Add parallel Print Page Options

Giê-hô-a-ha Trị Vì I-sơ-ra-ên

13 Năm thứ hai mươi ba của triều đại Giô-ách con của A-ha-xi-a nước Giu-đa, Giê-hô-a-ha con của Giê-hu lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri. Ông trị vì mười bảy năm. Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, đi theo những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi đó. Cơn giận của Chúa nổi lên với I-sơ-ra-ên. Ngài phó họ vào tay Ha-xa-ên vua A-ram và vào tay Bên Ha-đát con của Ha-xa-ên suốt thời hai vua đó. Bấy giờ Giê-hô-a-ha cầu xin Chúa; Chúa nhậm lời ông vì Ngài thấy cảnh áp bức mà dân I-sơ-ra-ên gánh chịu, thể nào vua A-ram đã đàn áp họ. Vì thế Chúa đã ban cho dân I-sơ-ra-ên một người giải cứu, để họ thoát khỏi quyền lực của dân A-ram, và mọi người trong I-sơ-ra-ên được sống an lạc dưới mái lều mình như ngày trước. Tuy nhiên họ vẫn không từ bỏ những tội lỗi của nhà Giê-rô-bô-am, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội, nhưng họ cứ phạm các tội lỗi đó, đến nỗi trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra vẫn còn đứng sừng sững tại Sa-ma-ri.

Chúa đã để cho đội quân của Giê-hô-a-ha chỉ còn lại năm mươi kỵ binh, mười xe chiến mã, và mười ngàn bộ binh, vì vua A-ram đã tiêu diệt họ và nghiền nát họ như bụi nơi sân đập lúa.

Những việc khác của Giê-hô-a-ha, những việc ông thực hiện, quyền lực của ông, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên sao? Giê-hô-a-ha an giấc với tổ tiên ông và được chôn tại Sa-ma-ri. Giê-hô-ách[a] con trai ông lên ngôi kế vị.

Giê-hô-ách Trị Vì I-sơ-ra-ên

10 Năm thứ ba mươi bảy của triều đại Giô-ách vua Giu-đa, Giê-hô-ách con của Giê-hô-a-ha lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri. Ông trị vì mười sáu năm. 11 Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội, nhưng ông cứ đi theo con đường tội lỗi đó. 12 Những việc khác của Giê-hô-ách; tất cả những việc ông làm, những chiến công của ông khi đánh nhau với A-ma-xi-a vua Giu-đa há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên sao? 13 Giê-hô-ách an giấc với các tổ tiên ông. Giê-rô-bô-am lên ngôi kế vị. Giê-hô-ách được chôn tại Sa-ma-ri, trong nghĩa trang của các vua I-sơ-ra-ên.

Ê-li-sê Qua Ðời

14 Khi ấy Ê-li-sê lâm bịnh và cơn bịnh ấy khiến ông qua đời. Vua Giê-hô-ách của I-sơ-ra-ên xuống thăm ông. Vua khóc trước mặt ông và than rằng, “Cha ơi! Cha ơi! Các xe chiến mã và các kỵ binh của I-sơ-ra-ên ơi!”

15 Ê-li-sê nói với ông, “Xin ngài lấy cung và tên ra.” Ông lấy cung và tên ra.

16 Ê-li-sê nói với vua I-sơ-ra-ên, “Xin ngài giương cung lên.” Vua giương cung lên.

Ê-li-sê đặt tay ông trên tay vua, 17 rồi bảo, “Xin ngài mở cửa sổ về hướng đông.” Vua đến mở cửa sổ ấy.

Ê-li-sê nói, “Ngài hãy bắn đi.” Vua liền bắn.

Bấy giờ Ê-li-sê nói, “Ấy là mũi tên chiến thắng của Chúa, mũi tên chiến thắng dân A-ram. Vì ngài sẽ đánh bại dân A-ram tại A-phéc cho đến khi ngài tận diệt chúng.”

18 Ông nói tiếp, “Xin ngài lấy một bó tên.” Vua lấy ra một bó tên.

Ông nói với vua I-sơ-ra-ên, “Xin đập chúng xuống đất.” Vua đập chúng xuống đất ba lần rồi ngừng lại.

19 Bấy giờ người của Ðức Chúa Trời nổi giận với vua và nói, “Ðáng lẽ ngài phải đập năm hay sáu lần, như thế ngài mới có thể tận diệt chúng được, nhưng bây giờ ngài chỉ có thể đánh bại dân A-ram ba lần thôi.”

20 Sau đó Ê-li-sê qua đời. Người ta đem thi thể ông an táng trong một ngôi mộ. Thuở ấy cứ mỗi độ xuân sang, các toán quân Mô-áp hay xâm nhập vào xứ để cướp bóc. 21 Nhằm lúc người ta đem chôn một người chết, họ thấy một toán quân cướp tiến đến, nên họ vội vàng ném thây người chết vào mộ của Ê-li-sê để chạy thoát thân. Vừa khi thây người chết đụng vào hài cốt của Ê-li-sê, người chết đó liền sống lại và đứng dậy.

I-sơ-ra-ên Thu Hồi Các Thành Ðã Bị Mất vào Tay Dân A-ram

22 Ha-xa-ên vua A-ram đàn áp I-sơ-ra-ên suốt triều đại của Giê-hô-a-ha. 23 Nhưng Chúa đã dủ lòng nhân của Ngài đối với họ, thương xót họ, và đoái đến họ; vì giao ước của Ngài đối với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, nên cho đến lúc ấy Ngài vẫn không diệt họ và không cất họ khỏi thánh nhan Ngài.

24 Khi Ha-xa-ên vua A-ram băng hà, Bên Ha-đát con trai ông ấy lên nối ngôi, 25 Giê-hô-ách con của Giê-hô-a-ha lấy lại khỏi tay Bên Ha-đát con của Ha-xa-ên các thành mà Ha-xa-ên đã chiếm lấy của Giê-hô-a-ha cha ông qua các cuộc chiến tranh trước. Giê-hô-ách đánh bại Bên Ha-đát ba lần và lấy lại các thành đã bị mất về cho I-sơ-ra-ên.

Footnotes

  1. II Các Vua 13:9 Có bản ghi là “Giô-ách”