Add parallel Print Page Options

Lời Mở Ðầu

Si-môn Phi-rơ, một đầy tớ và sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi những người đã tiếp nhận đức tin giống như chúng tôi, nhờ đức công chính của Ðức Chúa Trời và Ðấng Giải Cứu của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin ân sủng và bình an gia tăng bội phần cho anh chị em trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta.

Ðức Chúa Trời Chọn và Gọi

Quyền năng thiên thượng của Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự liên quan đến cuộc sống và sự tin kính, qua sự hiểu biết Ðấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh hiển và lòng tốt của chính Ngài. Qua những điều ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa quý báu và lớn lao, để nhờ đó anh chị em có thể trở thành những người dự phần bản tính thiên thượng, tránh khỏi sự bại hoại trong thế gian do dục vọng gây nên.

Chính vì lý do đó, anh chị em hãy cố gắng hết sức thêm cho đức tin mình đức hạnh, thêm cho đức hạnh tri thức, thêm cho tri thức tiết độ, thêm cho tiết độ kiên trì, thêm cho kiên trì lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình thương lẫn nhau, và thêm cho tình thương lẫn nhau tình yêu vô điều kiện. Vì nếu những điều ấy có trong anh chị em và có nhiều, thì anh chị em sẽ không thành vô hiệu quả hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, gần như mù, quên rằng những tội lỗi mình trong quá khứ đã được tẩy sạch rồi.

10 Vậy thưa anh chị em,[a] hãy nỗ lực làm cho vững việc mình được kêu gọi và được tuyển chọn, vì làm những điều đó anh chị em sẽ không bao giờ vấp ngã. 11 Nhờ đó cổng vào vương quốc đời đời của Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, sẽ mở rộng cho anh chị em.

12 Bởi vậy tôi phải luôn nhắc nhở anh chị em những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi, và hiện nay đang đứng vững trong chân lý ấy. 13 Tôi cho rằng đó là việc phải làm; hễ ngày nào tôi còn ở trong căn nhà tạm nầy, tôi phải nhắc nhở để anh chị em luôn thức tỉnh. 14 Tôi biết rằng không bao lâu nữa tôi sẽ lìa căn nhà tạm nầy, như Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đã tỏ cho tôi biết. 15 Vì vậy tôi sẽ làm hết sức mình, để sau khi tôi đi anh chị em sẽ nhớ mãi những điều này.

Nhân Chứng Sự Vinh Hiển của Ðấng Christ

16 Vì chúng tôi không dựa vào những chuyện hoang đường khéo bịa đặt để tỏ cho anh chị em biết quyền năng và sự tái lâm của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, nhưng chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sự uy nghi của Ngài. 17 Vì khi Ngài tiếp nhận sự tôn trọng và vinh hiển từ Ðức Chúa Trời là Cha thì có tiếng của Ðấng Vinh Hiển Quyền Uy phán với Ngài như thế nầy,

“Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”Mat 17:5; Mác 9:7; Lu 9:35

18 Chính chúng tôi đã nghe tiếng phán đó đến từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. 19 Do đó chúng tôi càng tin quả quyết vào sứ điệp của các vị tiên tri. Anh chị em chú ý vào sứ điệp của các vị tiên tri là đúng lắm, vì sứ điệp của họ giống như ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến khi Ánh Bình Minh ló dạng và Sao Mai mọc lên trong lòng anh chị em.

20 Trước hết anh chị em hãy biết rằng không lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được tự tiện giải nghĩa theo ý riêng của người nào, 21 vì không lời tiên tri nào đến từ ý riêng của loài người, nhưng do được Ðức Thánh Linh cảm thúc mà người ta nói ra sứ điệp từ Ðức Chúa Trời.

Footnotes

  1. II Phi-rơ 1:10 nt: anh em (tương tự cho cả sách)