A A A A A
Bible Book List

Iosua 19 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Teritoriul moştenit de Simeon

19 A doua parte a revenit lui Simeon, adică seminţiei urmaşilor lui Simeon, potrivit clanurilor lor, moştenirea acestora fiind pe teritoriul urmaşilor lui Iuda. Moştenirea lor cuprindea:

Beer-Şeba, Şeba[a], Molada,

Haţar-Şual, Bala, Eţem,

Eltolad, Betul, Horma,

Ţiklag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa,

Bet-Lebaot şi Şaruhen – treisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor.

Ayin, Rimon, Eter şi Aşan – patru cetăţi cu satele dimprejur, precum şi toate satele din jurul acestor cetăţi până la Baalat-Beer sau Ramat-Neghev.

Aceasta era moştenirea seminţiei urmaşilor lui Simeon, potrivit clanurilor lor. Moştenirea simeoniţilor a fost luată din teritoriul urmaşilor lui Iuda, pentru că teritoriul urmaşilor lui Iuda era prea mare pentru ei. Aşadar, urmaşii lui Simeon şi-au primit moştenirea pe teritoriul urmaşilor lui Iuda.

Teritoriul moştenit de Zabulon

10 A treia parte a revenit urmaşilor lui Zabulon, potrivit clanurilor lor. Hotarul moştenirii lor se întindea până la Sarid, 11 mergea spre apus către Marala, atingând Dabeşet şi uedul[b] care este în faţa Iokneamului. 12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, ieşind la Dabrat şi urcând spre Iafia. 13 De aici, traversa spre răsărit către Gat-Hefer şi Et-Kaţin, ieşea la Rimon şi se întorcea către Nea, 14 după care se întorcea spre nord, către Hanaton, mergând apoi până la valea Iftahel. 15 Cuprindea douăsprezece cetăţi cu satele dimprejur, printre care erau: Katat, Nahalal, Şimron, Idala şi Betleem. 16 Aceasta era moştenirea urmaşilor lui Zabulon, potrivit clanurilor lor şi acestea erau cetăţile lor cu satele dimprejur.

Teritoriul moştenit de Isahar

17 A patra parte a revenit urmaşilor lui Isahar, potrivit clanurilor lor. 18 Teritoriul lor cuprindea:

Izreel, Chesulot, Şunem,

19 Hafarayim, Şion, Anaharat,

20 Rabit, Chişion, Ebeţ,

21 Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ.

22 Hotarul atingea apoi Taborul, Şahaţuma şi Bet-Şemeş, ieşind la Iordan. În total erau şaisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor. 23 Aceasta era moştenirea seminţiei urmaşilor lui Isahar, potrivit clanurilor lor, ţinând cont de cetăţile şi satele dimprejurul acestora.

Teritoriul moştenit de Aşer

24 A cincea parte a revenit seminţiei urmaşilor lui Aşer, potrivit clanurilor lor. 25 Teritoriul lor trecea prin Helkat, Hali, Beten, Acşaf, 26 Ala-Melek, Amad şi Mişal. La apus atingea Carmelul şi Şihor-Libnatul, 27 iar la răsărit se întorcea către Bet-Dagon, atingea Zabulon şi valea Iftahel la nord de Bet-Emek şi Neiel, ieşind în stânga, spre Cabul, 28 Abdon[c], Rehob, Hamon şi Kana, până la Sidonul cel Mare. 29 Se întorcea apoi către Rama până la fortăreaţa Tirului şi către Hosa, după care atingea ţărmul mării în regiunea Aczib. 30 Mai cuprindea şi Uma, Afek şi Rehob – în total douăzeci şi două de cetăţi cu satele dimprejurul lor. 31 Cetăţile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moştenirea seminţiei urmaşilor lui Aşer, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul moştenit de Neftali

32 A şasea parte a revenit urmaşilor lui Neftali, potrivit clanurilor lor. 33 Hotarul lor pornea de la Helef şi de la stejarul din Ţaananim, trecea pe la Adami-Necheb şi Iabneel până la Lakum şi ieşea la Iordan, 34 după care se întorcea spre apus prin Aznot-Tabor. De aici continua către Hukok, atingea teritoriul lui Zabulon în sud, pe cel al lui Aşer la apus, iar Iordanul la răsărit. 35 Cetăţile fortificate erau:

Ţidim, Ţer, Hamat, Rakat, Chineret,

36 Adama, Rama, Haţor,

37 Kedeş, Edrei, En-Haţor,

38 Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş – nouăsprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor.

39 Cetăţile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moştenirea seminţiei urmaşilor lui Neftali, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul moştenit de Dan

40 A şaptea parte a revenit seminţiei urmaşilor lui Dan, potrivit clanurilor lor. 41 Hotarul moştenirii lor cuprindea:

Ţora, Eştaol, Ir-Şemeş,

42 Şaalabin, Aialon, Itla,

43 Elon, Timnata, Ekron,

44 Elteche, Ghibeton, Baalat,

45 Iehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,

46 Me-Iarkon şi Rakon la hotarul cu Iafo.

47 Însă daniţii n-au reuşit să intre în posesia teritoriului lor, astfel că au pornit să lupte împotriva Leşemului: au atacat cetatea, au capturat-o, au trecut-o prin ascuţişul sabiei şi au ocupat-o. S-au stabilit în cetate şi au numit-o Dan, după numele strămoşului lor, Dan. 48 Cetăţile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moştenirea seminţiei urmaşilor lui Dan, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul dat spre moştenire lui Iosua

49 După ce au încheiat de împărţit ţara, potrivit hotarelor stabilite, israeliţii i-au dat şi lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire printre ei, 50 aşa cum poruncise Domnul. I-au dat cetatea pe care el o cerea, adică Timnat-Serah[d], în regiunea muntoasă a lui Efraim. Iosua a zidit cetatea din nou şi a locuit în ea.

51 Acestea sunt teritoriile pe care preotul Elazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile clanurilor din seminţiile lui Israel le-au dat ca moştenire, prin tragere la sorţi, la Şilo, în prezenţa Domnului, la intrarea Cortului Întâlnirii. Şi astfel ei au încheiat împărţirea ţării.

Footnotes:

  1. Iosua 19:2 Sau: Beer-Şeba (sau Şeba); 1 Cron. 4:28 nu conţine Şeba
  2. Iosua 19:11 Vezi nota de la 12:1
  3. Iosua 19:28 Unele mss ale TM şi Iosua 21:30; cele mai multe mss ale TM: Ebron
  4. Iosua 19:50 Cunoscută şi ca Timnat-Heres, cf. Jud. 2:9
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Iosua 19 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Partea lui Simeon

19 A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda. Ei au avut în moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada, Haţar-Şual, Bala, Aţem, Eltolad, Betul, Horma, Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa, Bet-Lebaot şi Şaruhen; treisprezece cetăţi şi satele lor; Ain, Rimon, Eter şi Aşan; patru cetăţi şi satele lor şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei şi, de aceea, fiii lui Simeon şi-au primit pe a lor în mijlocul moştenirii lor.

Partea lui Zabulon

10 A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor. 11 Hotarul moştenirii lor se întindea până la Sarid. La apus, se suia spre Mareala şi atingea Dabeşet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului. 12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat şi suia la Iafia. 13 De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon şi se întorcea până la Nea. 14 Se întorcea apoi înspre miazănoapte, spre Hanaton, şi ieşea la valea Iiftah-El. 15 Cuprindea Catat, Nahalal, Şimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi şi satele lor. 16 Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

Partea lui Isahar

17 A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. 18 Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, 19 Hafaraim, Şion, Anaharat, 20 Rabit, Chişion, Abeţ, 21 Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ; 22 atingea Taborul, Şahaţima, Bet-Şemeş şi ieşea la Iordan; şaisprezece cetăţi şi satele lor. 23 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

Partea lui Aşer

24 A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor. 25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acşaf, 26 Alamelec, Amead şi Mişeal; atingea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Libnat, 27 apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon şi de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec şi Neiel şi se întindea spre Cabul, la stânga, 28 şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, până la Sidonul cel mare. 29 Se întorcea apoi spre Rama, până la cetatea cea tare a Tirului, şi spre Hosa şi ieşea la mare, prin ţinutul Aczib. 30 Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi şi satele lor. 31 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

Partea lui Neftali

32 A şasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor. 33 Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum, şi ieşea la Iordan. 34 Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor şi, de acolo, mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon înspre miazăzi, de Aşer înspre apus şi de Iuda; înspre răsărit era Iordanul. 35 Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret, 36 Adama, Rama, Haţor, 37 Chedeş, Edrei, En-Haţor, 38 Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş: nouăsprezece cetăţi şi satele lor. 39 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

Partea lui Dan

40 A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor. 41 Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş, 42 Şaalabin, Aialon, Iitla, 43 Elon, Timnata, Ecron, 44 Elteche, Ghibeton, Baalat, 45 Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 46 Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo. 47 Ţinutul fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat împotriva lui Leşem; au pus mâna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au aşezat în el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor Dan. 48 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

Partea lui Iosua

49 După ce au isprăvit de împărţit ţara după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor. 50 După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou şi şi-a aşezat locuinţa acolo. 51 Acestea sunt moştenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo, la uşa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes