Add parallel Print Page Options

Nagadala sang Kalaglagan ang Pagsimba sa mga Dios-dios

10 Kamo nga katawhan sang Israel, pamatii ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Nagasiling siya, “Indi ninyo pagsunda ang pagginawi sang iban nga mga nasyon. Ini sila nahadlok sa mga palatandaan sa langit. Pero kamo iya indi magkahadlok sa sini nga mga palatandaan. Wala gid sing pulos ang kinabatasan sang sina nga mga tawo. Nagatapas sila sang kahoy sa kagulangan kag ginapakortihan nila ini sa panday. Ginadekorasyunan dayon ini sang pilak kag bulawan, kag ginalansangan sing maayo agod indi matumba. Ini nga mga dios-dios pareho sang tawo-tawo sa tunga sang talamnan nga indi makahambal. Kinahanglan pa ini nga hakwaton kay indi ini makalakat. Indi kamo magkahadlok sa sini nga mga dios-dios kay indi ini makahalit. Indi man ini makahimo sing maayo.”

O Ginoo, wala gid sing pareho sa imo. Gamhanan ka kag halangdon ang imo ngalan. Sin-o ang indi magtahod sa imo, O Hari sang mga nasyon? Kay takos ka gid nga tahuron. Wala gid sing pareho sa imo sa tanan nga maalamon sa nagkalain-lain nga mga nasyon, ukon sa tanan nila nga mga hari. Mga balingag sila tanan kag buang-buang. Ang mga pagpanudlo parte sa ila mga dios-dios nga kahoy wala sing pulos. Nagpahimo sila sa mga panday kag platero sang mga dios-dios nga ginhaklapan sang pilak nga halin sa Tarshish kag sang bulawan nga halin sa Ufaz. Dayon ginpabayuan nila ini sang asol kag granate[a] nga mga panapton nga gintahi sang eksperto nga mga manugtahi. 10 Pero ang Ginoo amo ang matuod nga Dios. Siya ang buhi nga Dios kag wala sing katapusan nga Hari. Kon maakig siya, nagatay-og ang kalibutan kag wala sing nasyon nga makaagwanta sang iya kaakig. 11 Isiling ini sa mga nagasimba sa iban nga mga dios: “Ang inyo mga dios nga wala nagtuga sang kalibutan kag kalangitan madula sa kalibutan.”

12 Pero ang Dios amo ang naghimo sang kalangitan kag kalibutan paagi sa iya gahom kag kaalam. 13 Sa iya pagmando nagahagunos ang tubig sa langit. Siya ang nagapaguwa sang mga panganod halin sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Ginapakilat niya samtang nagaulan, kag nagapadala siya sang hangin halin sa talaguan sini. 14 Ang mga nagasimba sa mga dios-dios mga balingag kag wala sing kaalam. Mahuy-an lang ang mga platero sang ila mga dios-dios, kay indi ini matuod. Wala ini sing kabuhi. 15 Wala ini sing pulos kag talamayon. Magaabot ang tion nga malaglag sila tanan. 16 Pero ang Dios ni Jacob[b] indi pareho sina. Siya ang naghimo sang tanan nga butang, pati sang Israel, ang katawhan nga iya ginapanag-iyahan. Ginoo nga Makagagahom ang iya ngalan.

Ang Palaabuton nga Kalaglagan

17 Mga katawhan sang Jerusalem, himusa ninyo ang inyo mga gamit kag maghalin, kay malapit na nga kibunon ang inyo siyudad. 18 Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo: “Pamati! Pahalinon ko kamo sa sini nga duta. Paantuson ko kamo agod nga makita ninyo ang akon kaakig.”[c]

19 Kaluluoy kita tungod sa sining aton kalaglagan. Indi na ini maumpawan. Pero kinahanglan nga batason naton ini. 20 Guba na ang aton mga tolda; nagkalabugto na ang tanan nga higot sini. Wala na ang aton mga anak; wala na sing may nabilin nga magpatindog liwat sang aton mga tolda nga aton ginaestaran.

21 Natabo ini sa aton kay mga balingag ang aton mga pangulo; wala sila nagadangop sa Ginoo. Gani wala sila nagauswag, kag ang tanan nila nga tinawo naglalapta. 22 Pamatii ninyo ang puwerte nga ginahod sang mga soldado halin sa aminhan! Pagalaglagon nila ang mga banwa sang Juda, kag mangin puluy-an na lang ini sang talunon nga mga ido.[d]

Ang Pangamuyo ni Jeremias

23 O Ginoo, nahibaluan ko nga ang kabuhi sang tawo indi iya. Indi siya makabuot sang iya palaabuton. 24 Disiplinaha kami,[e] O Ginoo, pero ang ensakto lang. Himua ini indi tungod sa kaakig kay basi wala sing may mabilin sa amon. 25 Ipaagom ang imo kaakig sa mga nasyon nga wala nagakilala sa imo, sa mga tawo nga wala nagadangop sa imo. Kay ginlaglag gid nila ang mga kaliwat ni Jacob kag ginpangguba ang ila mga puluy-an.

Footnotes

  1. 10:9 granate: sa English, purple.
  2. 10:16 Dios ni Jacob: sa literal, Bahin ni Jacob.
  3. 10:18 agod… kaakig: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  4. 10:22 talunon nga mga ido: sa English, jackals.
  5. 10:24 kami: sa Hebreo, ako. Nagahambal diri si Jeremias para sa iya mga kasimanwa.