Add parallel Print Page Options

Bài hát ca ngợi Thượng Đế

12 Lúc ấy ngươi sẽ nói:
“Lạy Chúa, tôi ca ngợi Ngài!
    Trước đây Ngài đã nổi giận cùng tôi,
nhưng nay cơn giận Ngài không còn!
    Ngài đã an ủi tôi.
Thượng Đế là Đấng đã cứu tôi;
    Tôi sẽ tin cậy nơi Ngài, không sợ hãi gì.
CHÚA, CHÚA ban sức mạnh cho tôi và khiến tôi hát xướng.
    Ngài đã cứu tôi [a].”
Ngươi sẽ vui mừng nhận sự cứu rỗi mình
    như khi ngươi lấy nước từ giếng lên.

Lúc đó ngươi sẽ nói,
    “Hãy ca ngợi CHÚA và thờ lạy Ngài.
Hãy cho mọi người biết điều Ngài đã làm và sự cao cả của Ngài.
Hãy hát ca ngợi CHÚA vì Ngài đã làm những việc lớn lao.
    Hãy cho cả thế giới biết việc Ngài làm.
Hỡi dân cư Xi-ôn, hãy vui hát lớn tiếng,
    vì Đấng Thánh của Ít-ra-en đã làm những việc lớn lao trước mặt các ngươi.”

Footnotes

  1. I-sai-a 12:2 CHÚA, CHÚA … cứu tôi Trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Gia, Gia-vê là sức mạnh và là lời ca ngợi của tôi. Ngài trở nên sự cứu rỗi tôi.” Câu nầy trích trong bài ca thắng trận của Mô-se trong Xuất 15:2.