Add parallel Print Page Options

A-tha-li-a Cai Trị Giu-đa

(2 Sử 22:10-23:21)

11 Khi A-tha-li-a mẹ của A-ha-xi-a thấy con bà đã chết, bà trỗi dậy giết tất cả mọi người trong hoàng tộc. Nhưng Giê-hô-sê-ba con gái Vua Giô-ram, chị cùng cha khác mẹ của A-ha-xi-a, đã bắt trộm Giô-ách con của A-ha-xi-a khỏi vòng các hoàng tử bị A-tha-li-a giết. Bà giấu Giô-ách và người vú trong một phòng ngủ. Như vậy bà giấu Giô-ách khỏi tay A-tha-li-a, nên Giô-ách không bị giết. Giô-ách ở với người vú sáu năm như thế, được giấu trong Ðền Thờ Chúa, trong khi A-tha-li-a cai trị trong xứ.

Tư Tế Giê-hô-gia-đa Lập Giô-ách Làm Vua

Ðến năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa mời các vị chỉ huy hàng trăm quân thuộc đội quân người Ca-ri và các vị chỉ huy quân thị vệ đến gặp ông trong Ðền Thờ Chúa. Ông lập một giao ước với họ và buộc họ thề với ông trong Ðền Thờ Chúa. Sau đó ông giới thiệu hoàng tử với họ. Ông truyền, “Ðây là những điều quý vị sẽ làm: đến phiên trực ngày Sa-bát một phần ba quý vị sẽ bảo vệ nơi vua ở, một phần ba khác sẽ canh giữ ở Cổng Su-rơ, một phần ba còn lại sẽ canh giữ cổng phía sau quân thị vệ. Ba đơn vị cứ luân phiên nhau canh giữ Ðền Thờ. Hai đơn vị đáng lý hết phiên trực trong ngày Sa-bát, bây giờ hãy đến canh giữ Ðền Thờ Chúa để bảo vệ vua. Quý vị phải bao quanh bảo vệ vua, người nào cũng cầm binh khí trong tay. Hễ ai xông vào hàng ngũ của quý vị, hãy giết, chớ nương tay. Mỗi khi vua đi ra hay đi vào, quý vị phải đi theo hộ vệ.”

Các vị chỉ huy làm y như lời Tư Tế Giê-hô-gia-đa đã truyền. Mỗi người đem quân mình đến. Quân đang trực trong ngày Sa-bát hoặc quân hết phiên trực trong ngày Sa-bát, đều cùng đến với Tư Tế Giê-hô-gia-đa. 10 Tư tế trao cho các vị chỉ huy những giáo và khiên của Vua Ða-vít, vốn được cất giữ lâu nay trong Ðền Thờ Chúa. 11 Các toán quân thị vệ, tay cầm binh khí, đứng từ phía nam của Ðền Thờ đến phía bắc của Ðền Thờ. Họ cũng đứng phía trước bàn thờ và phía trước Ðền Thờ để bảo vệ vua mọi phía. 12 Ðoạn Giê-hô-gia-đa đưa hoàng tử ra, đội vương miện cho hoàng tử, trao cho hoàng tử một bộ luật và tuyên bố rằng chàng là vua. Họ xức dầu cho chàng, rồi vỗ tay, và tung hô, “Ðức Vua Vạn Tuế!”

A-tha-li-a Bị Giết

13 Khi A-tha-li-a nghe tiếng huyên náo của quân thị vệ và của dân chúng, bà đến Ðền Thờ Chúa để gặp dân. 14 Bà thấy, kìa, vua đang đứng trên bệ cao, theo nghi lễ xưa nay, có các vị chỉ huy và ban kèn đứng cạnh vua; mọi người trong nước đang vui mừng và kèn thổi vang lừng. A-tha-li-a xé áo bà và la lên, “Phản tặc! Phản tặc!”

15 Tư Tế Giê-hô-gia-đa truyền cho các vị chỉ huy quân đội, “Hãy lôi bà ấy ra khỏi hàng quân, và hễ kẻ nào theo bà ấy, hãy dùng gươm giết luôn.” Số là tư tế đã dặn, “Ðừng để bà ấy được chết trong khu vực của Ðền Thờ Chúa.” 16 Vậy họ bắt bà, và khi bà đến cổng dành cho ngựa vào hoàng cung, họ giết bà tại đó.

17 Giê-hô-gia-đa lập một giao ước giữa Chúa với vua và dân để toàn dân được làm dân của Chúa. Ông cũng lập một giao ước giữa vua với dân. 18 Ðoạn toàn dân trong xứ kéo nhau đến đền thờ Ba-anh và phá dỡ nó xuống. Họ đập nát các bàn thờ và các hình tượng của Ba-anh ra thành những mảnh vụn. Họ giết Mát-tan tư tế của Ba-anh trước các bàn thờ. Tư Tế Giê-hô-gia-đa đặt quân bảo vệ quanh Ðền Thờ Chúa. 19 Ông đem các vị chỉ huy trăm quân, đội quân người Ca-ri, các toán quân thị vệ, và toàn dân trong nước đến rước vua từ Ðền Thờ Chúa xuống, rồi tiến về hoàng cung, đi qua lối vào của cổng dành cho quân thị vệ. Vua ngự lên ngai vua. 20 Vậy toàn dân trong xứ đều vui mừng, rồi kinh thành yên tĩnh trở lại sau khi A-tha-li-a đã bị giết bằng gươm tại hoàng cung.

21 Giô-ách được bảy tuổi khi bắt đầu trị vì.