Add parallel Print Page Options

Matig-a sing Ulo ang mga Israelinhon

48 “Pamati kamo nga mga kaliwat ni Jacob, kamo nga ginatawag Israel, kag naghalin sa tribo ni Juda. Nagasumpa kamo sa ngalan sang Ginoo, kag nagatawag kamo sa Dios sang Israel. Pero indi ini sinsero, kay indi matarong ang inyo kabuhi. Ginatawag pa ninyo ang inyo kaugalingon nga mga pumuluyo sang balaan nga siyudad kag nagasiling kamo nga nagasalig kamo sa Dios sang Israel, nga ang iya ngalan Ginoo nga Makagagahom.” Nagasiling siya sa inyo, “Gintagna ko na sang una kon ano ang matabo sa palaabuton. Kag sa hinali lang gintuman ko ini. Nahibaluan ko kon ano katig-a sang inyo ulo. Ang inyo liog daw pareho katig-a sang salsalon kag ang inyo agtang daw pareho katig-a sa saway. Amo gani nga ginsugid ko na nga daan sa inyo ang akon himuon. Sa wala pa ini matabo ginpahibalo ko na ini sa inyo agod indi kamo makasiling nga ang inyo mga dios-dios nga hinimo halin sa kahoy kag metal amo ang nagtagna kag nagtuman sini. Nabatian ninyo ang akon mga gintagna kag nakita ninyo ang katumanan sini, pero indi ninyo pagbatunon nga ako ang naghimo sini. Sugod subong sugiran ko kamo sang bag-o nga mga butang nga wala ko pa ginpahayag sa inyo; wala pa ninyo mahibaluan. Karon ko pa lang ini ginahimo kag wala pa sang una, agod indi kamo makasiling nga nahibaluan na ninyo ini. Wala kamo makabati ukon makaintiendi sini nga mga butang kay halin pa sang una nagpabungol-bungol kamo. Nahibaluan ko kon ano kamo ka maluibon, kay halin pa sang inyo pagkatawo mga rebelde na kamo. Para sa akon kadungganan, punggan ko ang akon kaakig sa inyo, agod indi kamo malaglag. 10 Pamati! Tinluan ko kamo, pero indi pareho sa ginahimo sa pilak, kay tinluan ko kamo paagi sa pag-antos. 11 Himuon ko ini para sa akon kadungganan. Indi gid ako magtugot nga mahuy-an ako kag mapadunggan ang iban nga dios.

12 “Pamati kamo sa akon, kamo nga taga-Israel nga akon ginpili. Ako ang Dios; ako ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan. 13 Ako mismo ang nagbutang sang pundasyon sang kalibutan kag naghumlad sang kalangitan. Kon magmando ako sa ila, ginatuman nila.

14 “Magtipon kamo tanan kag magpamati: Sin-o bala sa mga dios-dios ang nagtagna nga salakayon sang akon abyan[a] ang Babilonia sa pagtuman sang akon plano kontra sa sini nga nasyon? Wala gid! 15 Ako mismo ang naghambal kag nagtawag sa iya. Suguon ko siya kag magmadinalag-on siya sa iya himuon. 16 Magpalapit kamo sa akon kag pamatii ini: Halin sang ginsuguran wala ako naghambal sa tago, kag sang tion nga natabo ang akon mga ginhambal, ara ako.”

Kag karon ang Ginoong Dios kag ang iya Espiritu nagpadala sa akon sa pagsugid sini nga mensahi: 17 “Nagasiling ang Ginoo nga inyo Manluluwas, ang Balaan nga Dios sang Israel: Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagtudlo sa inyo kon ano ang maayo para sa inyo kag nagtuytoy sa inyo sa husto nga dalan. 18 Kon nagpati lang kamo sa akon mga sugo, kuntani nag-ilig pareho sa suba ang mga kaayuhan sa inyo, kag nagsinunod-sunod lang kuntani ang inyo mga kadalag-an[b] pareho sa mga balod nga nagadapya sa higad. 19 Ang inyo mga kaliwat mangin pareho kuntani kadamo sa balas nga indi maisip, kag indi gid sila malaglag sa akon atubangan.”

20 Maghalin kamo sa Babilonia! Ibantala ninyo sing malipayon sa bug-os nga kalibutan[c] nga ginluwas sang Ginoo ang iya alagad, ang katawhan sang Israel.[d] 21 Wala sila pag-uhawa sang ginpangunahan sila sang Dios sa mga kamingawan, kay ginpatubod niya ang tubig sa bato para sa ila. Ginbuka niya ang bato kag nagsagawak ang tubig. 22 Pero nagasiling siya nga ang mga malaot indi makaangkon sang maayo nga kahimtangan.

Footnotes

  1. 48:14 abyan: Siguro si Haring Cyrus.
  2. 48:18 kadalag-an: ukon, pagkamatarong.
  3. 48:20 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.
  4. 48:20 ang katawhan sang Israel: sa Hebreo, nga si Jacob.