A A A A A
Bible Book List

Izajáš 11 Bible 21 (B21)

Jišajův výhonek

11 Z Jišajova pařezu vyrazí proutek,
výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. [a]
Duch Hospodinův na něm spočine –
Duch moudrosti a chápání,
Duch rozhodnutí a odvahy,
Duch poznání a úcty k Hospodinu;
úctou k Hospodinu bude prostoupen.

Nebude soudit podle zdání svých očí,
nebude se řídit tím, co uslyší.
Spravedlivý soud přinese chudým,
poníženým v zemi právo zajistí.
Holí svých úst bude tlouci zemi,
dechem svých rtů zničí ničemy.
Na bedrech přepáše se spravedlností,
věrnost ponese jako pás na bocích.

Vlk bude bydlet s beránkem,
leopard ulehne vedle kůzlete;
tele se bude pást [b] spolu s lvíčetem
a malé dítě je povede.
Kráva a medvědice budou na pastvě,
jejich mláďata si lehnou společně
a lev bude žrát slámu jako dobytče.
Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije,
batole sáhne do hadího doupěte.

Už žádná zloba, už žádná záhuba
nikde na celé mé svaté hoře –
země bude plná poznání Hospodina,
tak jako vody naplňují moře!

Pán shromáždí Izrael

10 V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné.

11 V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, [c] aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše, Elamu, Babylonie, Chamátu i z mořských ostrovů.

12 Před národy zvedne korouhev,
shromáždí rozehnaný Izrael;
rozptýleného Judu posbírá
ze čtyř světových stran.
13 Efraimova [d] závist vymizí,
Judova nevraživost bude skončena.
Efraim už nebude závidět Judovi,
Juda přestane Efraima napadat.
14 Vrhnou se na západ, na filištínské svahy,
národy na východě spolu vyplení.
Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb,
i Amonci je budou poslouchat.

15 Hospodin vysuší záliv Egyptského moře,
na Eufrat máchne rukou své vichřice
a rozdělí jej na sedm ramen,
aby se dal přejít v sandálech.
16 Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek,
pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán,
tak jako kdysi vznikla pro Izrael
toho dne, kdy vyšel z Egypta.

Footnotes:

  1. Izajáš 11:1 1.Sam 16:1; Iza 4:2; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zach 3:8; 6:12
  2. Izajáš 11:6 podle Kum (MT: tele a krmný dobytek)
  3. Izajáš 11:11 srov. Exod 6:6
  4. Izajáš 11:13 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izraelské království
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes