10 "Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju: Waea nich derch dee Daea em Schopstaul enenn jeit, oba irjent aundawaeaje aewaklautat, es en Deef en en Merda.

Waea derch de Daea enenn jeit es de Schophoad.

Fa daem moakt de Daearewajchta op, en de Schop heare siene Stem; hee roopt siene eajne Schop biem Nome en leit daen rut.

En wan hee aul siene eajne Schop eascht buta haft, jeit hee feropp en dee Schop folje am no, wiel see kjanne siene stem.

Oba en Framda wudde see niemols folje, oba wudde wajch ranne wiel see daem Framda sienne Stem nich kjanne.

Jesus bruckt dit Biespel; oba see festunnde nich waut hee an doamet saje wull.

Donn saed Jesus wada to an: "Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju: Ekj sie de Daea fa de Schop.

Aul dee waut jeemols fer mie jekome sent, sent Deew en Reiba, oba dee Schop horchte daen nich.

Ekj sie de Daea; waeaemma derch mie ennen jeit, woat seelich woare, en woat ennen en rut gone, en woat Weid finje.

10 Dee Deef kjemt bloos tom staele, doottomoake, en to fenichte. Ekj sie jekome daut dee Mensche muchte laewe habe, en daut see Aewafluss kjaene habe.

11 Ekj sie de goode Hoad. Dee goode Hoad jeft sien laewe fa de Schop.

12 De Kjnacht rant wach, wiel hee en Kjnacht es, en nich de Hoad, en dee Schop nich eajent; hee sit daen Wulf kome en felat de Schop en stakjt ut; en de Wulf festreit dee Schop.

13 Dee Kjnacht rant wajch wiel hee en Kjnacht es en jeft nich waut dromm um dee Schop.

14 Ekj sie dee goode Hoad en kjann miene Schop, en dee mienje kjanne mie.

15 Soo aus de Foda mie kjannt, soo kjann ekj uk daem Foda, en ekj laj mien laewe dol fa de Schop.

16 En ekj hab uk noch aundre Schop waut nich fonn dise Haead sent, dee mott ekj uk brinje, en dee woare miene Stem heare, en doa woat eene Haead senne en een Hoad.

17 Doaromm haft mien Foda mie leef, wiel ekj mien Laewe han laj daut ekj et wada opp naem.

18 Kjeena nemt daut fonn mie wajch, oba ekj laj daut ut mie selfst dol. Ekj ha dee Follmacht daut han to laje, en ekj ha dee Follmacht daut wada opp to naeme. Dis Befael hab ekj jekjraeaje fonn mien Foda."

19 Doawaejen wea doa wada ne onneenichkjeit mank de Jude waeajen siene Raed.

20 En faele fonn an saede: "Hee haft enn beese Jeist en es rosent; wuaromm horch jie no am?"

21 Aundre saede: "Dit sent nich Wead dee soone raet dee fonn en beese Jeist besaete es. Kaun en beese Jeist enn Blinja siene Uage opmoake?"

22 Daut wea Winta, en dee Ennweiunksfast Tiet.

23 En Jesus jinkj en Salomo siene Fealeew.

24 Donn fesaumelde de Jude sikj romm am en saede: Woo lang helst du onns em Twiewel? Wan du de Christus best, dan saj onns daut kloa en Dietlich."

25 Jesus auntwuad an: "Ekj saed ju, en jie jleewe nich. Dee Woakje dee ekj en daem Foda sien Noma doo zeije fonn mie;

26 oba jie jleewe nich wiel jie nich fonn miene Schop sent.

27 Miene Schop heare miene Stemm, en ekj kjann an; en see folje mie no;

28 en ekj jaew an daut eewjet Laewe, en see woare niemols ommkome, en kjeena kaun dee ut miene Haunt riete.

29 Mien Foda, dee mie dee jejaeft haft, es jrata aus aules, en kjeena kaun dee ut mien Foda siene Haunt riete.

30 Ekj en de Foda sent eent."

31 Donn hoowe de Juda wada Steena opp am to steenje.

32 Jesus auntwuad an: "Ekj hab ju fael goode Woakje jewaese fom Foda; waeajen woone fonn dee Woakje wel jie mie steenje?"

33 De Jude saede to am: "Wie steenje die nich waeajen en goodet Woakj, oba waejen daut Lastre, wiel du, en Mensch, die to Gott moakst."

34 Jesus auntwuad an: "Steitet enn jun Jestas nich jeschraewe: Ekj saed, jie sent Jeta?

35 Wan hee dee Jeta nannd no daen daut Gotteswuat kjeem, en dee Schreft kaun nich jebroake woare;

36 saj jie fonn daem, daen de Foda jeheilicht haft en enne Welt jeschekjt haft: 'Du deist lastre' wiel ekj saed daut ekj Gottes Saen sie?

37 Wan ekj nich mien Foda siene Woakje doo, dann jleewft mie nich.

38 Oba wan ekj doo, wan jie mie uk nich jleewe, jleeft waens dee Woakje daut jie daut seene en jleewe daut de Foda en mie es, en ekj enn am sie."

39 Doaromm fesochte see wada am faust to naeme. Oba hee jleppt an derche Haenj.

40 Hee jinkj donn wada wajch aewa daen Jordan no dee Staed wua Jehaun eascht jedeept haud, en bleef doa.

41 Donn kjeeme faele no am en saede: "Jehaun deed kjeene Wunndateakjens, oba aules waut Jehaun fonn dis Maun jesajcht haft es soo."

42 En faele jleewde doa aun am.