21 Nodaem leet Jesus sikj wada seene fonn siene Jinja biem tibearische Maea. Daut pasead so aus dit:

Siemoon Peeta, Toomas dee Tweelinkj, Natanael fonn Kana en Galilaea, Tsebedaeus siene Saens, en noch twee aundre Jinja weare toop.

Siemon Peeta saed to an: "Ekj go fesche." See saede to am: "Wie woare met die met kome." See jinje rut, steaje enne Lomm enenn, en dee Nacht jreepe see nusscht."

Tiedich tsemorjenst stunnt Jesus aum Eewa, oba de Jinja wiste nich dautet Jesus wea.

Donn fruach Jesus an: "Ha jie kjeene Fesch?" See auntwuade am: "Nae!"

Hee saed to an: "Schmiet daut Nat aune rajchte sied fonne Lomm, dan woa jie finje." See schmeete daut, en donn haude see soo fael daut see daut Nat nich kunne enenn krieeje.

Donn saed dee Jinja daem Jesus leef haud to Peeta: "Daut es de Herr!" Aus Siemoon Peeta head dautet de Herr wea, neem hee sien Wanikj eromm, wiel hee wea noaktich, en schmeet sikj em Maea enenn.

Oba dee aundre Jinja kjeeme enn daut kjleene Lomm, wiel see weare nich wiet fomm Eewa, mau bie hunndat Meeta, en schlapte daut Nat foll Fesch.

Aus see donn oppem Launt enopp steaje, sage see en Kolefia aul reed, en Fesch oppem Fia, en Broot.

10 Jesus saed to an: "Brinjt fonn dee Fesch dee jie jejraepe ha."

11 Siemoon Peeta jinkj en schlapt daut Nat foll groote Fesch oppem Launt enopp, - hunndat dree-e-feftich, en wan doa uk so fael weare, reet daut Nat doch nich twei.

12 Jesus saed to an: "Komt Freestikj aete!" Kjeena fonn dee Jinja woagd sikj am to froage: "Waea best du?" wiel see wiste dautet dee Herr wea.

13 Jesus kajeem en neem daut Broot en jeef an daut, uk fonn dee Fesch.

14 Dit wea nu daut dredde Mol, daut Jesus sikj jeoppenboat haud to siene Jinja no daem daut hee fom Doot wea oppjestone.

15 Aus see jeaete haude, saed Jesus to Siemoon Peeta: "Siemoon, Jonas Saen, hast du ne jratre Leew fa mie aus dise?" Hee saed to am: "Jo, Herr, du weetst daut ekj die goot sie." Jesus saed: "Dan fooda miene Lama!"

16 Hee saed tom tweede mol to am: "Siemoon, Jonas Saen, hast du mie Leef?" Hee saed to am: "Jo, Herr, du weetst daut ekj die goot sie." Jesus saed to am: "Dan weid miene junge Shop."

17 Hee saed daut dredde mol to am: "Siemoon, Jonas Saen; best du mie goot?" Peeta wea jeschloage daut hee am daut dredde mol fruach, "Best du mie goot?" en saed to am: "Herr, du weetst aules, du weetst daut ekj die goot sie." Jesus saed to am: "Fooda miene junge Shop.

18 Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj die: aus du jinje weascht, holdsd du die selfst daen Gort omm en jingst wuaemma du han wust, oba wan du woascht oolt senne, woascht du diene Henj utstrakje, en sestwaea woat die daen Gort aunhole, en woat die handroage wua du nich han west."

19 Hee saed dit omm aun to diede derch waut fonn Doot hee Gott feharliche wudd. Aus hee daut jesajcht haud, saed hee to am: "Folj mie no!"

20 Peeta dreid sikj donn omm en sach daen Jinja daem Jesus Leef haud, dee sikj uk biem Owenkost aete aun Jesus sien Brost jelaent haud en jefroagt haud, "Waea es dee, dee die ferode woat?" - aus Peeta daem sach saed hee to Jesus: "Herr, ei waut met disem?"

22 Jesus saed to am: "Wan ekj wel habe daut dee saul hia bliewe bott ekj trigj kom, waut jeit die daut aun? Folj du mie no!"

23 Dise raed jinkj donn romm mank dee Breeda daut dis Jinja nich stoawe wudd, oba Jesus saed nich to am daut hee nich stoawe wudd, oba, "wan ekj wel daut hee hia bliewe saul bott ekj trigj kom, waut jeit die daut aun?"

24 Dit es dee Jinja dee Zeichness jeft fonn dise Dinje, en haft dee dol jeschraewe, en wie weete daut sien Zeichnes woa es.

25 Doa sent uk fael aundre dinje dee Jesus deed, en wan dee aule sulle eenselt dol jeschraewe woare, wudd ekj denke daut de Welt selfst nich wudd Ruem habe fa aul dee Beakja.