Add parallel Print Page Options

Tuyên ngôn cho Mô-áp

15 Đây là tuyên ngôn cho Mô-áp:

Trong đêm mà thành A-rơ bị tiêu diệt thì Mô-áp cũng hoang tàn.
    Trong đêm mà Kiệt bị tiêu diệt thì Mô-áp cũng hoang phế.
Dân Đi-bôn [a] đi đến các nơi thờ phụng [b] để than khóc.
    Dân Mô-áp than khóc cho các thành Nê-bô [c] và Mê-đê-ba [d].
    Mọi đầu và râu đều cạo nhẵn nhụi để tỏ nỗi sầu thảm của Mô-áp.
Trong phố chúng mặc vải sô để tỏ nỗi đau buồn.
    Trên nóc nhà và nơi công viên,
    chúng kêu khóc thảm thiết.
Dân cư của các thành Hết-bôn và Ê-lê-a-lê kêu khóc.
    Ngươi có thể nghe tiếng khóc của chúng nó từ xa trong thành Gia-hát.
Ngay đến các chiến sĩ Mô-áp cũng sợ sệt;
    chúng run lên vì kinh sợ.

Lòng ta khóc than vì đau buồn cho Mô-áp.
    Dân cư nó chạy trốn đến Xoa để trú ẩn;
    chúng chạy đến Ếch-la Sê-li-si-gia.
Dân chúng chạy lên con đường
    trên núi để đi đến Lu-hít, vừa đi vừa khóc.
Dân chúng đi trên đường đến Hô-rô-na-im,
    than khóc về cảnh điêu tàn của mình.
Nhưng nước ở Nim-rim đã khô cạn.
    Cỏ đều chết héo, cây cối đều chết;
    không còn thứ gì xanh cả.
Cho nên dân chúng thu góp những gì còn vớt vát được
    rồi mang chúng sang Hố Cây Liễu.

Người ta nghe tiếng khóc khắp nơi trong Mô-áp.
    Tiếng khóc chúng nó ở tận thành Ếch-la-im cũng nghe thấy;
Tận thành Bê-e Ê-lim xa lắc cũng nghe tiếng khóc.
Nước của thành Đi-môn [e] đầy máu,
    và ta, CHÚA, sẽ mang thêm khốn khổ cho Đi-môn.
Một số dân sống ở Mô-áp đã trốn thoát khỏi kẻ thù,
    nhưng ta sẽ sai sư tử giết chúng nó.

Footnotes

  1. I-sai-a 15:2 Đi-bôn Một thành phố trong xứ Mô-áp. Từ ngữ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là “đau buồn.”
  2. I-sai-a 15:2 nơi thờ phụng Hay “các đồi cao.” Xem “đồi cao” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  3. I-sai-a 15:2 Nê-bô Một thành trong xứ Mô-áp đồng thời là tên của một thần giả.
  4. I-sai-a 15:2 Mê-đê-ba Một thành trong xứ Mô-áp, cũng có nghĩa là “sầu não.”
  5. I-sai-a 15:9 Đi-môn Rất có thể là thành Đi-bôn nói ở câu 2 trên đây. Từ ngữ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là “máu.”