No daem fua Jesus aewarem galilaeasche Maea no Tiberias.

En groot deel Menschen kjeeme hinjaraun, wiel see dee Wuundateakjens sage waut hee deed aun dee Kranke.

En Jesus jinkj opp en Boajch enopp, en sad sich doa met siene Jinja toop dol.

De Jude eaea Pasafast wea dicht bie.

Aus Jesus oppkjikjt sach hee fael Mensche no sikj kome, en saed to Filip: "Wua kje wie Broot kjeepe daut dise aete kjaene?"

Hee saed dit omm am to proowe, dan hee selfst wist waut hee doone wudd.

Filip saed to am: "Achtmoonat loon wudd nich jenuach Broot kjeepe fa jiedrem en Biet to ha."

Eena fonn dee Jinja, Siemoon Peeta sien Brooda Aundrees, saed to am:

"Hia es en Jung dee haft fief Joaschtebrood en twee Fesch; oba waut es daut mank so fael?"

10 Jesus saed: "Moakt de Mensche sikj dolsate." Doa wea fael Graus opp dee Staed. Donn sade dee Mensche sikj dol, onnjefaea fief Dusent.

11 En Jesus neemm daut Brot, en aus hee jedankt haud, deeld hee siene Jinja daut ut, en de Jinja daen, dee sikj doljesat haude, en so uk de Fesch so fael es see wulle.

12 Aus see eascht aule saut weare, saed hee to siene Jinja; "Saumelt dee aewrije Brocke daut nusscht ommkjemt."

13 Donn saumelde see dee opp en kjreaje twalf Kjarw foll Joaschte Brot Brocke waut dee haude aewajelote waut doa je-aete haude.

14 Aus de Mensche daut Wunndateakjen sage, waut hee jedone haud, saede see: "Dit es enn Woarheit dee Profeet dee enne Welt kome sull!"

15 En aus Jesus wist daut de Mensche bott doa weare daut see am met Jewault wulle tom Kjeenich moake, feleet hee en jinkj auleen no en Boajch.

16 En auset eascht Owent wea, jinje sien Jinja nom Maea,

17 steaje enn ne Lomm enenn, en fuare aewa no Kapernaum opptoo.

18 Donn kjeem en groota Storm opp soo daut de Wale huechhaea rollde.

19 Aus see onnjafaea feeha oda fief Kilomeetasch jeroodelt haude, sage see Jesus oppem Wota gone en noda no aea Lomm kome; en an wort angst.

20 Oba hee saed to an: "Engst ju nich; dit sie ekj!"

21 Donn neeme see am jearen enne Lomm ennen, en platslich weare see donn aum Launt, wua see hanwulle.

22 De naeakjste Dach, aus dee Mensche aun dee aundre Sied fomm Maea sage daut doa kjeen aundret Lomm wea, buta daut waut dee Jinja jebruckt haude, en daut Jesus nich wea met siene Jinja en aera Lomm met jefoare, daut dee Jinja oone am weare jefoare; -

23 Doa weare aundre Lomme fonn Tiberias, dee doa dichtbie weare wua see je-aete haude no daem daut de Herr doafaea haud jedankt -

24 aus de Lied utfunge daut Jesus en siene Jinja nich doa weare, steaje see en dee Lomme enenn en fuare no Kapernaum doa Jesus to seakje.

25 Aus see am aune aundre sied funge, saede see to am: "Meista, waneeha best du haea jekome?"

26 Jesus auntwuad an en saed: "Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju: jie seakje mie nich wiel jie Wunndateakjens sage, oba wiel jie fonn daut Brot aute en saut worde.

27 Oabeit nich fa daut Aeta waut fejenklich es, oba fa daut waut bott daut eewje Laewe blift daut de Mensche Saen ju jaewe woat; wiels daem haft Gott de Foda bestaedicht."

28 Donn saede see to am: "Waut sael wie doone omm Gott siene Woakje to wirkje?"

29 Jesus auntwuad en saed to an: "Dit es Gott sien Woakj daut jie aun daem jleewe daem hee jeschekjt haft."

30 Donn saede see to am: "Waut fonn Wunndateakjen deist du wiese daut wie kjenne seene en die jleewe? Waut deist du follbrinje?

31 Onnse Fodasch aute enne Wiltnes daut Mana, soo aus jeschraewe steit: 'Hee jeef an Broot fomm Himel to aeta'".

32 Donn saed Jesus to an: "Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju: Mooses jeef ju nich daut Broot fom Himel, oba mien Foda jeft ju daut woare Broot fom Himel.

33 Dan daut Brot fonn Gott es dee waut fom Himel erauf kjemt, en de Welt daut Laewe jeft."

34 Donn saede see to am: "Herr, jef ons emma dit Brot."

35 En Jesus saed to an: "Ekj sie daut Laewesbrot. Waea no mie kjemt, daem woat niemols meeha hungre; en waea aun mie jleeft woat niemols meeha darschte.

36 Oba ekj saed to ju daut jie mie jeseene habe en doch nich aun mie jleewe.

37 Aules waut mie de Foda jeft, kjemt no mie; en waea no mie kjemt woa ekj nich erut steete.

38 Dan ekj sie fomm Himel erauf jekome nich mien Wele to doone, oba daem sien Wele dee mie jeschekjt haft.

39 En dit es daem Foda sien Wele dee mie jeschekjt haft, daut ekj kjeenem felea fonn dee waut hee mie jejaeft haft, oba daut ekj dee aum laste Dach sul oppwakje.

40 En dit es daem sien Wele dee mie jeschekjt haft, daut waeaema daen Saen sit en aum am jleeft, woat daut eewje Laewe habe, en daem woa ekj aum latse Dach oppwakje.

41 Donn murrde de Jude aewa am wiel hee jesajcht haud: "Ekj sie daut Brot daut fomm himel erauf jekome es."

42 En see saeda: "Es dit nich Jesus, Joosaf sien Saen, daem sien Foda en Mutta wie kjanne? Woo sajcht hee nu: 'Ekj sie fomm Himel erauf jekome?'"

43 Doawaeajen saed Jesus to an: "Doot nich mank ju murre.

44 Kjeene kaun no mie kome buta wan de Foda dee mie jeschekjt haft am trakje deit, en ekj woa am aum latse Dach oppwakje.

45 Enne Profeete steit jeschraewe: 'See woare aule fonn Gott jeleat woare'. Doaromm woare aul dee, dee fomm Foda jeheat en jeleat habe no mie kome.

46 Nich daut irjentwea daem Foda jeseene haft, buta dee, dee fonn Gott es - dee haft daem Foda jeseene.

47 Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju: Waea aun mie jleewt haft eewjet Laewe.

48 Ekj sie daut Laewesbroot.

49 June Fodasch aute Mana enne Wiltnes en storwe.

50 Dit es daut Broot waut fomm Himel erauf kjemt so daut en Mensch doafonn aete kaun en nich stoawe.

51 Ekj sie daut laewendje Broot daut fomm Himel erauf kaum. Waea fonn dit Broot aeta woat, woat eewich laewe. En daut Broot waut ekj jaewe woa es mien Fleesch, daut ekj jaewe woa daut de Welt laewe kaun."

52 Donn streede de Jude sikj unjarenaunda, en saede: "Woo kaun dis Mensch onns sien Fleesch to aete jaewe?"

53 Donn saed Jesus to an: "Enn Woarheit, enn Woarheit saj ek ju: Wan jie nich daen Menschesaen sien Fleesch aete en sien Bloot nich drinkje, ha jie nich Laewe en ju.

54 Dee waut mien Fleesch at en drinkjt mien Bloot haft daut eewje Laewe en ekj woa am aum latse Dach oppwakje.

55 Dan mien Fleesch es woare Noarunk en mien Bloot es woare Drunk.

56 Waea mien Fleesch at en mien Bloot drinkjt, blift enn mie en ekj enn am.

57 So aus de laewendje Foda mie jeschekjt haft, en ekj weajen daem Foda laew, so waea mie at woat waejen mie uk laewe.

58 Dit es daut Broot daut fomm Himel erauf kjeem, nich so aus daut Broot daut june Fodasch aute en storwe; waea dit Broot at woat eewich laewe."

59 Dit saed hee aus hee enn Kapernaum enne Sienagoog leare deed.

60 Donn saede fael fonn siene Jinja aus see daut heade: "Dit sent hoade Wead; waea kaun daut fedroage to heare?"

61 Aus Jesus wist daut siene Jinja doaraewa murde, fruach hee an auf see doawejen beleidicht weare.

62 "Waut woa jie dann doone wan jie woare daen Menschesaen seene trig doahan foare wua hee eascht wea?

63 De Jeist es dee waut Laewe jeft; daut Fleesch halpt nuscht. Dee Wead dee ekj ju jesajcht hab, sent Jeist en sent Laewe.

64 Oba doa sent walkje fonn ju waut nich jleewe." Jesus wist fonn Aunfank woont dee weare waut nich jleewde, en waea am ferode wudd.

65 En hee saed: "Doaromm saed ekj to ju, daut kjeena kaun no mie kome wan am daut nich fomm Foda jejaeft es."

66 Fonn donn aun jinje fael fonn sien Jinja trig, en jinje nich meeha met am met.

67 Donn saed Jesus to de Twalw: "Wel jie uk wajch gone?"

68 Siemon Peeta auntwuad am en saed: "Herr, no waem sull wie gone? Du hast de Wead waut eewjet Laewe brinje.

69 En wie ha jejleeft en sent onns secha daut du Christus, daen laewendje Gott sien Saen best."

70 Jesus auntwuad an: "Ha ekj nich ju Twalw jewaelt, en eena fonn ju es en Diewel?"

71 He raed fonn Judas Iescharijot, Siemon sien Saen, dan daut wea dee, dee am ferode wudd, en wea eena fonn dee Twalw.