Aus donn de Herr daut eascht wist daut dee Farisaea jeheat haude daut Jesus meeha Jinga kjreajch en deept aus Jehaun,

Wan Jesus selfst uk nich deept, dee Jinja deede,

feleet hee Judaea en jinjk wada no Galilaea.

Hee musst oba derch Samaria reise.

Donn kjeem hee no ne Staut enn Samaria dee heet Siekar, dichtbie daut biet Launt waut Joakopp sien Saen Joosaf jejaeft haud.

Doa wea dee Joakoppsborm. Jesus wea meed fonn de Reis, en saut doa biem Borm, wiel daut wea Medach.

Donn kjeem doa ne Fru fonn Samaria Wota to hole. Jesus saed to aea: "Jeff me to drinkje."

Siene Jinga oba weare no dee Staut jegone Aete to kjeepe.

Dee Samarietische Fru saed donn to am: "Wu kjemt daut, daut du, en Jud, mie, ne samarietische Fru, no en Drunk Wota frajchst?" Dan de Jude habe nuscht met de Samarieta to doone.

10 Jesus auntwuad en saed to aea: "Wan du de Gottesgow kjansd, en waea dit es dee die frajcht: 'jef mie to drinkje!' dan wusscht du am jefroagt habe, en hee wudd die laewendjet Wota jejaeft habe".

11 Dee Fru saed to am: "Herr, du hast hea nuscht wuamet du schappe kaunst, en dee Borm es deep; fonn wua hast du daut laewendje Wota?

12 Du best doch nich jrata, best du, aus uns Foda Joakopp de onns dis Borm jeef, ut daen he selfst, uk siene Saens en sien Fee jedrunke ha?"

13 Jesus auntwuad en saed to aea: "Waea fonn dit Wota drinkjt, daem woat wada darschte;

14 Oba waea fonn daut Wota drinkjt waut ekj jaewe woa, woat niemols wada darschte; oba daut Wota waut ekj jaeawe woa, woat en daem ne aewaranende Kjwal, waut nehecht kjwalt enn daut eewjet Laewe."

15 Dee Fru saed to am: "Herr, jef mie daut Wota, daut mie nich meeha darschte woat, en ekj nich meeha bruck kome en schape!"

16 Jesus saed to aea: "Go roop dien Maun, en komm haea."

17 De Fru saed to am: "Ekj hab kjeen Maun." Jesus saed to aea: "Daut hast du Rajcht wan du sajchst, Ekj hab kjeen Maun.

18 Dan du hast fief Manne jehaut, en daen du nu hast es nich dien Maun. En daem hast du de Woarheit jeraet."

19 De Fru saed to am: "Herr, ekj woa enn daut du en Profeet best.

20 Onnse Fodasch habe up disen Boajch aunjebaet, en jie saje daut enn Jerusalem es de Staed wua Mensche sulle aunbaede."

21 Jesus saed to aea: "Fru, jleew mie, de Tiet woat kome wan jie nich opp disen Boajch, uk nich enn Jerusalem daem Foda woare aunbaede.

22 Jie weete nich waut jie aunbaede; wie weete waut wie aunbaede, dan daut Heil kjemt fonne Jude.

23 Oba doa woat ne Stund kome, en es nu aul, wan dee woarhauftje Aunbaeda daem Foda em Jeist en enne Woarheit woare aunbaede; dan de Foda seakjt no soone Aunbaeda.

24 Gott es Jeist, en dee am aunbaede, motte aunbaede em Jeist en enne Woarhiet."

25 De Fru saed to am: "Ekj weet daut dee Mesias kjemt, dee doa Christus heet. Wan dee kome woat, dee woat onns aules dietlich moake."

26 Jesus saed to aea: "Ekj, dee met die raed, sie dee Mesias."

27 En doaraewe kjeeme siene Jinja en fewunndade sikj daut he met de Fru raed, oba kjeena saed, "Waut seakjst du? oda: woaromm raetst du met aea?"

28 Dee Fru leet aeare Wotakruck stone en jinjk aea Wajch enne Staut ennen en saed to de Maunslied:

29 "Komt, seet en Maun dee mie aules jesajcht haft waut ekj jemols jedone hab! Kunn dit dee Christus senne?"

30 Donn jinje see ute Staut erut en kjeeme no am.

31 Enntwesche saede siene Jinja to am: "Meista, at doch!."

32 Oba hee saed to an: "Ekj hab aete to aete wua jie nusscht fonn weete."

33 Dee Jinja saede eena tom aundra: "Haft irjentwaea am waut to aete jebrocht?"

34 Jesus saed to an: "Mien Aete es daem sien Wele to doone dee mie jeschekjt haft, en sien Woakj foadich to moake.

35 Saj jie nich doa sent noch feeha Moonat en dann kjemt de Eifst? Oba ekj saj ju: Kjikjt emol, en seet de Arnt, dee es aul Riep en reed toom arnte.

36 en waea doa arnte deit, kjricht Loon, en saumelt Frucht fa daut eewjet Laewe, soo daut dee waut doa seit, en dee waut doa arnte deit, sikj beid toop freie kjenne.

37 Dan hia es dee Spruch woa: Eena seit, en sestwea arnt.

38 Ekj schekjt ju daut to arnte wuafaea jie nich jeoabeit haude; aundre ha jeoabeit en jie sent enn aeare Oabeit ennen jekome."

39 En fael fonn dee Samarieta en dee Staut jleewda aun am, wiel dee Fru to an jesajcht haud: "Hee saed mie aules waut ekj jedoone hab."

40 Aus dee Samarieta donn no am kjeeme, prachade see am daut hee bie an bliewe sull; en hee bleef doa twee Doag. En fael mea jleewde aun am weajen siene Wead,

42 en saede to de Fru: "Nu jleew wie nich meeha bloos waeajen diene raed, wie habe selfst jeheat, en weete daut dit werkjlich Christus, de Welt aea Heilaunt es."

43 Omm twee Doag jinkj he fonn doa no Galilaea,

44 Dann Jesus selfst saed, daut en Profeet haft enn sien eajen Launt kjeene Ea.

45 Aus he donn no Galilaea jekome wea, neeme de Galilaea am opp, wiel see haude aules jeseene waut hee enn Jerusalem jedone haud: see jinje uk no daut Fast.

46 Jesus kjeem donn wada no Kana enn Galilaea wua hee daut Wota to Wien jemoakt haud. En doa wea enn Rejearunks-be-aumte fonn Kapernaum, daem sien Saen wea Krank.

47 Aus dee head daut Jesus fonn Galilaea jekome wea, jinkj hee han en prachad am tom kome en sien Saen to heele, wiel dee wea doodes krank.

48 Donn saed Jesus to am: "Wan jie nich Teakjens en Wuunda seene, wel jie nich jleewe.

49 De Rejearungs-be-aumta saed to am: "Herr, komm eeha mien Kjint stoaft!"

50 Jesus saed to am: "Go dien Wajch, dien Saen laeft!" Dee Maun jleewd daut Wuat waut Jesus to am jesajcht haud, en jinkj sien Wajch.

51 En aus he oppem Trigwajch wea, kjeeme siene Deena en saede to am: "Dien Saen laeft!"

52 Donn fruach hee an omm woone Tiet daut met am wea baeta jeworde, en see saede: "Jistre, klok eent no Medach feleet am daut Feeba."

53 Donn wist dee Foda daut daut krakjt dee Teit wea aus Jesus to am jesajcht haud: "Dien Saen laeft." En hee selfst en siene gaunse Famielje jleewde.

54 Dit es nu daut tweede Teakjen daut Jesus deed aus hee fonn Judaea no Galilaea jekome wea.

Bible Gateway Sponsors