Em Aunfank wea daut Wuaat, en daut Wuat wea bie Gott, en Gott wea daut Wuat.

Daut selwje wea em Aunfank bie Gott.

Derch am es aules jemoakt, en oone am es nuscht jemoakt daut jemoakt es.

En am wea Laewe, en daut Laewe wea daut Licht fa de Mensche.

En daut Licht schient enne Diestanes, oba de Diestanes haft daut nich bejraepa.

Doa wea en Maun fonn Gott jeschekjt, dee heet Jehaun.

Disa kjeem fonn daut Licht Zeichnes to jaewe, daut dee Mensche derch am aula sulle tom Gloowe kome.

Hee wea nich daut Licht, oba wea jeschekjt fonn daut licht to zeije.

Daut wea daut woarhauftje Licht, daut fa aule Mensche schient dee enn dise Welt enenn kome.

10 Hee wea enn dise Welt, en de Welt wea derch am jemoakt; oba de Welt kjand am nich.

11 He kjeem no daut Sienje; oba siene eajne Mensche neeme am nich aun.

12 Oba aul dee, dee am aunneema, jeef he daut Racht Gott siene Kjinja to heete,

13 dee nich fonn Bloot uk nich ut fleeshlichet Felange uk nich ut en Maun sien Wele, oba fonn Gott jebuare sent.

14 En daut Wuat wort Fleesch - en Mensch - en wond unja onns, en wie sage siene Harrlichkjeit soo aus en Foda sien eentsja Saen, foll Jnod en Woarheit.

15 Jehaun jeef Zeichnes fonn am, en saed: "Dit es dee, fonn waem ekj saed: No mie kjemt dee, dee aul fer mie wea, dan hee wea eaha aus ekj."

16 Ut siene folle Mot ha wie aule genome Jnod, en wada Jnod.

17 Dan daut Jesats wea derch Mooses jejaeft, oba Jnod en Woarheit kjeeme derch Jesus Christus.

18 Kjeen Mensch haft jemools Gott jeseene; oba sien eentsja Saen, dee biem Foda enne Schoot es, haft onns aules fonn am fetalt.

19 Dit es Jehaun sien Zeichnes daut he jeef aus dee Jude de Priesta en Lewieta fonn Jerusalem schekjte am to froage waea hee wea.

20 Hee bekjand en festreet daut nich, oba bekjand daut hee nich dee Christus wea.

21 En see fruage am: "Waut dan? Best du Elia?" Hee saed: "Nae, ekj sie nich." "Best du dee Profeet?" En hee saed: "Nae."

22 Donn saede see to am: "Waea best du? daut wie daen ne Auntwuut jaewe kjenne dee onns jeschekjt habe. Waut sachst du fonn die selfst?"

23 He saed: "Ekj sie eenem siene Stem dee enne Wiltness schricht: Moakt daen Wajch jlik fa onns Herr! so aus dee Profeet Jesaja saed."

24 Dee waut jschekjt weara, weara fonne Farisaea.

25 En see fruuge am: "Wuaromm deepst du dan, wan du nich Christus, uk nich Elia, uk nich dee Profeet best?

26 Jehaun saed to an: "Ekj deep ju met Wota: oba mank ju steit eena daen jie nich kjanne;

27 dee waut no mie kome woat, oba aul fer mie wea, jaeajen daem ekj nich weat sie daut ekj am de schoo oplees."

28 Dit pasead aula enn Betabara aun jantsied Jordan, wua Jehaun deepe deed.

29 De naeakjste Dach sach Jehaun Jesus no sikj opptoo kome en saed: "Kjikjt! daut es Gott sien Laum, waut de Welt aeare Sinde wajch nemt!

30 Dit es dee, fonn dem ekj saed: No mie kjemt en Maun waut mea Ea haft aus ekj, wiel hee aul doa wea eaha ekj gebuare wea.

31 Ekj kjand am nich, oba ekj kjeem doaromm enn Wota to deepe daut hee to Iesrael sull oppenboa woare."

32 Donn jeef Jehaun Zeichnes en saed: "Ekj sach daen Jeist soo aus ne Duw fomm Himel rauf kome en opp am bliewe.

33 Kjanne deed ekj am nich, oba dee, dee mie schekjt enn Wota to deepe saed to mie: "Opp daen du daen Jeist sitst erauf kome, en opp am bliewe, es dee, dee met daem Heilje Jeist deepe woat.

34 En ekj sach daut, en hab Zeichnes jejaeft, daut dit Gott sien Saen es."

35 De naeakjsta Dach stunnt Jehaun doa met twee fon siene Jinja.

36 Aus hee Jesus sach gone saed hee: "Kjikjt, daut es Gottes Laum!"

37 Aus dee twee Jinja daut heade, jinje see Jesus hinjaraun.

38 Jesus dreid sikj eromm en sach daut see am hinjaraun jinje, en saed to an: "Waut siek jie?" See saede to am: "Meista (daut meent, Leara) wua wonst du?"

39 He saed to an: "Komt, dan woa jie seene". See jinja en sage wua hee bleef, en bleewe daen Dach bie am. Daut wea klok feeha Nomedach.

40 Eena fonn dee beid waut Jehaun haud raede heat, en met am metjinge, wea Aundrees, Siemoon Peta sien Brooda.

41 He funk eascht sien eajne Brooda Siemoon en saed to am: "Wie habe daen Mesias jefunje." Daut meent: daen Christus;

42 En brocht am no Jesus. Aus Jesus am aunkjikjt saed hee: "Du best Siemoon, Joona sien Saen; du saust Peeta heete;" daut meent: en Steen.

43 De naeakjste Dach wull Jesus no Gailaea gone, en funk Filip, en saed to am: "Folj mie no!"

44 Filip wea fonn Betseeda, dee Staut wua uk Aundrees en Peeta haea kaume.

45 Filip funk Natanael en saed to am: "Wie ha daen gefunge fonn daem Mooses em Jesats, uk de Profeete jeschraewe habe, Jesus fonn Natsaret, Joosef sien Saen."

46 En Natanael saed to am: "Kaun doa fonn Natsaret irjent waut Goodet kome?" Filip saed to am: "Komm en see."

47 Jesus sach Natanael no am kome, en saed fonn am: "Kjikjt! en woarhauftje Iesraeliet, enn daem kjeen Faulschet es!"

48 Natanael saed to am: "Fonn wua kjanst du mie?" Jesus saed to am: "Eeha Filip die roopt, sach ekj die es du unja daen Fiejeboom weascht."

49 Natanael saed to am: "Meista, du best de Gottes Saen, du best Israels Kjeenich!"

50 Jesus auntwuud am en saed: "Du jleefst wiel ekj saed daut ekj die unja daen Fiejeboom sach? Du saust jratra Dinje aus daut seene."

51 En hee saed to am: "Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj die, jie woare fonn nu aun dem Himel seene op stone, en Gott siene Enjel erauf en enopp foare opp daen Menschesaen."