14 Lot ju nich daut Hoat beonruije! Jleeft aun Gott, jleeft uk aun mie.

En mien Foda sien Hus sent fael Woninj. Wan daut aundasch wea wudd ekj ju daut jesajcht habe. Ekj go junt ne Staed reed to moake.

En wan ekj han go ne Staed fa ju reed tomoake, woa ekj trigj kome en junt no mie selfst hole, daut jie uk kjenne doa senne wua ekj sie.

En jie weete wua ekj han go, en jie weete uk daen Wajch."

Toomas saed to am: "Wie weete nich wua du han deist; woo kje wie dan daen Wajch weete?"

Jesus saed to am: "Ekj sie de Wajch, de Woarheit, en daut Laewe; kjeena kjemt nom Foda buta derch mie.

Wan jie mie jekjant haude, wudd jie mien Foda uk jekjannt habe. Fonn nu aun kjann jie am, en ha am jeseene."

Filip saed to am: "Herr, wies onns daem Foda, daut woat onns tooreakje."

Jesus saed to am: "Soo lang sie ekj aul bie ju, en du kjanst mie nich, Filip? Waea mie jeseene haft, haft daem Foda jeseene! Woo sajst du dan: Wies uns daem Foda?

10 Jleefst du nich daut ekj emm Foda sie, en daut dee Foda enn mie es? Dee Wead dee ekj raed, raed ekj nich ut mie selfst; oba dee Foda dee enn mie wont, dee deit siene Woakje enn mie.

11 Jleew mie daut ekj emm Foda sie, en de Foda enn mie es. Wan sest nich, dan jleew omm dee Woakje haulwe.

12 Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju: Waea aun mie jleewft, woat dee Woakje uk doone dee ekj doo, en woat uk noch jratre aus dise doone wiel ek trigj no mien Foda go.

13 En wautemma jie enn mien Nome baede woare, daut woa ekj doone, daut de Foda enn daem Saen feharlicht woat.

14 Wann jie irjendwaut froage enn mien Nome, daut woa ekj doone.

15 Ha jie mie leef, dan hoolt miene Jebote.

16 En ekj woa daem Foda baede en hee woat ju en aundra Treesta jaewe, dee eewijch bie ju bliewe woat,

17 daut es dee Jeist de Woarheit, daem de Welt nich kjriee kaun, wiel dee sit daem nich, en kjannt daem uk nich. Oba jie kjanne daem, wiel hee blift bie ju en woat en ju senne.

18 Ekj woa ju nich so aus Weise-kjinja lote; ekj kom wada no ju.

19 Noch ne kjleene Tiet en dan woat de Welt mie nich mea seene; oba jie seene mie, en wiel ekj laew, woa jie uk laewe.

20 Wan dee Dach kjemt, woa jie weete daut ekj emm Foda sie, en daut jie enn mie sent, en ekj enn ju.

21 Waea miene Jeboote haft en dee helt, dee eset waut mie leef haft. En waea mie leef haft, daem haft de Foda leef, en ekj woa am leef habe, en woa mie am oppenboare."

22 Judas [nich Iescharijot] saed to am: "Herr, Waut es doa passeat daut du die to onns west oppenboare, oba nich to de Welt?"

23 Jesus auntwuad en saed to am: "Wan irjentwaea mie leef haft, dee woat miene Wead hoole; en daem woat mien Foda leef habe, en wie woare no daem kome en moake onns bie am tus.

24 Waea mie nich leef haft, helt miene Wead nich, en daut Wuat waut jie heare es nich mient, oba daem Foda sient dee mie jeschekjt haft.

25 Dise dinje ha ekj junt jesajcht wiel ekj noch bie junt sie,

26 Oba dee Treesta, de Heilje Jeist, daem de Foda woat enn mien Nome schekje, dee woat ju aules leare, en woat ju aun aules denkje halpe waut ekj junt jesacht hab.

27 Ekj lot ju daen Fraed, miene Fraed jaew ekj ju; ekj jaew ju nich so aus de Welt jeft. Lot ju nich em Hoat beonruije, en doot ju nich engste.

28 Jie heade mie to ju saje: Ekj go wajch en kom wada no ju. Haud jie mie leef, dan wudd jie ju freie daut ekj nom Foda go, wiel de Foda es jrata aus ekj.

29 En ekj ha ju daut nu jesajt eeha daut paseat, daut jie jleewe woare wan daut paseat.

30 Ekj woa nich mea fael met ju raede, dan dee Weltharscha kjemt en haft nusscht aun mie,

31 oba daut de Welt weete mucht daut ekj daem Foda leef hab, en so aus mien Foda mie befoole haft, so doo ekj. Stot opp, wel wie weeda gone."