Add parallel Print Page Options

Triều Ðại của Giê-hô-a-ha

(2 Vua 23:30-34)

36 Sau đó dân trong xứ lập Giê-hô-a-ha con của Giô-si-a lên ngôi làm vua kế vị. Giê-hô-a-ha được hai mươi ba tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. Vua Ai-cập truất phế ông tại Giê-ru-sa-lem và phạt cả nước phải nộp triều cống ba ngàn bốn trăm ký[a] bạc và ba mươi bốn ký[b] vàng.

Vua Ai-cập lập Ê-li-a-kim em của Giê-hô-a-ha làm vua trị vì dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, và đổi tên ông ấy thành Giê-hô-gia-kim. Nê-cô bắt Giê-hô-a-ha anh ông đem lưu đày ở Ai-cập.

Triều Ðại của Giê-hô-gia-kim

(2 Vua 23:36-24:6)

Giê-hô-gia-kim được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn lên đánh ông và dùng xích đồng xiềng ông lại và đem ông qua Ba-by-lôn. Nê-bu-cát-nê-xa lấy các vật dụng trong Ðền Thờ Chúa đem qua Ba-by-lôn và để chúng trong cung điện của ông tại Ba-by-lôn.

Các sinh hoạt khác của Giê-hô-gia-kim, những việc gớm ghiếc ông làm, những điều bất lợi cho ông, này, chúng đều được chép trong sách Các Vua I-sơ-ra-ên và Giu-đa. Giê-hô-gia-kin con trai ông lên ngôi kế vị.

Triều Ðại của Giê-hô-gia-kin

(2 Vua 24:8-17)

Giê-hô-gia-kin được mười tám[c] tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì ba tháng mười ngày tại Giê-ru-sa-lem. Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. 10 Vào mùa xuân năm sau Vua Nê-bu-cát-nê-xa sai quân đến bắt ông và đem ông qua Ba-by-lôn cùng các vật dụng có giá trị trong Ðền Thờ Chúa. Sau đó ông ấy lập Xê-đê-ki-a chú[d] của ông lên làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Triều Ðại của Xê-đê-ki-a

(2 Vua 24:18-20; Giê 52:1-3)

11 Xê-đê-ki-a được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. 12 Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. Ông không hạ mình khiêm tốn trước mặt Tiên Tri Giê-rê-mi, người nói lại với ông những lời phán ra từ miệng Chúa. 13 Ông nổi lên phản lại Vua Nê-bu-cát-nê-xa, người đã bắt ông nhân danh Ðức Chúa Trời thề sẽ tuyệt đối trung thành. Ông cứng cổ và cứng lòng chống lại Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. 14 Ngoài ra tất cả trưởng tế và dân chúng đều đã phạm tội rất nặng. Họ làm theo mọi điều gớm ghiếc để thờ lạy các thần tượng của các dân chung quanh. Họ làm ô uế Ðền Thờ Chúa, nơi Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Giê-ru-sa-lem.

Giê-ru-sa-lem Bị Sụp Ðổ

(2 Vua 25:1-21; Giê 52:3-11)

15 Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ, đã liên tục[e] sai các sứ giả đến cảnh cáo họ, vì Ngài thương xót dân Ngài và nơi Ngài ngự. 16 Nhưng họ nhạo báng các sứ giả của Ðức Chúa Trời, khinh bỉ các lời Ngài, và chế giễu các tiên tri Ngài, cho đến khi cơn thịnh nộ của Chúa đã nổi phừng lên chống lại dân Ngài, bấy giờ thì đã vô phương cứu chữa. 17 Vì thế Ngài đã sai vua dân Canh-đê đến đánh họ, dùng gươm giết chết các trai tráng của họ ngay trong khu đền thánh. Ngài không thương xót thanh niên hay thiếu nữ, già cả hay bịnh tật. Ngài phó tất cả họ vào tay ông ấy. 18 Tất cả vật dụng trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời, bất kể lớn hay nhỏ, các đồ vật trong các kho báu của Ðền Thờ Chúa, trong các kho tàng của vua, và trong các kho tàng của bầy tôi của vua, ông lấy tất cả và mang qua Ba-by-lôn. 19 Sau đó chúng lấy lửa phóng hỏa Ðền Thờ Ðức Chúa Trời. Chúng đập phá tường thành Giê-ru-sa-lem đổ xuống, đốt rụi mọi lâu đài dinh thự trong thành, và phá hủy tất cả những gì có giá trị trong thành. 20 Ông bắt tất cả những kẻ thoát khỏi lưỡi gươm và đem qua Ba-by-lôn để làm tôi đòi cho ông và cho con cháu ông ở đó, cho đến khi vương quốc Ba-tư được thành lập, 21 để làm ứng nghiệm những lời Chúa đã phán qua miệng Giê-rê-mi. Như vậy đất được hưởng thời kỳ nghỉ sa-bát; suốt thời gian bảy mươi năm bị bỏ hoang, đất được nghỉ sa-bát.

Sy-ru Tuyên Bố Phóng Thích Người Do-thái Bị Lưu Ðày

(Êxr 1:1-4)

22 Năm thứ nhất của triều đại Sy-ru vua Ba-tư, để lời Chúa đã phán qua miệng Giê-rê-mi được ứng nghiệm, Chúa cảm động lòng[f] Sy-ru vua Ba-tư khiến ông ban hành một chiếu chỉ thông báo trong khắp đế quốc của ông. Chiếu chỉ ấy viết rằng, 23 “Sy-ru vua Ba-tư truyền thế nầy: Chúa, Ðức Chúa Trời ở trên trời, đã ban cho ta mọi vương quốc trên đất. Ngài đã truyền cho ta phải xây cho Ngài một Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Vậy ai trong các ngươi là con dân Ngài, nguyền xin Chúa, Ðức Chúa Trời của người ấy, ở với người ấy. Người ấy hãy đi lên...”

Footnotes

  1. II Sử Ký 36:3 nt: 100 ta-lâng bạc
  2. II Sử Ký 36:3 nt: 1 ta-lâng vàng
  3. II Sử Ký 36:9 nt: tám tuổi (2Vua 24:8)
  4. II Sử Ký 36:10 nt: anh em hay bà con (2Vua 24:17)
  5. II Sử Ký 36:15 nt: dậy sớm và sai người đi (thành ngữ)
  6. II Sử Ký 36:22 nt: dấy động tâm linh