Jakoobus, Gott en daem Herr Jesus Christus sien Sklow, aun dee twalw Stam dee wiet en breet festreit sent, en Gruss.

Raeakjent daut aus Freid, miene Breeda, wan jie enn feschiedne Proow enenn faule,

dan jie weete daut dee Proow doato es daut jie doaderch bestone kjenne.

Lot jun Staunthauft en follet Woakj ha, soo daut jie kjenne Follkome en Follstendich senne, daut junt daut aun nusscht faelt.

Wan irjent waem daut aun Weisheit faelt, dan lot am Gott doano froage, dan hee jeft daut aulem oone waut trig to hoole, oda daut hee am waut faeaschmiete woat, en am woat daut jejaeft woare.

Oba lot am enn Gloowe froage, en nich twiewle: dan waea twiewelt es soo aus ne Wal em Maea, daut fonn daem Wint bewaeajt, en han en haea jedraewe woat.

Lot soon Maun nich denke daut hee irjent waut fom Herr kjriehe woat.

Soon Maun es wankelmietich, onnbestendich enn aul siene Waeaj.

Oba lot en deemietja Brooda sikj puche enn sien huage Staunt,

10 en dee Rikja enn sien laeaja Staunt, dan soo aus dee Bloom em Graus woat hee feschwinje.

11 Dan de Sonn kjeem opp met en heeta Wint en fedreajd daut Graus, en dee Bloom felt auf, en daut schmocket es fedorwe. Soo woat uk dee rikje Maun enn siene Waeaj feschwinje.

12 Jesaeajent es dee Maun dee uthelt wan am jeprooft woat, dan wan hee bewoat es, woat hee ne Laewskroon kjriehe, dee de Herr daen fesproake haft dee am leef ha.

13 Wan en Mensch fesocht woat, saul hee nich saje daut Gott am feseakjt. Dan Gott kaun nich met Beeset fesocht woare, en hee feseakjt uk kjeenem.

14 Oba en jieda eena woat fesocht derch siene eajne Losst, enn daem daut am wajch jelockt en wajch jetrokke woat.

15 En dan wan dee Losst sikj jewartelt haft, brinjt dee de Sind, en wan dee Sind follkome es, brinjt dee daen Doot.

16 Lot junt nich feleide, miene leefste Breeda!

17 Jiede goode en follkomne Gow kjemt fonn Bowe, fonn daem Licht Foda, bie waem doa kjeene Staed es to endre, oda Schaute Wakjsel.

18 Derch sien eajnet Faeanaeme haft hee onns derch daut Woarheits Wuat tom Laewe jebrocht, daut wie daut easchte Frucht sulle senne fonn daut waut hee jeschaufe haft.

19 Doaromm, miene leeftse Breeda, lot en jieda Mensch schwind senne tom heare, langsam tom raede, langsam Doll to senne.

20 Dan Menschewutt deit Gott siene Jerajchtichkjeit nich wiede stale.

21 Doaromm lajcht aulet Onnreinet auf, en daut grootet Beeset, en naemt enn Saunftmoot daut ennjeplauntet Wuat aun daut june Seele rade kaun.

22 Oba jie sele uk soone senne dee daut Wuat doone, en nich bloos heare, wiel dan schmaea jie junt selfst aun.

23 Dan wan jeemaunt daut Wuat heat, en daut oba nich deit, dan es hee soo aus en Maun dee sien natearlichet Jesecht enn en Speajel sit.

24 Dan hee bekjikjt sikj selfst en jeit wajch en fejat platslich wooet am sach.

25 Waea oba enn daut follkomne Jesats de Frieheit ennen kjikjt, en doabenne blift, en es nich en fejaetsaume Heara, oba deit wautet sajcht, dee woat jesaeajent senne enn aules waut hee deit.

26 Wan waea meent daut hee relijeesisch es, oba helt siene Tung nich em Toom, schmaeat sikj selfst aun, en sien relijeesisch senne es fejaefs.

27 Reine en ajchte Relijoon fer Gott daem Foda es dit: dee Weise en Waetfruehes enn aea Aelend beseakje, en sikj fonne Welt rein hoole.