Add parallel Print Page Options

Tinh Binh của Ðấng Christ

Vậy con ơi, hãy mạnh mẽ trong ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ. Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy, để họ cũng có thể dạy lại những người khác.

Read full chapter