Add parallel Print Page Options

Ê-xê-chia Bị Bịnh

(2 Sử 32:24-26; Ê-sai 38:1-8)

20 Trong những ngày ấy Ê-xê-chia bị bịnh và gần chết. Tiên Tri Ê-sai con của A-mô đến thăm ông và nói, “Chúa phán rằng: Hãy sắp đặt việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời. Ngươi sẽ không qua khỏi cơn bịnh nầy.”

Bấy giờ Ê-xê-chia xây mặt vào tường và cầu nguyện với Chúa, “Lạy Chúa, con cầu xin Ngài, xin nhớ đến con, thể nào con đã bước đi cách trung tín và hết lòng trước mặt Ngài, và con đã làm những điều đẹp lòng Ngài.” Rồi Ê-xê-chia bật khóc thảm thiết.

Khi Ê-sai ra đi chưa tới giữa sân, có lời của Chúa đến với ông, “Hãy trở lại và nói với Ê-xê-chia thủ lãnh của dân Ta: Chúa, Ðức Chúa Trời của Ða-vít tổ tiên ngươi, phán rằng: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi. Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Ta chắc chắn sẽ chữa lành ngươi. Ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên Ðền Thờ Chúa. Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-sy-ri. Ta sẽ bảo vệ thành nầy vì cớ Ta và vì cớ Ða-vít tôi tớ Ta.” Kế đó Ê-sai bảo, “Hãy đem cho tôi một cái bánh làm bằng trái vả. Hãy đắp nó lên chỗ ung độc thì vua sẽ được lành.”

Ê-xê-chia nói với Ê-sai, “Nhờ dấu hiệu nào tôi biết rằng Chúa sẽ chữa lành tôi, và ngày thứ ba tôi có thể đi lên Ðền Thờ Chúa?”

Ê-sai đáp, “Ðây là dấu hiệu của Chúa ban cho ngài, để xác nhận rằng Chúa sẽ làm điều Ngài đã hứa. Ngài muốn thấy bóng mặt trời ngã tới thêm mười độ hay ngã lui mười độ?”

10 Ê-xê-chia đáp, “Bóng ngã tới thêm mười độ là chuyện thường; vậy xin hãy cho bóng ngã lui mười độ.” 11 Tiên Tri Ê-sai cầu xin Chúa, và Ngài khiến bóng mặt trời chiếu trên các bậc thang đo giờ do A-kha xây ngã lui mười độ.

Ê-xê-chia Tiếp Các Sứ Giả Ba-by-lôn

(2 Sử 32:32-33; Ê-sai 39:1-8)

12 Khi ấy Mê-rô-đác Ba-la-đan con của Ba-la-đan vua Ba-by-lôn sai các sứ giả đem thư và quà đến biếu Ê-xê-chia, vì ông ấy có nghe tin Ê-xê-chia bị bịnh. 13 Sau khi Ê-xê-chia nghe các sứ giả tâu xong, ông dẫn họ đi xem tất cả các kho tàng của ông – nào bạc, nào vàng, nào các hương liệu, dầu quý, kho vũ khí, và tất cả những gì chứa trong các kho tàng của ông. Chẳng có vật gì trong cung điện hoặc trong vương quốc của ông mà Ê-xê-chia không cho họ xem.

14 Bấy giờ Tiên Tri Ê-sai đến gặp Vua Ê-xê-chia và hỏi, “Những người ấy nói gì? Và họ từ đâu đến?”

Ê-xê-chia đáp, “Họ đến từ một nước rất xa, từ Ba-by-lôn.”

15 Tiên tri hỏi, “Họ đã thấy những gì trong cung điện của ngài?”

Ê-xê-chia đáp, “Họ đã thấy tất cả những gì trong cung điện của tôi. Chẳng có vật gì trong các kho tàng của tôi mà tôi không cho họ xem.”

16 Bấy giờ Ê-sai nói với Ê-xê-chia, “Xin ngài hãy nghe lời của Chúa: 17 Trong những ngày đến, tất cả những gì có trong cung điện của ngài và tất cả những gì tổ tiên ngài đã tích trữ cho đến ngày nay sẽ bị mang qua Ba-by-lôn; chẳng còn chừa lại vật chi. Chúa phán vậy. 18 Một số con cái của ngài do chính ngài sinh ra cũng sẽ bị bắt đi. Chúng sẽ trở thành các hoạn quan trong cung điện của vua Ba-by-lôn.”

19 Ê-xê-chia nói với Ê-sai, “Lời của Chúa do ông truyền cũng tốt thôi,” bởi vì Ê-xê-chia nghĩ, “Miễn là trong đời của mình có hòa bình và an ninh là được rồi; vậy tại sao là không tốt?”

Ê-xê-chia Băng Hà

20 Những việc khác của Ê-xê-chia, tất cả quyền thế của ông, thể nào ông đã xây hồ nước, làm hệ thống dẫn nước, và dẫn nước vào kinh thành, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 21 Ê-xê-chia an giấc với các tổ tiên ông. Ma-na-se con trai ông lên ngôi kế vị.