A A A A A
Bible Book List

Ieremia 8 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Mustrarea lui Israel

În vremea aceea, zice Domnul, osemintele regilor şi ale conducătorilor lui Iuda, osemintele preoţilor şi ale profeţilor şi osemintele locuitorilor Ierusalimului vor fi scoase din mormintele lor, vor fi întinse în faţa soarelui, a lunii şi a întregii oştiri a cerului, a acelora pe care ei i-au iubit, i-au slujit, i-au urmat, i-au căutat şi s-au închinat înaintea lor. Nu vor mai fi adunate, nici îngropate, ci vor fi un gunoi pe faţa pământului. În toate locurile unde îi voi izgoni, toţi cei ce vor supravieţui din acest neam rău vor prefera mai degrabă moartea decât viaţa, zice Domnul Oştirilor.“

Păcat şi pedeapsă

„Spune-le că aşa vorbeşte Domnul:

«Cine cade şi nu se mai ridică?
    Cine se abate din drum fără să se întoarcă iarăşi?
De ce atunci cei din poporul acesta se abat din drum,
    iar Ierusalimul stăruie în apostazie?
Ei se întăresc tot mai mult în înşelătorie
    şi refuză să se întoarcă?
Am ascultat cu atenţie,
    dar ei nu rostesc ceea ce este drept.
Nici unuia nu-i pare rău de răul lui
    şi nu se întreabă: ‘Ce am făcut?’.
Toţi îşi încep din nou alergarea,
    ca un cal care se aruncă în luptă.
Până şi barza
    îşi cunoaşte timpul ei pe ceruri;
turturica, lăstunul şi cocorul[a]
    iau aminte la timpul când trebuie să vină.
Dar poporul Meu
    nu cunoaşte porunca Domnului.

Cum puteţi spune: ‘Suntem înţelepţi,
    căci avem Legea Domnului!’,
când, de fapt, pana mincinoasă a scribilor
    a transformat-o într-o minciună?
Înţelepţii sunt daţi de ruşine,
    sunt îngroziţi şi capturaţi.
De vreme ce au respins Cuvântul Domnului,
    ce fel de înţelepciune au ei?
10 De aceea, pe soţiile lor le voi da altor bărbaţi
    şi terenurile lor altor proprietari.
Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare,
    toţi sunt lacomi de câştig;
de la profet până la preot,
    toţi înşală.
11 Ei leagă în mod uşuratic
    rana fiicei poporului Meu,
zicând: ‘Pace, pace!’,
    când nu este pace.
12 Le este lor ruşine de urâciunile pe care le săvârşesc?
    Nu, nu le este ruşine deloc;
        nici măcar nu ştiu să roşească.
De aceea, vor cădea împreună cu cei ce cad
    şi vor fi răsturnaţi, când vor fi pedepsiţi, zice Domnul.

13 Voi face să le înceteze recolta, zice Domnul.
    Nu vor mai fi struguri în vie,
nu vor mai fi smochine în smochin,
    iar frunzele se vor veşteji.
Ceea ce le-am dat
    va fi luat de la ei.[b]»“

14 „De ce mai staţi în aşteptare?
    Adunaţi-vă!
Să intrăm în cetăţile fortificate
    şi să pierim acolo!
Căci Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a condamnat la moarte
    şi ne dă să bem ape otrăvite,
        pentru că am păcătuit împotriva Lui.
15 Aşteptam pacea,
    dar n-a venit nimic bun;
aşteptam un timp de vindecare,
    dar iată că vine numai teroare.
16 Gâfâitul cailor duşmanilor
    se aude din Dan;
la nechezatul armăsarilor lor
    se cutremură toată ţara;
au venit să devoreze ţara
    şi tot ce cuprinde ea,
        cetatea şi pe cei ce locuiesc în ea.“

17 „Iată, voi trimite printre voi nişte şerpi veninoşi,
    nişte vipere care nu pot fi vrăjite
        şi care vă vor muşca, zice Domnul.“

18 „Durerea mea nu are leac[c]!
    Inima îmi este sleită în mine!
19 Iată, strigătul fiicei poporului meu
    răsună dintr-o ţară îndepărtată:
«Nu mai este Domnul în Sion?
    Nu mai este Împăratul lui acolo?»“

„De ce M-au provocat la mânie prin chipurile lor cioplite,
    prin idolii lor străini ce nu sunt de nici un folos?“

20 „Secerişul a trecut,
    vara s-a terminat,
        iar noi tot nu suntem izbăviţi.

21 Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu;
    jelesc, iar spaima mă cuprinde.
22 Nu este nici un balsam vindecător în Ghilad?
    Nu este nici un doctor acolo?
De ce nu este vindecare
    pentru rana fiicei poporului meu?

Footnotes:

  1. Ieremia 8:7 Identificarea exactă a acestei păsări nu este sigură
  2. Ieremia 8:13 Sensul în ebraică al ultimelor două versuri este nesigur
  3. Ieremia 8:18 Sensul termenului ebraic în acest context este nesigur; sensul termenului este acela de: licărire, voioşie
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Ieremia 8 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

‘În vremea aceea, zice Domnul, se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele prorocilor şi oasele locuitorilor Ierusalimului. Le vor întinde în faţa Soarelui, în faţa Lunii şi în faţa întregii oştiri a cerurilor, pe care i-au iubit ei, cărora le-au slujit, pe care i-au urmat, pe care i-au căutat şi înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge, nici nu le vor mai îngropa, şi se vor face gunoi pe pământ. Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni’, zice Domnul oştirilor. Spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Cine cade şi nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăşi?» Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruie în înşelătorie şi nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu? Căci Eu sunt cu luare-aminte şi aud că ei nu vorbesc cum ar trebui; niciunul nu se căieşte de răutatea lui şi nu zice: «Ce am făcut?» Ci toţi îşi încep din nou alergarea, ca un cal care se aruncă la luptă. Chiar şi cocostârcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu nu cunoaşte Legea Domnului! Cum puteţi voi să ziceţi: «Suntem înţelepţi şi Legea Domnului este cu noi?» Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. Înţelepţii sunt daţi de ruşine, sunt uimiţi, sunt prinşi, căci au nesocotit Cuvântul Domnului, şi ce înţelepciune au ei? 10 De aceea, pe nevestele lor le voi da altora şi ogoarele lor, altor stăpâni. Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig mârşav, de la proroc până la preot, toţi înşală! 11 Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: «Pace! Pace!» Şi totuşi pace nu este. 12 Vor fi daţi de ruşine, căci săvârşesc astfel de urâciuni; nu roşesc şi nu ştiu de ruşine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad şi vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi, zice Domnul. 13 Vreau să isprăvesc cu ei, zice Domnul. Nu vor mai fi struguri în vie, nici smochine în smochin şi frunzele se vor vesteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele’.” 14 „Pentru ce şedem jos? Strângeţi-vă şi haidem în cetăţile întărite, ca să pierim acolo! Căci Domnul, Dumnezeul nostru, ne sorteşte la moarte, ne dă să bem ape otrăvite, pentru că am păcătuit împotriva Domnului. 15 Aşteptam pacea, şi nu vine nimic mai bun; o vreme de vindecare, şi iată groaza!” 16 „Sforăitul cailor săi se aude dinspre Dan şi de vuietul nechezatului lor se cutremură toată ţara; vin, mănâncă ţara şi ce cuprinde ea, cetatea şi pe cei ce o locuiesc. 17 ‘Căci iată că trimit între voi nişte şerpi, nişte basilici, împotriva cărora nu este niciun descântec, şi vă vor muşca’ ”, zice Domnul. 18 „Aş vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. 19 Iată, strigătele fiicei poporului meu răsună dintr-o ţară depărtată.” „Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei?” „Pentru ce M-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite, cu idoli străini?” 20 „Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!” 21 „Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, m-apucă groaza. 22 Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes