Add parallel Print Page Options

De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care(A) se luptă în mădularele voastre? Voi poftiţi şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi(B) şi nu căpătaţi, pentru că(C) cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. Suflete preacurvare!(D) Nu ştiţi că prietenia(E) lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine(F) vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul(G), pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine. Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu(H) stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi”. Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă(I) diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă(J) de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă(K) mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă(L) inima, oameni(M) cu inima împărţită! Simţiţi-vă(N) ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră, în întristare: 10 Smeriţi-vă(O) înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. 11 Nu(P) vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau(Q) judecă pe fratele său vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător. 12 Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care(R) are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu(S) cine eşti de judeci pe aproapele tău? 13 Ascultaţi(T), acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!” 14 Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur(U), care se arată puţintel, şi apoi piere. 15 Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va(V) vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru”. 16 Pe când acum vă făliţi cu lăudăroşiile voastre! Orice(W) laudă de felul acesta este rea. 17 Deci cine(X) ştie să facă bine şi nu face săvârşeşte un păcat!

Ascultaţi acum(Y) voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogăţiile voastre au putrezit şi hainele voastre sunt roase de molii. Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi(Z) strâns comori în zilele din urmă! Iată că plata(AA) lucrătorilor care v-au secerat câmpiile şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune strigă! Şi strigătele(AB) secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor. Aţi(AC) trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Aţi(AD) osândit, aţi omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea! Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare până primeşte ploaie(AE) timpurie şi târzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci(AF) venirea Domnului este aproape. Nu(AG) vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi; iată că Judecătorul este(AH) chiar la uşă. 10 Fraţii mei, luaţi(AI) ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului. 11 Iată, noi numim fericiţi(AJ) pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea(AK) lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul(AL) şi cum Domnul(AM) este plin de milă şi de îndurare. 12 Mai presus de toate, fraţii mei, să(AN) nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da”, şi „nu” să fie „nu”, ca să nu cădeţi sub judecată. 13 Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă(AO)! 14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii[a] Bisericii şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge(AP) cu untdelemn în Numele Domnului. 15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi şi(AQ), dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare(AR) putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17 Ilie era un om supus aceloraşi(AS) slăbiciuni ca şi noi şi(AT) s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi(AU) n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou(AV) şi cerul a dat ploaie şi pământul şi-a dat rodul. 19 Fraţilor, dacă(AW) s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr şi-l întoarce un altul, 20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va(AX) mântui un suflet de la moarte şi va(AY) acoperi o sumedenie de păcate.

Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin(AZ) Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, după(BA) ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin(BB) sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea(BC) cu sângele lui Isus Hristos: Harul(BD) şi pacea(BE) să vă fie înmulţite! Binecuvântat(BF) să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după(BG) îndurarea Sa cea mare, ne-a(BH) născut din nou, prin(BI) învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă(BJ) şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată(BK) în ceruri pentru voi. Voi(BL) sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În(BM) ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru(BN) puţină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea(BO) credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat(BP) prin foc(BQ), să aibă ca urmare lauda(BR), slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe(BS) care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în(BT) El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit(BU) al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. 10 Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din(BV) mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. 11 Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul(BW) lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile(BX) lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. 12 Lor(BY) le-a fost descoperit că nu(BZ) pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul(CA) Sfânt trimis din cer şi în care(CB) chiar îngerii doresc să privească. 13 De aceea, încingeţi-vă(CC) coapsele minţii voastre, fiţi(CD) treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus la arătarea(CE) lui Isus Hristos. 14 Ca nişte copii ascultători, nu(CF) vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în(CG) neştiinţă. 15 Ci(CH), după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. 16 Căci este scris: „Fiţi(CI) sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. 17 Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce(CJ) judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă(CK) cu frică în timpul pribegiei(CL) voastre; 18 căci ştiţi că(CM) nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi(CN) de la părinţii voştri, 19 ci cu(CO) sângele scump al lui Hristos, Mielul(CP) fără cusur şi fără prihană. 20 El(CQ) a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la(CR) sfârşitul vremurilor pentru voi, 21 care, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a(CS) înviat din morţi şi I-a(CT) dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. 22 Deci(CU), ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste(CV) de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima, 23 fiindcă(CW) aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin(CX) Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. 24 Căci(CY) orice făptură este ca iarba şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, 25 dar(CZ) Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi(DA) acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

Footnotes

  1. Iacob 5:14 Sau bătrâni.