Add parallel Print Page Options

Sa-lô-môn Ðược Giao Trách Nhiệm Xây Cất Ðền Thờ

28 Ða-vít triệu tập tất cả những người lãnh đạo của I-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem: những người lãnh đạo các chi tộc, những vị chỉ huy các quân đoàn phục vụ vua, các chỉ huy trưởng hàng ngàn quân, các chỉ huy trưởng hàng trăm quân, các quan chức trông coi tất cả tài sản và súc vật của vua và của các con vua, cùng các đại quan, những người có quyền thế, và tất cả các dũng sĩ. Bấy giờ Vua Ða-vít đứng dậy và nói:

“Hỡi anh em và hỡi đồng bào, xin hãy nghe ta nói: Bấy lâu nay lòng ta hằng ao ước sẽ xây một ngôi nhà để Rương Giao Ước của Chúa nghỉ tại đó và để làm bệ chân cho Ðức Chúa Trời. Ta đã chuẩn bị mọi sự để xây dựng ngôi nhà ấy. Nhưng Ðức Chúa Trời đã phán với ta, ‘Ngươi sẽ không xây một ngôi nhà cho danh Ta, vì ngươi là người của chiến tranh, và ngươi đã làm đổ máu quá nhiều.’ Tuy nhiên Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã chọn ta giữa bao nhiêu người trong nhà cha ta để lập ta làm vua trên I-sơ-ra-ên vĩnh viễn. Số là Ngài đã chọn Giu-đa làm người lãnh đạo; rồi trong chi tộc Giu-đa Ngài đã chọn gia đình ta, và trong vòng các con của cha ta, Ngài đã vui lòng chọn ta và lập ta làm vua trên toàn dân I-sơ-ra-ên. Trong vòng tất cả các con ta –vì Chúa đã cho ta có nhiều con– Ngài đã chọn Sa-lô-môn con trai ta để ngồi trên ngai vương quốc của Chúa mà trị vì trên I-sơ-ra-ên. Ngài đã phán với ta, ‘Sa-lô-môn con trai ngươi, chính nó sẽ xây một ngôi nhà cho Ta và xây các sân cho Ta, vì Ta đã chọn nó làm con Ta, và Ta sẽ làm cha nó. Ta sẽ làm cho vương quốc nó được vững lập đời đời, nếu nó luôn vâng giữ các điều răn và các mạng lịnh Ta như ngươi đang làm ngày nay.’

Vậy bây giờ trước mặt toàn thể I-sơ-ra-ên, hội chúng của Chúa, và có Ðức Chúa Trời chúng ta nghe thấy, hãy vâng giữ và hết lòng tìm kiếm tất cả điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, để các ngươi có thể mãi chiếm hữu đất nước tốt đẹp nầy, và để nó lại làm sản nghiệp cho con cháu các ngươi sau nầy mãi mãi.

Còn con, hỡi Sa-lô-môn con của cha, khá nhận biết Ðức Chúa Trời của cha, hãy hết lòng và quyết chí phục vụ Ngài, vì Chúa dò xét mọi tâm trí, thấu suốt mọi ý định và tư tưởng. Nếu con hết lòng tìm kiếm Ngài, con sẽ tìm được Ngài; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, Ngài sẽ lìa bỏ con mãi mãi. 10 Bây giờ con hãy để tâm vào, vì Chúa đã chọn con xây cho Ngài một ngôi nhà làm nơi thánh. Hãy mạnh mẽ và hãy bắt tay thực hiện.”

11 Bấy giờ Ða-vít trao cho Sa-lô-môn con ông họa đồ của tiền đường đền thờ, các kiến trúc của phần chính ngôi đền, các nhà kho của đền thờ, các phòng ở tầng trên, các phòng bên trong, và phòng phía trong nơi để nắp thi ân. 12 Ông cũng trao cho con ông họa đồ mà ông đã có trong ý của ông về các sân của nhà Chúa, tất cả các phòng chung quanh khu đền thờ, các nhà kho của nhà Ðức Chúa Trời, các nhà kho để cất giữ các vật thánh, 13 các phòng dành cho các vị tư tế, các phòng dành cho những người Lê-vi, các phòng dùng để làm mọi công việc của nhà Chúa, và các phòng để chứa mọi khí cụ dùng cho việc phục vụ nhà Chúa. 14 Ông cũng dặn dò về số lượng vàng phải dùng để chế tạo các khí cụ cho việc phục vụ và số lượng bạc phải dùng để chế tạo các khí cụ cho việc phục vụ, 15 ngay cả số lượng vàng phải dùng để chế tạo các cây đèn vàng và các đèn vàng gắn trên mỗi cây đèn ấy, số lượng vàng dành cho từng cây đèn và các đèn vàng gắn trên từng cây đèn ấy, số lượng bạc phải dùng để chế tạo các cây đèn bạc và các đèn bạc gắn trên mỗi cây đèn ấy theo số lượng cần có để chế tạo mỗi cây đèn ấy, 16 số lượng vàng phải dùng cho mỗi bàn, để làm các bàn để Bánh Hiện Diện, và số lượng bạc phải dùng cho các bàn bằng bạc, 17 số lượng vàng ròng phải dùng để chế tạo các chĩa, các chậu, và các bình, số lượng vàng phải dùng để làm các chén vàng, từng chén một, số lượng bạc phải dùng để làm các chén bạc, từng chén một, 18 và số lượng vàng tinh luyện để làm bàn thờ dâng hương. Ông cũng trao bản vẽ kiểu chiếc xe chiến mã chở các chê-ru-bim bằng vàng dang cánh ra che bên trên Rương Giao Ước của Chúa.

19 Ða-vít nói, “Tất cả những điều ấy ta biết được vì tay Chúa ở trên ta, khiến ta hiểu biết tất cả chi tiết của các đồ án ấy.” 20 Ða-vít nói với Sa-lô-môn con ông, “Con hãy mạnh mẽ và hãy can đảm thực hiện công việc. Chớ sợ và chớ mất tinh thần, vì Chúa Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời của cha, ở với con. Ngài sẽ không để con thất bại hay lìa bỏ con, cho đến khi con làm xong mọi sự cho việc phục vụ nhà Chúa. 21 Này, con đã có các đội ngũ tư tế và các đội ngũ người Lê-vi sẵn sàng để làm mọi việc nơi nhà Ðức Chúa Trời, cùng nhiều người có nhiệt tâm và tài giỏi trong các ngành chuyên môn sẵn sàng giúp con thực hiện mọi việc. Ngoài ra các vị lãnh đạo và toàn dân cũng đều sẵn sàng vâng lịnh con.”