Add parallel Print Page Options

Sa-mu-ên Ðược Chúa Kêu Gọi và Ban Cho Sứ Ðiệp

Bấy giờ cậu bé Sa-mu-ên phục vụ Chúa dưới sự chỉ dạy của Hê-li. Thuở ấy lời của Chúa rất hiếm hoi và khải tượng cũng không thấy xảy ra.

Lúc ấy mắt của Hê-li đã lòa và ông không còn thấy nữa, nên ông chỉ nằm trong phòng của ông. Ðèn của Ðức Chúa Trời vẫn chưa tắt, và Sa-mu-ên đang nằm ngủ trong đền thờ của Chúa, nơi để Rương Giao Ước của Ðức Chúa Trời. Bấy giờ Chúa gọi, “Sa-mu-ên!”

Cậu đáp, “Dạ, con đây.” Rồi cậu chạy đến Hê-li và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”

Nhưng ông nói, “Ta không gọi con. Con về ngủ lại đi.” Vậy cậu đi ngủ lại.

Chúa lại gọi nữa, “Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên đứng dậy, đến với Hê-li và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”

Nhưng ông nói, “Ta không gọi con, con à, đi ngủ lại đi.”

Khi ấy Sa-mu-ên chưa biết Chúa, và lời Chúa chưa được tỏ ra cho cậu. Chúa lại gọi Sa-nu-ên nữa – đó là lần thứ ba. Cậu đứng dậy, đến với Hê-li, và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”

Bấy giờ Hê-li nhận biết Chúa đã gọi cậu bé. Vì thế Hê-li nói với Sa-mu-ên, “Con về chỗ, nằm xuống ngủ, nếu có ai gọi con, con hãy đáp, ‘Lạy Chúa, xin phán dạy, tôi tớ Ngài đang nghe.’” Vậy Sa-mu-ên đi và trở lại nằm ngủ nơi chỗ của cậu.

10 Bấy giờ Chúa đến, đứng đó, và gọi như trước, “Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!”

Sa-mu-ên đáp, “Xin phán dạy, tôi tớ Ngài đang nghe.”

11 Chúa phán với Sa-mu-ên, “Nầy, Ta sắp làm một việc trong I-sơ-ra-ên mà ai nghe, hai lỗ tai ắt sẽ lùng bùng. 12 Trong ngày ấy Ta sẽ làm ứng nghiệm mọi điều Ta đã nói về nhà Hê-li. Ta sẽ làm xong từ đầu đến cuối, 13 bởi Ta đã bảo nó rằng Ta sắp sửa đoán phạt nhà nó vĩnh viễn vì tội lỗi nó đã biết, tức tội các con trai nó khinh bỉ Ta, thế mà nó vẫn không kiềm chế chúng. 14 Vì thế Ta đã thề với nhà Hê-li rằng tội lỗi của nhà Hê-li sẽ không bao giờ được tẩy sạch dù bằng con vật hiến tế hay bằng của lễ chay.”

15 Sa-mu-ên nằm đó cho đến sáng, rồi cậu mở các cửa nhà Chúa ra. Sa-mu-ên sợ phải thuật lại mặc khải ấy cho Hê-li. 16 Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên đến và nói, “Sa-mu-ên, con ta.”

Cậu thưa, “Dạ, con đây.”

17 Hê-li hỏi, “Ngài đã phán với con điều gì? Ta xin con đừng giấu ta. Ðức Chúa Trời sẽ phạt con như thế đó và còn hơn thế nữa, nếu con giấu ta bất cứ điều gì trong mọi điều Ngài đã phán với con.”

18 Vậy Sa-mu-ên thuật lại cho ông mọi điều và không giấu ông điều nào cả. Nghe xong ông nói, “Ðó đúng là sứ điệp của Chúa. Nguyện Ngài làm điều gì Ngài thấy là tốt.”

19 Sa-mu-ên tiếp tục lớn khôn. Chúa ở với chàng và không để một lời nào của chàng ra vô nghĩa.[a] 20 Toàn dân I-sơ-ra-ên từ Ðan cho đến Bê-e Sê-ba đều biết Sa-mu-ên được lập làm tiên tri của Chúa. 21 Chúa tiếp tục hiện ra tại Si-lô, vì ngay tại Si-lô, Chúa đã dùng lời Chúa để bày tỏ chính Ngài cho Sa-mu-ên.

Footnotes

  1. I Sa-mu-ên 3:19 nt: rơi xuống đất