tagipusuon: ‘Mangin maayo gid ang inyo kahimtangan, siling sang Ginoo. Wala sing malain nga matabo sa inyo.’ 18 Pero sin-o sa sining mga propeta ang nakahibalo sa akon hunahuna? Wala gani sila nagpamati sa akon pulong ukon nagsapak sa akon ginsiling. 19 Pamati! Ang akon kaakig pareho sang bagyo ukon buhawi nga magahampas sa ulo sang sining malaot nga mga tawo. 20 Indi gid madula ang akon kaakig hasta mahimo ko ang akon luyag nga himuon. Kag sa palaabuton nga mga inadlaw, maintiendihan ninyo ini sing maayo. 21 Wala ko ginpadala ini nga mga propeta, pero naglakat gihapon sila. Wala ako magpakighambal sa ila, pero nagpanagna sila. 22 Pero kon nahibaluan lang nila kon ano ang ara sa akon hunahuna, ginbantala kuntani nila ang akon mga pulong sa akon katawhan, agod magbiya sila sa ila malain nga mga pagginawi kag mga binuhatan. 23 Dios ako nga ara sa bisan diin kag indi lang sa isa ka lugar. 24 Wala sing may makapanago sa sekreto nga mga lugar nga indi ko makita. Wala bala kamo kahibalo nga ara ako bisan diin sa langit kag sa duta? Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

25 “Nabatian ko kon ano ang ginpanghambal sang mga propeta nga nagahambal sang kabutigan sa akon ngalan. Nagasiling sila nga kuno ginhatagan ko sila sang mensahi sa damgo. 26 Hasta san-o pa bala sila maghambal sang kabutigan nga halin sa ila madaya nga tagipusuon? 27 Paagi sa pagsugid nila sang sini nga mga damgo, ginatulod nila ang akon katawhan nga kalimtan ako, subong nga ginkalimtan ako sang ila mga katigulangan paagi sa pagsimba kay Baal. 28 Pabay-i nga magsugid ini nga mga propeta sang ila damgo, pero atong mga propeta nga nakabati sang akon pulong dapat magsugid sini nga may katutom. Kay may kinalain ang ila damgo sa akon pulong, subong nga ang dagami lain sang sa uyas. 29 Indi bala nga gamhanan ang akon pulong? Pareho ini sa kalayo nga makasunog ukon sa martilyo nga makadugmok sang bato.

30 “Gani ako, ang Ginoo, nagasiling nga kontra ko ang mga propeta nga nagakuha lang sang ila mensahi halin sa iban nga mga propeta kag nagasiling nga halin kuno ina sa akon. 31-32 Kontra ko man inang mga propeta nga nagahambal lang sang ila kaugalingon nga mga mensahi kag nagasiling nga ako kuno ang naghambal. Nagasugid sila sang mga damgo nga indi matuod, kag ginapatalang nila ang akon katawhan sa ila mga kabutigan nga ginahambal nila sing padasodaso. Wala ko gid sila pag-ipadala ukon pagsugua sa paghambal. Gani wala gid sila sing may mahatag nga kaayuhan sa katawhan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

33 Jeremias, kon may magpamangkot sa imo nga pumuluyo ukon propeta ukon pari kon ano ang akon mensahi, silinga sila nga sikwayon ko sila. 34 Kon may propeta ukon pari ukon bisan sin-o nga magsiling nga may mensahi siya kuno halin sa akon, silutan ko ina nga tawo kag ang iya panimalay. 35 Mas maayo pa nga ang tagsa-tagsa magpamangkot na lang sa iya mga abyan ukon mga paryente kon ano ang akon mensahi 36 sang sa magsiling nga, ‘May mensahi ako halin sa Ginoo.’ Kay ginagamit lang ini sang iban agod mapapati nila ang ila isigkatawo, gani ginapatiko nila ang mga mensahi sang buhi nga Dios, ang Ginoo nga Makagagahom.

37 “Jeremias, halimbawa magpamangkot ka sa isa ka propeta kon may mensahi siya halin sa akon 38 kag magsiling siya, ‘Huo, may mensahi ako halin sa Ginoo.’ Dapat hambalan mo siya nga amo ini ang akon ginasiling: ‘Tungod nga nagsiling ka nga may mensahi ka halin sa akon, bisan gindumilian ko ikaw sa pagmitlang sini, 39 kalimtan ko gid ikaw kag tabugon sa akon presensya. Kag pabay-an ko ini nga siyudad nga ginhatag ko sa inyo mga katigulangan. 40 Pakahuy-an ko gid kamo hasta san-o, nga indi gid malimtan.’ ”

Footnotes

  1. 23:6 Pagkamatarong: ukon, Kaluwasan; ukon, Kadalag-an.
  2. 23:10 nagasimba sa mga dios-dios: sa literal, nagapanginbabayi ukon nagapanginlalaki.