Add parallel Print Page Options

Bàn chân của người mang tin mừng trên các núi đẹp biết bao!
Ấy là người rao báo tin hòa bình thịnh vượng,
Ðem tin vui phước hạnh,
Loan truyền ơn cứu rỗi,
Và nói cho Si-ôn biết,
“Ðức Chúa Trời của ngươi trị vì!”

Read full chapter