A A A A A
Bible Book List

Izajáš 22 Bible 21 (B21)

Ortel nad Jeruzalémem

22 Ortel nad Údolím vidění: [a]

Co je ti,
že jsi celé vystoupilo na střechy,
město plné křiku a bouření,
město hýření?
Tví mrtví nebyli mečem zabiti,
v boji nepadli.
Všichni tví vůdci se rozprchli,
bez výstřelu z luku byli zajati.
Všichni tví utečenci byli spoutáni,
jakkoli daleko utekli.
A proto říkám: „Nechte mě,
abych se hořce vyplakal.
Utěšit se mě nesnažte –
můj lid stihla záhuba!“

Pán, Hospodin zástupů,
způsobil v Údolí vidění
den hrůzy, porážky a zmatení,
den boření hradeb a křiku mezi horami.
Elam svůj toulec uchopil,
muži na vozech a na koních,
i Kír ukázal svůj štít!
Vozy zaplavily tvá krásná údolí,
brány obklopili jezdci na koních –
Juda byl zbaven ochrany!

V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. [b] Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce. 10 Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby, 11 a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. [c]

Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budoval!

12 Pán, Hospodin zástupů,
vás volal toho dne:
„Plačte a truchlete,
oholte hlavy, pytlem se oblečte!“
13 A hle – radost a veselí,
porážení dobytka, zabíjení ovcí,
masné hody, vinné pitky:
„Jezme a pijme,
vždyť zítra zemřeme!“

14 Hospodin zástupů mi řekl do uší: „Ten hřích vám nebude odpuštěn až do smrti.“ Tak praví Pán, Hospodin zástupů.

Ortel nad Šebnou a Eliakimem

15 Toto praví Pán, Hospodin zástupů:

Jdi říci tomu slouhovi,
správci paláce Šebnovi:
16 Co tu pohledáváš?
Co myslíš, že tu znamenáš,
že sis tu dokonce i hrobku vytesal?
Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce,
místo odpočinku sis vykutal ve skále.
17 Jen se, ty hrdino, podívej,
jak tě Hospodin pevně popadne,
jak prudce s tebou zatřese!
18 Zavine tě do klubíčka jako míč,
zakutálí tě do širé krajiny.
Tam umřeš i s chloubou svých vozů –
domu svého pána jsi dělal ostudu!
19 Z tvého postavení tě vyženu,
budeš zbaven svého úřadu!

20 V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova, 21 obléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. 22 Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. 23 Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. 24 Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků – všemožné drobné nádobí od pohárků až po džbány.

25 V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne a náklad na něm visící se roztříští. Tak promluvil Hospodin.

Footnotes:

  1. Izajáš 22:1 slovní hříčka: Údolí vidění (Ge-chizajon) připomíná jméno jeruzalémského údolí Ge-hinom
  2. Izajáš 22:8 1.Král 7:2; 10:16–17
  3. Izajáš 22:11 2.Král 20:20; 2.Let 32:1–5
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes