12 Donn sas Doag fer Pasa kjeem Jesus no Betanean, wua Latsarus wea, daem hee haud fomm Doot oppjewakjt.

Doa muake see am en Owentkost, en Marta bedeend; oba Latsarus wea eena fonn dee, dee bie am aum Desch saut.

Donn neemm Marie een Punt seeha dearet, reinet Nardeneelj en goot daut aewa Jesus siene Feet, en dreajd am de Feet met aere Hoa; en daut gaunse Hus wea foll fonn daem Jeruech.

Donn saed eena fonn sien Jinja, Judas Iescharijot, dee am nohaea ferode deed;

"Wuaromm wort dise Saulweelj nich fa dartich Punnt fekofft, en daut Jelt dee Oame jejaeft?"

Dit saed hee nich daut hee omm dee Oame waut drommjeef, oba wiel hee en Deef wea, en druach de Jelttausch, en neem fa sikj selfst fonn daut waut doa enenn jelajcht wort.

Donn saed Jesus, "Lot aea tofraed! Dit haft see to mien Bejrafnesdach jedone.

Dan dee Oame ha jie emma bie ju; oba mie woa jie nich emma habe."

Doa weare fael Jude waut daut wiste daut hee doa wea, en see kjeeme nich bloos waeajen Jesus, oba uk Latsarus to seene daem hee fomm Doot oppjewakjt haud.

10 Oba dee Huagapriesta worde sikj eenich see wudde Latsarus uk doot moake;

11 wiel waeajen am feleete fael Jude en jleewde aun Jesus.

12 De naeakjste Dach, es fael Follkj dee tom Fast jekome weare, heade daut Jesus no Jeruslaem kjeem,

13 neeme see Palmasta en jinje am entjaeajen en schrieeje: "Hoosauna! Jesaeajent es dee, dee emm Herr sien Nome kjemt! Iesrael aea Kjeenich!"

14 En Jesus funk en Aeseljoalinkj en sad sikj doa enopp; soo auset jeschraewe steit:

15 "Fercht die nich, du Dochta Tsions! Kjikj! dien Kjeenich kjemt no die jeraede opp en Aeseljoalinkj!"

16 Dee Jinja festunnde dit nich emm aunfank, oba aus hee eascht feharlicht wea, dochte see doaraun daut soont fonn am jeschraewe wea, en daut see daut to am jedone haude.

17 Daut Follkj oba daut bie am wea aus hee Latsarus fomm Grauf rut roopt en am oppwakjt fom Doot jeewe am Zeichnes.

18 Doaromm jinkj daut Folkj am to trafe, wiel see haude jeheat daut hee dit Wunndateakjen jedone haud.

19 Donn saede de Farisaea eena tom aundre: "Jie seene daut jie nusscht jewenne; Kjikt; de Welt es am hinjaraun jegone!"

20 Nu weare doa uk waltje Jrieche unja dee, dee nom Fast jinja doa auntobaede.

21 Dee kjeeme no Filip, dee fonn Betseede enn Galilaea wea, en saede to am: "Herr, wie wudde jearen Jesus seene."

22 Filip jinkj en saed Aundrees daut, en Filip en Aundrees jinja en saede Jesus daut.

23 Jesus auntwuad an en saed: "Dee Stunnd es jekome daut de Menschesaen sull feharlicht woare.

24 Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju, wan en Weitkuarn nich enne Ead felt en stoaft, bliftet auleen. Wan daut oba stoaft, dan brinjt daut fael Frucht.

25 Waea sien Laewe leef haft woat daut feleare; waea sien Laewe en dise Welt haust, woat daut hoole tom eewjet Laewe.

26 Wan mie waea deent, lot daem mie no folje; en wua ekj sie doa saul mien Deena uk senne. Wan waea mie deent, daem woat mien Foda eare.

27 Nu es miene Seel bedrekjt, en waut kaun ekj saje? Foda, rad mie fonn dise Stund? Oba dit es wuaromm ekj en dise Stuund sie enenn jekome.

28 Foda, doo dien Nome feharliche." Donn kjeem ne Stem fom Himel: "Ekj hab daen aul feharlicht en woa daen wada feharliche."

29 De Mensche dee doaromm stuunde saede donn: "Daut rummelt;" aundre saede: "En Enjel haft met am jeraet."

30 Jesus auntwuad en saed: "Dise stemm kjeem nich weajen mie, oba omm junet haulwe.

31 Nu es Jerecht opp dise Welt; nu saul de Welt Harscha erut jeschmaete woare.

32 En ekj, wan ekj fonn dise Ead woa nehecht jehowe woare, woa ekj aule Mensche no mie trakje."

33 Dit saed hee omm auntodiede waut fa en Doot hee stoawe wudd.

34 De Mensche saede donn to am: "Wie ha utem Jesats jeheat daut dee Christus fa emma bliewe woat; woo sajchst du dan daut de Menschesaen mott nehecht jehowe woare? Waea es dis Menschesaen?"

35 Donn saed Jesus to an: "Noch en kjleenet Stoot es daut Licht bie ju. Waundelt wiel jie daut Licht habe, wan nich, dan woat ju de Diestanes enn hole. Dee waut en Diestanes romm jeit weet nich wua hee hanjeit.

36 Jleeft aun daut Licht soo lang aus jie daut Licht habe, daut jie Lichtkjinja woare kjenne."

Aus hee dit jesajcht haud, jinkj hee wajch en festuak sikj fonn an.

37 Oba wan hee uk so fael Wunndateakjens fer an jedone haud, jleewde see doch nich aun am:

38 daut daut Wuat daut Jesaja saed sull erfelt woare: "Herr, wea jleeft onns Berecht? en waem es daem Herr sien stoakje Oarm jeoppenboat?"

39 Doaromm kunne dee nich jleewe, wiel Jesaja uk saed: "Hee haft aere Uage blint jemoakt, en aea Hoat fehoat, daut see met de Uage nich sulle seene, en nich met aea Hoat festone daut see sikj bekjeade en ekj an heele sull".

41 Dit saed Jesaja es hee siene Harlichtkjet sach en fonn am raed.

42 Oba sogoa faele fonn dee Faeaschte jleewde aun am: Oba omm de Farisaea aearet haulwe bekjande see am nich, daut see nich ute Sienagoog wudde erut jeschtopt woare,

43 wiel see wulle leewa de Mensche Ea habe aus Ea fonn Gott.

44 Jesus schriech donn lud tom Folkj: "Waea aun mie jleeft, jleewt nich aun mie, oba aun daem dee mie jeschekjt haft.

45 En wea mie sit, sit daem dee mie jeschekjt haft.

46 Ekj sie enn dise Welt enenn jekome en Licht to sene, daut en jieda dee aun mie jleeft, nich em Diestre blift.

47 En weaemma mien Wuat heat en nich jleeft, daem woa ekj nich rechte, dan ekj sie nich en dise Welt jekome dee to rechte, oba dee seelich to moake.

48 Dee waut mie aufsajt en miene wead nich aunnemt, haft daut waut am rechte woat - daut Wuat, waut ekj jeraet ha, woat am rechte aum latse Dach.

49 Dan ekj ha nich ut mie selfst jeraet; dan de Foda dee mie jeschekjt haft, dee haft mie en Befael jejaeft, waut ekj saje sull en waut ekj bekaunt moake sull.

50 En ekj weet daut sien Jebot es daut eewje Laewe. Doaromm, waut ekj bekaunt moak, raed ekj so aus de Foda mie daut jesajcht haft.

Bible Gateway Sponsors