For your (A)husband is your Maker,
Whose name is the Lord of armies;
And your (B)Redeemer is the Holy One of Israel,
Who is called the (C)God of all the earth.
For the Lord has called you,
Like a wife (D)forsaken and grieved in spirit,
Even like a wife of one’s youth when she is rejected,”
Says your God.

Read full chapter

Porque tu esposo es tu Hacedor(A),
el Señor de los ejércitos es su nombre;
y tu Redentor es el Santo de Israel(B),
que se llama Dios de toda la tierra(C).
Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu,
te ha llamado el Señor,
y como a esposa de la juventud que es repudiada(D)
—dice tu Dios.

Read full chapter

Din Skapare ska bli din man. Herren, härskarornas Gud, är hans namn. Han är din befriare, den Helige i Israel, hela jordens Gud.

Herren ska komma tillbaka till dig igen, som om du varit en ung kvinna, övergiven av sin man.

Read full chapter

Sapagka't ang May-lalang sa iyo ay iyong asawa; ang Panginoon ng mga hukbo ay kaniyang pangalan: at ang Banal ng Israel ay iyong Manunubos, ang Dios ng buong lupa tatawagin siya.

Sapagka't tinawag ka ng Panginoon na parang asawang kinalimutan namamanglaw sa kalooban, parang asawa ng kabataan, pagka siya'y itinatakuwil, sabi ng iyong Dios.

Read full chapter