Add parallel Print Page Options

Dấu Hiệu về Cái Ách

27 Vào đầu của triều đại Xê-đê-ki-a con của Giô-si-a vua Giu-đa, lời này của Chúa đến với Giê-rê-mi.

Chúa phán với tôi thế này, ‘Hãy làm cho ngươi một cái ách có các thanh gỗ và dây cột, rồi máng nó vào cổ ngươi. Sau đó ngươi hãy gởi sứ điệp cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua Am-môn, vua Ty-rơ, và vua Si-đôn, qua tay các sứ giả đến Giê-ru-sa-lem để gặp Xê-đê-ki-a vua Giu-đa. Hãy bảo chúng thưa lại với các chủ của chúng rằng, “Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Ðây là những gì các ngươi phải thưa lại với chủ các ngươi, “Ấy là chính Ta, Ðấng đã dùng quyền năng lớn lao của Ta và cánh tay Ta đưa thẳng ra để dựng nên trái đất, loài người, và mọi loài thú vật trên đất, rồi Ta muốn ban nó cho ai tùy ý Ta. Bây giờ Ta muốn ban tất cả các xứ này vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn, đầy tớ Ta; Ta cũng ban cho nó các thú hoang ngoài đồng để phục vụ nó. Tất cả các nước sẽ thần phục nó, con trai nó, và cháu nội nó, cho đến khi thời điểm của đất nước nó đến, bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ bắt nó làm nô lệ cho chúng. Nhưng nếu nước nào hay vương quốc nào không thần phục vua ấy, tức Nê-bu-cát-nê-xa của Ba-by-lôn, và đặt cổ mình dưới ách của vua Ba-by-lôn, thì Ta sẽ phạt nước ấy bằng gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch,’” Chúa phán, “cho đến khi Ta tiêu diệt nước ấy bằng tay nó. Vậy các ngươi chớ nghe lời các tiên tri, các thầy bói, các kẻ giải mộng, các nhà chiêm tinh, và các phù thủy của các ngươi, tức những kẻ nói với các ngươi rằng, ‘Anh chị em sẽ không phải thần phục vua Ba-by-lôn đâu,’ 10 bởi vì chúng nói tiên tri với các ngươi những lời dối trá, khiến các ngươi phải bị đem đi xa khỏi quê hương mình. Ta sẽ xua các ngươi ra khỏi xứ sở của các ngươi, và các ngươi sẽ bị diệt mất. 11 Nhưng nước nào chịu đặt cổ mình dưới ách của vua Ba-by-lôn và thần phục nó, Ta sẽ để nó ở lại trong xứ của nó,” Chúa phán, “để chúng có thể canh tác và sinh sống ở đó.”

12 Tôi cũng nói với Xê-đê-ki-a vua Giu-đa giống như vậy, “Xin hãy đem cổ ngài đặt dưới ách vua Ba-by-lôn và chịu thần phục vua ấy và dân của vua ấy để được sống. 13 Tại sao ngài muốn cho ngài và dân của ngài phải chết bằng gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch như Chúa đã phán về những nước không chịu thần phục vua Ba-by-lôn? 14 Xin ngài đừng nghe lời các tiên tri đã bảo ngài chớ thần phục vua Ba-by-lôn, vì họ nói tiên tri với ngài những lời dối trá.” 15 Chúa phán, “Ta không hề sai bảo chúng, nhưng chúng đã nhân danh Ta nói tiên tri dối, để Ta sẽ xua các ngươi ra khỏi xứ sở các ngươi, và các ngươi sẽ bị diệt mất, tức ngươi và các tiên tri đã nói tiên tri dối với ngươi.”

16 Bấy giờ tôi nói với các tư tế và toàn dân này rằng, Chúa phán thế này, “Chớ nghe những lời của các tiên tri, những kẻ đã nói tiên tri với các người rằng, ‘Này, chẳng bao lâu nữa những vật dụng của nhà Chúa sẽ sớm được mang từ Ba-by-lôn về,’ bởi vì chúng đã nói tiên tri dối với các người. 17 Chớ nghe lời chúng. Hãy thần phục vua Ba-by-lôn và sống. Tại sao thành này phải trở nên một nơi hoang phế chứ? 18 Nếu quả chúng là các tiên tri thật, và nếu chúng có lời của Chúa, hãy để chúng cầu thay với Chúa các đạo quân, hầu các vật dụng còn lại trong nhà Chúa, trong nhà của vua Giu-đa, và trong Giê-ru-sa-lem sẽ không bị mang qua Ba-by-lôn. 19 Chúa phán thế này về các trụ đồng, bể đồng, dàn xe đồng, và tất cả các vật dụng còn lại trong thành này, 20 mà Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã không lấy khi ông ấy bắt Giê-cô-ni-a con của Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa và tất cả những người quyền quý ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rời khỏi Giê-ru-sa-lem mà đem qua Ba-by-lôn,” 21 Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Về các vật dụng còn lại trong nhà Chúa, trong nhà của vua Giu-đa, và trong Giê-ru-sa-lem: 22 Chúng sẽ bị mang qua Ba-by-lôn, và chúng sẽ ở đó cho đến ngày Ta thăm viếng chúng; bấy giờ Ta sẽ đem chúng trở về và đặt chúng lại ở nơi này,” Chúa phán.